Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Информационна кампания МИГ Аврен - Белослав
29.01.2016

На 28.01.2016 г. в конферентната зала при Общинска администрация – Белослав се проведе първата Информационна кампания в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50 181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Община Аврен е водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни общини – Аврен и Белослав. Присъстващите на информационната кампания  бяха приветствани от Кмета на Община Белославинж. Деян Иванов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това Община Аврен, съвместно с Община Белослав и представителли на НПО сектора и бизнеса  да развиват техническата, културна, туристическа и социална инфраструктура на територията на двете общини чрез създаването на Местна иницативна група, в резултат на успешното реализиране на настоящия проект.

Срещата продължи водена от г-н Иванов, който чрез презентация представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането на съвместен проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Той  отбеляза също така, че създаването на Местна инициативна група ще допринесе до  увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на нови работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства  и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.  Досегашният опит показва, че чрез включването на частния и бизнес сектори се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги, без това да води до повишаване на бюджетните разходи за общините.

           Кмета на община Белослав отчете, че чрез провеждането на настоящата кампания се поставя и началото на анкетно проучване сред местните общности и заинтересованите страни, което има за цел да бъде изследвано и анализирано мнението на широк кръг участници - на представителите на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на Общините Аврен и Белослав, на неформалните лидери, експерти в различни области на социално-икономическото развитие, като очакванията са да бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала на двете територии, за тяхното развитие в контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на Подхода Водено от общностите местно развитие.По този начин ще се помогне за набирането на необходимата информация за процеса на създаване на Местна инициативна група, която да прилага интегрирана многофондова Стратегия по Подхода Водено от общностите местно развитие с територия на действие - административните граници на двете общини. Така ще се даде личен принос за по-нататъшното успешно функциониране на МИГ Аврен – Белослав в полза на местните общности. Също така ще бъде подпогнат процеса на разработка на качествена Стратегия, основаваща се на характерните потребности и потенциал, както и на сходната визия за развитие на двете общини, на общите им социално-икономически интереси.

По време на срещата взеха участие  представители от НПО и Бизнес секторите,  служители на общините Аврен и Белосллав, и читалищни настоятелства.  

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата