Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Съобщения на \"Общинска собственост"


21.06.2018

Заповед N 435/21.06.2018 г., за допускане на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 03719.501.3098 по КККР на гр. Белослав;


30.05.2018


Заповед N 377/29.05.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.504.1560 по КККР на гр. Белослав


30.05.2018

Заповед N 376/29.05.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.504.1701 по КККР на гр. Белослав

30.05.2018

Заповед 375 - Община Белослав на основание заповед № 375/29.05.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години  недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 61741.11.22 по КККР на с. Разделна. Търгът ще се проведе на 20.06.2018 г. от 11:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.


30.05.2018 

Заповед N 374/29.05.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 69763.501.273 по КККР на с. Страшимирово

15.05.2018

Заповед N 341/13.04.2018 г. относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 09.05.2018 г.


26.04.2018

Община Белослав на основание заповед № 284/23.04.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  за срок от 5 години на част от имот-публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет в с.Страшимирово . Търгът ще се проведе на 09.05.2018 г. от 11:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.


16.04.2018
Заповед N 263/16.04.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 16.02.2018 г.


13.04.2018

Заповед N 256/13.04.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 30.03.2018 г.


03.04.2018

Заповед N 233/03.04.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.502.1004 по КККР на гр. Белослав


03.04.2018

Заповед N 234/03.04.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.504.1699 по КККР на гр. Белослав21.03.2018


Заповед N 193/19.03.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 14.03.2018 г.19.03.2018


Община Белослав на основание заповед № 190/15.03.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  за срок от една учебна година помещения-физк.салони в учебни заведения на територията на Община Белослав . Търгът ще се проведе на 30.03.2018 г. от 10:30 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.


22.02.2018

Община Белослав на основание заповед № 120/20.02.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 03719.816.69 по КККР на гр. Белослав. Търгът ще се проведе на 14.03.2018 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.


19.01.2018г.
Община Белослав на основание заповед № 50/17.01.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – частна общинска собственост с идентификатор 61741.21.5 и 61741.20.3 по КККР на с. Разделна. Търгът ще се проведе на 16.02.2018 г. от 10:30 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.

12.01.2018г.
Община Белослав на основание заповед № 35/10.01.2018г. обявява да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от  5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 69763.29.364 по КККР на с. Страшимирово. Търгът ще се проведе на 16.02.2018 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.

03.01.2018г.
Община Белослав на основание заповед №2/02.01.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) учебни години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващa помещение с площ от 8,42 кв.м, разположенo в сградата на ПГ „Св. Димитър Солунски”, на 17.01.2018 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул. „Цар Симеон Велики" № 23.


14.12.2017г.
Община Белослав на основание заповед №885/12.12.2017г. обявява спечелил публичен търг с явно наддаване на 05.12.2017 г. за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти–частна общинска собственост на с. Разделна.


21.11.2017г.
Община Белослав на основание заповед № 833/20.11.2017г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти – частна общинска собственост на 05.12.2017 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав.


20.10.2017г.
Община Белослав на основание заповед № 753/20.10.2017г. на кмета на община Белослав обявява спечелил публичния търг с тайно наддаване на 17.10.2017 г. за отдаване под наем за срок до 31.05.2018 г. на помещения, представляващи части от сгради на детски градини на територията на Община Белослав – публична общинска собственост - физкултурни салони

Община Белослав на основание заповед № 755/20.10.2017г. на кмета на община Белослав обявява спечелил публичния търг с тайно наддаване на 17.10.2017 г. за отдаване под наем за срок до 31.05.2018 г. на помещения, представляващи части от сгради на детски градини на територията на Община Белослав – публична общинска собственост - методически кабинети.12.10.2017г.
Препис -извлечение на заповед № 670 / 11.10.2017г. за придобиване право на собственост на поземлен имот с идентификатор 69763.501.98 по КККР на с. Страшимирово, идентичен с парцел III-98, кв. 11 по предходен план на с. Страшимирово, находящ се на ул. ”Стефан Караджа” № 52, идентификатор по КККР на с.Страшимирово. 

Препис-извлечение на заповед № 669 / 11.10.2017г. за придобиване право на собственост върху поземлен имот с индетификатор 27125.501.297 по КККР на с. Езерово, находящ се в с. Езерово, ул. ”В.Левски” № 54.

Препис-извлечение на заповед № 668 / 11.10.2017г. за изкупуване право на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 69763.501.99 по КККР на с. Страшимирово, находящ се на ул. ”Стефан Караджа” № 52А.

Препис -извлечение на заповед № 667 / 11.10.2017г. за придобиване право на собственост на поземлен имот с идентификатор 69763.501.81 по КККР на с. Страшимирово, находящ се на ул. ”Стефан Караджа” № 40.


06.10.2017г.
Община Белослав на основание заповед № 647/ 05.10.2017г. обявява да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 31.05.2018 г. на помещения, представляващи части от сгради на детски градини на територията на Община Белослав - публична общинска собственост.
Препис-извлечение на заповед № 647/05.10.2017г.

Община Белослав на основание заповед № 644/ 04.10.2017г. обявява да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост , представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР на гр. Белослав, отреден за дискотека със ЗП 272,90 кв.м., описан в АОС N 1410 / 15.08.2016 г., с местонахождение: гр. Белослав, ул. „Св.св. Кирил и Методий” N 7, в сградата на Народно читалище „Съзнание-1926”.
Препис-извлечение на заповед № 644/04.10.2017г.


30.08.2017г.

Във връзка с писмо на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с вх.№5800-29/30.08.2017г., относно създаване на кадастралната карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Каменар, с. Разделна, с. Господиново и с. Дюлино, обл. Варна
община Белослав Ви информира, че Заповед №РД-16-14 от 01.08.2017г. за откриване на производство по създаване на КККР на горепосочените територии е достъпна на следните места:
- на информационното табло на община Белослав;
- на информационното табло в кметство Разделна;
- на beloslav.org 


01.08.2017г.

Община Белослав на основание заповед № 516/31.07.2017г. на кмета на община Белослав обявява спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на недвижими имоти – публична общинска собственост за пасищно отглеждане на животни.
Препис-извлечение на заповед №516/31.07.2017г.

Община Белослав на основание заповед № 515/31.07.2017г. на кмета на община Белослав обявява спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 03719.122.92 по КККР на гр. Белослав, с трайно предназначение на територията – земеделска  и  начин  на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, 
Препис-извлечение на заповед №515/31.07.2017г.


Община Белослав на основание заповед № 514/31.07.2017г. на кмета на община Белослав обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР на гр. Белослав.
Препис-извлечение на заповед №514/31.07.2017г.


12.07.2017г.
Община Белослав на основание Заповед 474 / 10.07.2017 г. на Кмета на Община Белослав обявява публичен търг с явно наддаване на 25.07.2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Белослав за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР на гр. Белослав, отреден за дискотека със ЗП 272,90 кв.м., описан в АОС N 1410 / 15.08.2016 г., с местонахождение: гр. Белослав, ул. „Св.св. Кирил и Методий” N 7, в сградата на Народно читалище „Съзнание-1926”.
Препис - извлечение на заповед № 474/10.07.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ


06.07.2017г.

Заповед № 462/06.07.2017г. за придобиване право на собственост на поземлен имот с идентификатор по КККР на с.Страшимирово.

Препис-извлечение на заповед № 463/06.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор по КККР на гр. Белослав

Препис - извлечение на заповед № 464 / 06.07.2017г.
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на недвижими имоти – публична общинска собственост за пасищно отглеждане на животни.


Заповед № 465 / 06.07.2017г
., във връзка с постъпило заявление с вх.№ УПП-3/20.06.2016 г. от Д.П.К. за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот в с.Страшимирово

Заповед № 466/ 06.07.2017г. за да се е учреди на „Белфери” ЕООД безвъзмездно право на ползване на следните имоти- частна общинска собственост08.06.2017г.
Заповед № 400/ 06.06.2017г.,
във връзка с постъпило заявление за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот в с.Страшимирово, местност "Пясъка"


19.05.2017г.

Община Белослав на основание Заповед № 347/18.05.2017 г. на Кмета на Община Белослав ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  на 14.06.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Белослав за отдаване под наем, за срок от една стопанска година, недвижими имоти – публична общинска собственост, предназначени за пасищно отглеждане на животни, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 61741.18.28 по КККР на с.Разделна, с трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване – пасище, X категория при неполивни условия, с площ 3 340 кв.м., описани в АОС N 1471/13.03.2017 г.
  2. Поземлен имот с идентификатор 61741.18.30 по КККР на с.Разделна, с трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване – пасище, X категория при неполивни условия, с площ 243 742 кв.м., описани в АОС N 1472/13.03.2017 г.

Място, дата и  час на провеждане на публичния търг:
В заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23 на 14.06.2017.г. от 10.00 ч. ;

Цена на тръжната документация -120,00 лв., с включен ДДС.Тръжната документация се закупува от  „Център за информация и общински услуги”  при Община Белослав в срок до 15:00 часа на 13.06.2017 г.  Депозитът за участие в търга се внася в касата на „Център за информация и общински услуги” при Община Белослав  или  по  сметка BG03 IORT 7377 3310 3000 03, BIC: IORTBGSF  при                         ТБ” Инвестбанк” АД  гр. Варна в срок до 16:00 часа на 13.06.2017 г.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 9:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:00 ч. – 16:00 ч. в срок до 13.06.2017 г. Тръжните документи се подават в „Общо деловодство” на община Белослав в срок до 16:30 ч. на 13.06.2017 г. Изисквания за участие – Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДПК към държавата и към община Белослав, както и да има регистрация като земеделски производител.За информация тел. 05112 / 35 - 48


25.04.2017г.
Заповед № 270/21.04.2017 г. на Кмета на Община Белослав за прекратяване на договор за наем на обект общинска собственост.


29.03.2017г.
На основание Заповед № 217/29.03.2017 г. на Кмета на Община Белослав обявява  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  на 20.04.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Белослав за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
Заповед 
Обява


20.03.2017г.
Заповед № 178 / 17.03.2017г., относно забрана на къпането и плуването във всички водни обекти на територията на община Белослав.01.03.2017г.
Общинска администрация Белослав уведомява всички заинтересовани лица земеделски производители и ползватели на общински пасища и мери, че е публикуван Списък на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, с категории за стопанската 2017/2018 г.

Лицата подават заявление за индивидуално ползване на пасища и мери по образец до кмета на Община Белослав в срок до 10.03.2017 г., към което прилагат документи, определени в правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Изтегли формулярите от тук 
Заявленията могат да се подават лично или по пощата на адрес:
гр.Белослав
П.К. 9178
ул."Цар Симеон Велики" № 23

01.03.2017г.
Заповед № 131/28.02.2017г. относно заявление на "Аресгаз" АД

17.01.2017г.
Обявление за публичен търг с явно наддаване на 07.02.2017г.от 10.00 часа в заседателната зала на Община Белослав.

27.12.2017г.


06.12.2016г.
Заповед № 874/06.12.2016г. относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 01.12.2016г.

09.11.2016г.
Обявление за търг на 25.11.2016г.

02.11.2016г.
Препис-извлечение на заповед №806/02.11.2016г.

31.10.2016г.
Препис-извлечение на заповед № 792/31.10.2016г.
Препис-извлечение на заповед № 793/31.10.2016г.
Обявление за търг на 01.12.2016г.

24.10.2016г.
Заповед №747/19.10.2016г.- 1 стр. и 2 стр.


19.10.2016г.
Обявление за търг на 28.10.2016г.

Обявление за търг на 01.11.2016г.


17.10.2016год.
Заповед №740/14.10.2016г. - 1 стр. и  2.стр


12.09.2016год.
Препис извлечение на Заповед № 634/12.09.2016 г.

Препис извлечение на Заповед № 635/12.09.2016 г.

02.09.2016год.
Препис извлечение на Заповед № 609/31.08.2016 г.

Препис извлечение на Заповед № 610/31.08.2016 г.


26.08.2016г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 08.09.2016Г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 15.09.2016Г.

21.07.2016г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 08.08.2016 г.

28.06.2016г.
Препис извлечение на заповед № 461/28.06.2016г.

22.06.2016г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 06.07.2016г.

03.06.2016г.

Заповед № 376/02.06.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 22.06.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 24.06.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 28.06.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 30.06.2016г.;

 

26.04.2016г.

Заповед № 290/25.04.2016г.

18.04.2016г.

Заповед № 260/ 15.04.2016г.

Заповед № 261/ 15.04.2016г.

Заповед № 262/ 15.04.2016г.

18.04.2016г.                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация при община Белослав публикува настоящото съобщение на основание чл. 66 от АПК, с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствени недвижими имоти, находящи се на територията на гр.Белослав, община Белослав, както следва:

 

  • Жилище, представляващо апартамент № 18, находящо се в гр.Белослав, кв.”Младост”, бл.14, вх.В, ет.2, идентичен със СОС с идентификатор 03719.502.3200.2.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав    и
  • Втори етаж от жилищна сграда (близнак), находяща се в гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 13, състоящ се от три стаи, кухня, ниша, входно антре, баня-тоалетна, ½ идеална част от стълбището и общите части на сградата, без подпокривното пространство, както и на две избени помещения с източно изложение, идентичен със самостоятелен обект от сграда (СОС) с идентификатор 03719.503.590.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 13.

 

На основание чл. 69 от АПК в едномесечен срок от датата на обявяване на съобщението на описаните по-горе имоти, заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта за завземането им могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения до община Белослав.

 

В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственик/ци на гореописаните два имота, кметът на община Белослав ще издаде заповед за установяване на владението им, като същата ще съдържа точно описанието им, местонахождението им, площ, граници и други мероприятия, които трябва да се проведат за привеждането им в състояние да бъдат използвани по предназначение. 

 

24.03.2016г. На основание заповед № 203 / 24.03.2016г. на Кмета на община Белослав инж.Деян Иванов , обявява пуличен търг ...

 

4.02.2016г. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА 

  В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2016 г.  

 

15.01.2016г.            

            На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Белослав съобщава на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Триадица, ул.”Гоце Делчев” № 105 – Мрежови експлоатационен район Варна с адрес: гр.Варна, ул.”Оборище” № 13А решението на комисията, назначена със заповед № 38/11.01.2016 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация към заявление с вх.№ УПП-4/26.08.2015 г. за учредяване право на прокарване на обект:  ”Изграждане на нова кабелна линия 20 KV за захранване на трансформатор СН 20/04 KV в П/СТ ТЕЦ Варна” с дължина на трасето 37,08 м. и сервитутна площ с ограничение в ползването 77,04 кв.м. през общински поземлен имот с идентификатор 27125.501.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Езерово, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица „Цар Самуил”, целият с площ 11 925 кв.м. в полза на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, във връзка с необходимостта от промяна на захранването за собствени нужди 0,4 kV на п/ст „ТЕЦ Варна”, указано в карта, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Варна, че същият следва да внесе цена в размер на 395,00 лв. (триста деветдесет и пет лева), без ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 12.01.2016 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – Мрежови експлоатационен район Варна на адрес: гр.Варна, ул.”Оборище” № 13А за сведение и изпълнение.

 

  *****

15.01.2016г.    

На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Белослав съобщава на „МТГ-Делфин” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Дръзки” № 8 решението на комисията, назначена със заповед № 37/11.01.2016 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация към заявление с вх.№ УПП-13/18.12.2015 г. за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот с идентификатор 03719.2.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав при засегната площ от имота от 100,20 кв.м. при точно определени граници на прохода, че същото следва да внесе цена в размер на 775,00 лв. (седемстотин седемдесет и пет лева), без ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 12.01.2016 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на „МТГ-Делфин” АД за сведение и изпълнение.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – Мрежови експлоатационен район Варна на адрес: гр.Варна, ул.”Оборище” № 13А за сведение и изпълнение.

 

  *****

15.01.2016г.    

            На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Белослав съобщава на Петър Иванов Иванов от гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.15, вх.1, ет.5, ап.13 и Йорданка Петрова Иванова от гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.32, вх.1, ет.5, ап.24 решението на комисията, назначена със заповед № 40/11.01.2016 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация към заявление с вх.№ УПП-12/17.12.2015 г. за учредяване право на прокарване на обект:  „Сградно електропроводно отклонение, с дължина 107 м.” през общински поземлен имот с идентификатор 03719.501.6010 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, представляващ второстепенна улица „Райна Княгиня” в кв.”Акации”, гр.Белослав, с дължина на трасето 107 м. за захранване на жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 03719.501.3022 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, ул.”Райна Княгиня” № 30 или в УПИ V в кв.132 по действащия регулационен план на гр.Белослав, в полза на собствениците на имота, че същите следва да внесат цена в размер на 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева), без ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 12.01.2016 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на Петър Иванов Иванов на адрес: гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.15, вх.1, ет.5, ап.13 и на Йорданка Петрова Иванова на адрес: гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.32, вх.1, ет.5, ап.24 за сведение и изпълнение.

 

  *****

12.01.2016г.  

На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Белослав съобщава на Мирослав Димитров Вълчев, с постоянен адрес: гр.Белослав, ул.”Акации” № 5 решението на комисията, назначена със заповед № 38/11.01.2016 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация към заявление с вх.№ УПП-1/27.03.2015 г. заучредяване право на преминаване през общински поземлен имот с идентификатор 69763.19.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Страшимирово, местност „Пясъка” (АОС № 1218/29.06.2015 г.) при засегната площ от имота от 613 кв.м. при точно определени граници на прохода, че същият следва да внесе цена в размер на 610,00 лв. (шестотин и десет лев), без ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 12.01.2016 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на Мирослав Димитров Вълчев за сведение и изпълнение.


Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата