Проект - ОПАК

Дата на публикуване: 14.01.2014 12:10
За модерна и компетентна администрация в община Белослав" по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос ІІ " Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. " Компетентна и ефективна държавна администрация" по бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.-07, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

"Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация". 
                    Периода на обучението е: 11-13 октомври 2013 г.
Обучение на тема: "Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи".
Период на провеждане 13-15 декември 2013 г.
Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта