Съобщения на "Общинска собственост"

Дата на публикуване: 18.01.2018 22:00
30.11.2021 г.
10.11.2021 г.08.10.2021 г.

Заповед N 702/07.10.202г. за провеждане на тъг на 20.10.2021г.  за отдаване под наем на самостоятелен обект от сграда - частна общинска собственост с идентификатор 61741.501.264.1.1 по КККР на с.Разделна  за търговска дейност.

06.10.2021 г.

Уведомление за започнало производство за заверка на Молба-декларация за признаване право на собственост с дата 06.10.2021г.

05.10.2021 г.
Заповед № РД-21-04-215/29.09.2021 г.  на Директора на ОД „Земеделие” - Варна за сключено доброволно  споразумение за землището на гр. Белослав, обл. Варна за разпределение на масивите за  ползване на земеделските земи за 2021-2022 стопанска година.

03.09.2021 г.
Заповед № 625/02.09.2021г. за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост. 

27.08.2021г.
Заповед № 594/24.08.2021г. за спечелил публичен търг с явно наддаване  за отдаване под аренда на поземлени имоти(земеделски земи) -  частна общинска собственост в землището на гр.Белослав.

26.08.2021г.
Заповед № 593/24.08.2021г. за спечелил публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост  с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР гр.Белослав

20.08.2021г.
Заповед № 579/19.08.2021г. за удължаване срока за участие в  публичен търг с явно наддаване  за продажба на имоти – частна общинска собственост.

03.08.2021г.
Заповед № 543/02.08.2021г. за провеждане на 18.08.2021 г.  публичен търг с явно наддаване за  отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост.

Заповед № 544/02.08.2021г. за провеждане на 18.08.2021 г. публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на  недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор  03719.503.570.1.8 по КККР на гр.Белослав,отреден за дискотека,
с адрес: ул.„Св.св. Кирил и Методий” № 7  в сградата на НЧ „Съзнание-1926”)

Заповед № 542/02.08.2021г. за провеждане на 18.08.2021 г.  публичен търг с явно наддаване за  продажба на движими вещи –   частна общинска собственост, както следва:
•Специализиран автомобил - тип Цистерна, марка „Седдон”, модел „Аткинсон
240 Ц 26”,;
•Автобус марка „Фолксваген”, модел Транспортер”.


28.07.2021г.

Заповед № 528/27.07.2021г. за провеждане на 18.08.2021 г.  публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.


27.07.2021 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Община  Белослав, Дирекция „Общинска собственост и териториално селищно устройство” обявява на заинтересованите лица, че на 27.07.2021г. е започнало административно
производство за заверка на Mолба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Гергина Стойчева Андрова.
В Община Белослав е депозирано Заявление с вх. № ИУИ-4/27.07.2021г., че за  поземлен имот с идентификатор 03719.503.6211 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015г. на Изпълнителен
директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-633-17.01.2020г. на Началника  на СГКК-Варна, адрес на поземления имот: гр. Белослав, п.к.9178, ул. „Гебедже” № 21,  площ: 501 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), предходен идентификатор  03719.503.618, номер по предходен план 5030619, идентичен с парцел: XV-618, квартал  50 по регулационния план на гр. Белослав, при съседи: 03719.503.6104, 03719.503.613,
03719.503.619, 03719.503.6212 по КККР на гр. Белослав.

На основание чл. 34, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс в 7/седем/ -  дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет  страницата на Община Белослав, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав.


22.07.2021 г.

Заповед № 515/21.07.2021г. за провеждане на 18.08.2021 г.  публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, с идентификатор 03719.117.50  по КККР на гр. Белослав, с начин на трайно ползване - изоставено трайно насаждение.

21.07.2021 г. 
Заповед № 511/20.07.2021г. на Кмета на Община Белослав  за определяна на Площад „Възраждане” гр. Белослав за място,  на което да се проведе благотворителен базар в полза на Станьо Цветанов Станев.


Заповед № 514/21.07.2021г.за провеждане на 18.08.2021 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  СОС с идентификатор 03719.502.6204.2.2 по КККР на гр. Белослав,  с трайно предназначение на самостоятелния обект - за здравни и социални
услуги, с адрес: гр. Белослав, ул. „ Св. св. Кирил и Методий” № 27, ет. 2, обект 2
(в сградата на Медицински център I гр. Белослав)06.07.2021 г. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

                         В деловодството на Община Белослав е депозирано е заявление за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка с вх. № 1100-79/30.06.2021г. за поземлен имот с идентификатор 03719.504.1274 по КККР на гр. Белослав,  общ. Белослав, обл. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Белослав, ул. „Авджи Сава” № 6, площ: 342 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), съседи: 03719.504.1273, 03719.504.1275, 03719.504.6185 по КККР на гр. Белослав, ведно с изградената в него двуетажна жилищна сграда с  идентификатор 03719.504.1274.1 по КККР.

На основание чл. 26 и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Белослав, Дирекция „ФБМДТ” обявява на заинтересованите лица, че административното производство е започнало на 30.06.2021г.. Производството е по инициатива на Ради Георгиев Радев и Станка Георгиева Иванова.

  

            На основание чл. 34, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс в 7/седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав, може да правите писмени искания и възражения.

 

            На основание чл. 61, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Белослав.

 

11.06.2021 г. 
- Заповед N 399 от 10.06.2021г. за сключване на договор за наем на имоти-общинска собственост  с идентификатори 03719.136.162,03719.697.7 и 03719.163.3
по КККР на гр.Белослав

- Заповед N 400 от 10.06.2021г.  за спечелил публичен търг за продажба на имот-общинска собственост с идентификатори 69763.20.219 по КККР на с.Страшимирово

08.06.2021 г. 
- Заповед N 388 от 07.06.2021г.  за спечелил публичен търг за продажба на имоти-общинска собственост  с идентификатори 6171.501.71 и 61741.501.335 по КККР на с.Разделна

- Заповед N 387 от 07.06.2021г.  за спечелил публичен търг за продажба на имот-общинска собственост  с идентификатори 69763.5.4 по КККР на с.Страшимирово

26.05.2021 г. 

Заповед N 363 от 26.05.2021г., към Заповед N 316/11.05.2021г., за удължаване  срока за подаване на документи за участие в публичен търг за  продажба на ПИ 61741.501.71 и 61741.501.335 по КККР на с.Разделна.

17.05.2021 г. 


-Заповед 323/13.05.2021г., относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ПИ 69763.20.219 по КККР на с. Страшимирово;

-Заповед 324/13.05.2021г., относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ПИ 69763.5.4 по КККР на с. Страшимирово;

12.05.2021 г. 

Заповед 316/11.05.2021г., относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ПИ 61741.501.71 и ПИ 61741.501.335 по КККР на с. Разделна.

06.04.2021 г. 
Заповед 245/05.04.2021г. за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 03719.505.2028 по КККР на гр. Белослав


10.03.2021 г. 

Заповед 175/09.03.2021г.,относно предоставяне под наем на част от сграда с идентификатор ПИ 03719.503.570.1 по КККР на гр.Белослав. 


10.03.2021 г. 

Заповед 174/09.03.2021г.,относно предоставяне за ползване на част от сграда с идентификатор ПИ 03719.503.665.1 по КККР на гр.Белослав. 


08.02.2021 г. 

Заповед 170/08.03.2021г., относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ПИ 03719.505.2028 по КККР на гр. Белослав


04.02.2021 г. г. 

Заповед № 148/26.02.2021 г. на кмета на община Белослав за издаване на разрешително за ползване на общински пътища и улици. 

Заповед № 149/26.02.2021 г. на кмета на община Белослав за издаване на разрешително за специално ползване на път. 

Часови график за провеждане на автомобилно състезание Рали "България" 2021


04.02.2021 г. 

Заповед N 91/04.02.2021г.,  относно недопускане на паша през 2021г. на селскостопански животни  в държавни горски територии на ТП " Държавно горско стопанство" Варна в землищата на гр. Белослав и с. Страшимирово.


12.01.2021 г. 

Уведомление за започнала процедура по обстоятелсвена проверка  на имот с идентификатор 03719.503.717 по КККР на гр. Белослав.


12.11.2020 г. 

Заповед 773/10.11.2020г. за отдаване под наем на част от общински  имот  с идентификатор 03719.503.570.1 от КККР на гр. Белослав на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД


12.11.2020 г. 

Заповед 772/10.11.2020г. за отдаване под наем на част от общински  имот с идентиификатор 61741.501.265.2 по КККР на с. Разделна на "АИППМП - Д-Р Ивелина Георгиева - МЕДИКА"04.11.2020 г. 

Заповед N 736 от 23.10.2020г. за спечелил публичния търг от 21.10.2020г. за продажба на ПИ 61741.501.12 и ПИ 61741.501.13 по КККР на с. Разделна.


30.10.2020 г. 

Уведомление за започнала процедура по обстоятелствена проверка на имот  с идентификатор 03719.503.655 по КККР на гр. Белослав от 29.10.2020г.


09.10.2020 г. 

Заповед N 698/08.10.2020г. за  безвъзмездно ползване сграда на НЧ"Искра-1936" с.Езерово


09.10.2020 г. 

Заповед N 699/08..10.2020г. за безвъзмездно ползване на сграда на НЧ"Пробуда-1930" с.Страшимирово


29.09.2020 г. 

Заповед 652/21.09.2020г. и Заповед 662/28.09.2020г., относно  провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в с.Разделна


15.09.2020 г. 

Заповед 623/11.09.2020г.,относно спечелил публичен търг за отдаване под наем на помещения в детски градини на територията на Община Белослав.


19.08.2020 г. 18.08.2020 г. 17.07.2020 г. 

Заповед N 479/16.07.2020г., - провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.


08.07.2020 г. 11.06.2020 г. 11.06.2020 г. 28.04.2020 г. 21.04.2020 г. 

Приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемилогична обстановка: 

Изтегли от ТУК --> ЗАЯВЛЕНИЕ
 за освобождаване от заплащане на наем на обекти, собственост на Община Белослав за времето, в което са затворени и не извършват дейност на основание Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение от 13.03.2020г.  и Решение № 79 по Протокол № 6/09.04.2020г. на Общински съвет БелославИзтегли от ТУК --> ЗАЯВЛЕНИЕ за освобождаване от заплащане на такса за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност, на основание Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение от 13.03.2020г. и Решение № 79 по Протокол № 6/09.04.2020г. на Общински съвет Белослав. 

Решение № 79 по Протокол № 6/09.04.2020г. на Общински съвет Белослав

17.03.2020 г. 


17.03.2020 г.


13.03.2020 г.

Заповед N 180/13.03.2020г., - Разрешение за преминаване през общински пътища на територията на община Белослав, област Варна, в частност пътна отсечка VAR 2050 /III-9004, Белослав, Падина/-граница об. (Белослав - Аврен) - м. Бялата вода -/III-9006/ и през територията на населените места в община Белослав за провеждане на Международно Автомобилно състезание "РАЛИ-БЪЛГАРИЯ"2020 В ПЕРИОДА 08.05.2020Г. - 10.05.2020 Г.

13.03.2020 г.


04.03.2020 г.

Заповед за определяне на местата за извършване на търговска дейност  на открито в гр.Белослав.

26.02.2020 г.

Заповед N 127/24.02.2020г., - провеждане на търг  за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост- ДГ "Незабравка" с адрес" с.Страшимирово, ул."Св.св.Кирил и Методий" 12 


26.02.2020 г.

Заповед N 126/24.02.2020г., - провеждане на търг  за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост с местонахождение гр.Белослав, ул."Св.св.Кирил и Методий" 7,ет.1.


25.02.2020 г.19.02.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ  относно имот с идентификатор 03719.501.218 по КККР на гр. Белослав. 

27.01.2020 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

         На основание чл. 26  и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Белослав, Дирекция „Общинска собственост и териториално селищно устройство” обявява на заинтересованите лица, че на 23.01.2020 г. е започнало административно производство за заверка на Молба-декларация за признаване правото на собственост  на недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на С.  М. О. - Изтегли уведомление от ТУК


09.01.2020 г.07.01.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ

На основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Белослав съобщава, че е изготвена Заповед № 883/29.11.2019г. на Кмета на Община Белослав за извършено незаконно строителство на обект: „Ограда в УПИ XXIV, кв. 24, кв. Стара гара, с. Разделна”, с административен адрес с. Разделна, ул. „Васил Левски” №9б .

         Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, гр. Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23, стая 104.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ,чрез Община Белослав пред Административен съд–Варна в 14-дневен срок, считано от 07.01.2020г.

Настоящето съобщение е залепено на недвижимия имот, УПИ XXIV, кв. 24, кв. Стара гара, с. Разделна”, с административен адрес с. Разделна, ул. „Васил Левски” №9б, поставено е на таблото за обявления в сградата на община Белослав и в сградата на Кметство Разделна, както и е публикувано на интернет страницата на Община Белослав на дата 07.01.2020г.11.12.2019 г.12.11.2019 г.

Уведомление -
Изтегли от ТУК

04.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Белослав съобщава, че е съставен Констативен акт № 2/08.10.2019г. за извършено незаконно строителство на обект: „Ограда в УПИ XXIV, кв. 24, кв. Стара гара, с. Разделна”, с административен адрес с. Разделна, ул. „Васил Левски” №9б .

          Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, гр. Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23, стая 104.

Възражения могат да се подават до Община Белослав, в 7-дневен срок, считано от 04.11.2019г.

Настоящето съобщение е залепено на недвижимия имот, УПИ XXIV, кв. 24, кв. Стара гара, с. Разделна”, с административен адрес с. Разделна, ул. „Васил Левски” №9б, поставено е на таблото за обявления в сградата на община Белослав и в сградата на Кметство Разделна, както и е публикувано на интернет страницата на Община Белослав на дата 04.11.2019г.18.10.2019 г.03.10.2019 г.

Заповед N 714/30.09.2019г., -   за учредяване право на прокарване на "АРЕСГАЗ" ЕАД.
 
26.09.2019 г.

Заповед N 697/25.09.2019г., - провеждане на търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с местонахождение гр.Белослав, ул."Здравец".

Уведомление - Изтегли от ТУК
 24.09.2019 г.

Заповед N 680/20.09.2019г., - провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост с местонахождение с.Езерово. 04.09.2019 г.

Уведомление - Изтегли от ТУК


04.09.2019 г.

Уведомление - Изтегли от ТУК♦02.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед N 628/02.09.2019г. и  Заповед N 629/02.09.2019г.- за спечелили в публичен търг  за наем на помещения в детски градини на територията на Община Белослав.


22.08.2019 г.

Заповед N 592/22.08.2019г., - за спечелил  публичен търг  за продажба на ПИ 03719.505.2021 по КККР на гр.Белослав.- Изтегли от ТУК 


13.08.2019 г.

Уведомление - Изтегли от ТУК02.08.2019 г.

Заповед N 534/01.08.2019г., - провеждане на търг  за отдаване под наем  на помещения в детските градини. - Изтегли от ТУК 

31.07.2019 г.

Заповед N 528/30.07.2019г., - провеждане на търг  за продажба на  ПИ 03719.505.2021 по КККР на гр.Белослав. - Изтегли от ТУК 


26.07.2019 г.

Уведомление - Изтегли от ТУК


♦09.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед № РД -18-7706-104/04.04.2018г. и заповед № РД -19-7706-119/02.07.2019г. на Стоян Пасев – Областен управител на област с административен център Варна е одобрено задание  и  дадено разрешение за  изработване на проект за ПУП-ПП на линеен обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна” II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек”, на територията на Община Белослав, Община Аксаково и Община Девня.

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване 


14.06.2019 г.

Заповед N 405 от 14,06,2019 г. за отдаване под наем на недвижими имоти за пасищно отглеждане на животни.- Изтегли от ТУК


04.06.2019 г.

Уведомление - Изтегли от ТУК


31.05.2019 г.

Заповед N 372 от 31,05,2019 г. за отдаване под наем на недвижим имот за пасищно отглеждане на животни - Изтегли от ТУК


31.05.2019 г.

Уведомление - Изтегли от ТУК


22.05.2019 г.

Уведомление - Изтегли от ТУК


16.05.2019 г.

Уведомление - Изтегли от ТУК


02.05.2019 г.

Протокол съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ и Списък за разпределени пасища, мери и ливади. - Изтегли от тук! 

03.04.2019 г.

Заповед N 203/02.04.2019г.,  
относно отдаване под наем на част от имот с идентификатор 03719.501.3537.1 по КККР на гр.Белослав  - Изтегли от тук!

Заповед N 202/02.04.2019г., относно закупуване на имот с идентификатор 69763.501.89 по КККР на с.Страшимирово  - Изтегли от тук!


28.02.2019 г.

Заповед N 110/25.02.2019г.,  относно забрана 
за паша в масиви, находящи се землищата на гр. Белослав и с. Страшимирово  - Изтегли от тук!


26.02.2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ до всички заинтересовани лица относно започнало административно производство за заверкла на  молба-декларация  и издаване на удостоверение за издаване на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, по инициатива на г-жа Т.С.М.   - Изтегли от тук!


11.01.2019 г.

Заповед 33 - Заповед N 33/11.01.2019 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 09.01.2019 г.


11.01.2019 г.

Заповед 27 - Заповед N 27/10.01.2019 г., относно придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 69763.501.74 по КККР на с. Страшимирово


17.12.2018 г.

Община Белослав на основание заповед № 921/13.12.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 61741.18.30 по КККР с. Разделна, местност Боджака, с НТП-пасище. Търгът ще се проведе на 09.01.2019 г. от 11:00ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 921/13.12.2018 г.05.12.2018 г.

Заповед N 893/04.12.2018 г. за учредяване на безвъзмездно право на позлване на търг или конкурс на Сдружение "Шахматен клуб Гебедже"
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 893/04.12.2018 г.


29.11.2018 г.

Община Белослав на основание заповед № 875/28.11.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  помещения, представляващи части от сгради на ПГ "Свети Димитър Солунски" гр. Белослав и ДГ "Калина Малина" гр. Белослав  за  подготовка по народни танци на деца. Търгът ще се проведе на 12.12.2018 г. от 11:00ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав,               ул.”Цар Симеон Велики” № 23.

Изтегли Заповед от тук: Заповед № 875/28.11.2018 г.

29.11.2018 г.

Заповед N 874/28.11.2018 г. за отдаване под наем на лекарски кабинет в кв. Акации, гр. Белослав
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 874/28.11.2018 г.

29.11.2018 г.

Заповед N 873/28.11.2018 г. за отдаване под наем на лекарски кабинет в кв. Акации, гр. Белослав
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 873/28.11.2018 г.


02.11.2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ до жителите на с. Езерово, Раойон "Рибарско селище" - Изтегли от тук!


30.10.2018 г.

Заповед N 785/30.10.2018 г., относно учредяване на възмездно право на прокарване на отклонения от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура на А.С.С. 
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 785/30.10.2018 г.

22.10.2018 г.

Заповед N 766/19.10.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 17.10.2018 г.
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 766/19.10.2018 г.22.10.2018 г.

Заповед N 765/19.10.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 17.10.2018 г.
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 765/19.10.2018 г.

17.10.2018 г.

Заповед № 746/16.10.2018г.  до собственици на имоти за осигуряване свободен достъп през собствените си имоти на "ЕСО" ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ВАРНА  за извършване на необходими дейности и мероприятия ппо отстраняване на възникнала авария.  
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 746/16.10.2018 г.

11.10.2018 г.

Заповед № 726/10.10.2018г. за назначаване на комисия за направа на оглед на място в района на възникнала авария  и проверка възможността за осигуряване на свободен достъп до имоти  от собствениците на съъседите на на електрическа подстанция "ТЕЦ - Варна"
Изтегли Заповед от тук: Заповед № 726/10.10.2018 г.


08.10.2018 г.

Заповед N РД18-17-57/01.10.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие"-Варна за сключено доброволно споразумение за землището на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за 2018-2019 стопанска година.

Изтегли Заповед N РД18-17-57/01.10.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие"-Варна от ТУК: 


04.10.2018 г.

Община Белослав на основание заповед № 714/04.10.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда(ученически стол) с идентификатор 27125.501.260.2 по КККР на с. Езерово. Търгът ще се проведе на 17.10.2018 г. от 11:00ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.

Изтегли Заповед за провеждане на публичен търг от тук: Заповед № 714/04.10.2018 г.


04.10.2018 г.

Община Белослав на основание заповед № 713/04.10.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, представляващи части от сгради на ДГ "Щастливо детство" гр. Белослав, ДГ "Първи юни" гр. Белослав и ДГ "Дора Габе" с. Езерово за преподаване на чужди езици и подготовка по народни танци на деца. Търгът ще се проведе на 17.10.2018 г. от 10:30ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.

Изтегли Заповед за провеждане на публичен търг от тук: Заповед № 713/04.10.2018 г.27.09.2018 г.

Заповед № 689/27.09.2018г., във връзка с постъпило заявление с вх.№ ИЗПВ-1/14.08.2018 г. за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот в с.Страшимирово


17.08.2018 г.

Заповед N 575/17.08.2018 г. към Заповед N 546/07.08.2018 г. относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 31.07.2018 г.13.08.2018 г.

Заповед N 558/10.08.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.501.3053 по КККР на гр. Белослав

13.08.2018 г.

Заповед N 557/10.08.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.504.1529 по КККР на гр. Белослав


13.08.2018 г.

Община Белослав на основание заповед № 556/10.08.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 03719.816.71 по КККР на гр.Белослав. Търгът ще се проведе на 30.08.2018 г. от 10:30 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.

07.08.2018 г.

Заповед N 546/07.08.2018 г. относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 31.07.2018 г.


12.07.2018 г.

Община Белослав съобщава,  че със заповед № 476/05.07.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-ПУП-ПЗ на ПИ 03719.501.3098 по КККР на гр.Белослав/УПИ ІІ-общ. кв.160 по регулационния план на гр.Белослав/ с отреждане на същия  за “Зона за обществено ползване –парк”,съгласно приложения  проект.   
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

12.07.2018 г.
Община Белослав съобщава,  че със заповед № 489/10.07.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-ПУП- ПЗ-във връзка смяна предназначение на ПИ 69763.25.22 по КККР с.Страшимирово, местност”Варненски път”  от НТП”Нива” за “ За складова, ремонтна и търговска  дейност”, съгласно приложения  проект,съгласно приложения  проект.  
 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ. 

12.07.2018 г.
Община Белослав съобщава,  че със заповед № 491/10.07.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-ПУП- ПЗ-във връзка смяна предназначение на ПИ 69763.25.24 по КККР с.Страшимирово, местност”Варненски път”  от НТП”Нива” за “ За складова, ремонтна и търговска  дейност”, съгласно приложения  проект,съгласно приложения  проект.  
 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

12.07.2018 г.

Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.30.90  по КККР с.Езерово, за промяна отреждането на имота от “Предимно производствена зона “ за “Производствена зона за безвредни и складови дейности” 
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

09.07.2018 г. 

Заповед № 478
- Община Белослав обявява публичен търг с явно наддававане  на 24.07.2018г. от 11:00 ч.,  за продажба на движима вещ - частна общинска собственост, представляващ лек автомобил „Тойота”, модел „Корола”, шаси № AHTLB56E303020249 и двигател № 1ZRU075451. Автомобилът е с прекратена регистрация.

Място, дата и час на провеждане на публичния търг - В заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23 на 24.07.2018г. от 11:00 ч.;

Цена на тръжната документация: 10,00 лв., с включен ДДС. Тръжната документация се закупува от „ЦИОУ” при Община Белослав в срок до 15:00ч. на 23.07.2018г. Депозитът за участие в търга се внася в касата на „ЦИОУ” при Община Белослав в срок до 16:00ч. на 23.07.2018г.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 9:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:00 ч. – 16:00 ч. в срок до 23.07.2018г. Тръжните документи се подават в „Общо деловодство” на община Белослав в срок до 17:00 ч. на 23.07.2018г.,  За информация: тел. 05112 / 35 - 4803.07.2018

Заповед N 464/03.07.2018 г. за придобиване право на собственост върху поземлен имот 03719.502.1416 по КККР на гр. Белослав


25.06.2018

Заповед N 438/21.06.2018 г. относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 20.06.2018 г. / 

21.06.2018

Заповед N 435/21.06.2018 г., за допускане на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 03719.501.3098 по КККР на гр. Белослав;


30.05.2018


Заповед N 377/29.05.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.504.1560 по КККР на гр. Белослав


30.05.2018

Заповед N 376/29.05.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.504.1701 по КККР на гр. Белослав

30.05.2018

Заповед 375 - Община Белослав на основание заповед № 375/29.05.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години  недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 61741.11.22 по КККР на с. Разделна. Търгът ще се проведе на 20.06.2018 г. от 11:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.


30.05.2018 

Заповед N 374/29.05.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 69763.501.273 по КККР на с. Страшимирово

15.05.2018

Заповед N 341/13.04.2018 г. относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 09.05.2018 г.


26.04.2018

Община Белослав на основание заповед № 284/23.04.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  за срок от 5 години на част от имот-публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет в с.Страшимирово . Търгът ще се проведе на 09.05.2018 г. от 11:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.


16.04.2018
Заповед N 263/16.04.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 16.02.2018 г.


13.04.2018

Заповед N 256/13.04.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 30.03.2018 г.


03.04.2018

Заповед N 233/03.04.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.502.1004 по КККР на гр. Белослав


03.04.2018

Заповед N 234/03.04.2018 г., за придобиване право на собственост върху ПИ с идентификатор 03719.504.1699 по КККР на гр. Белослав21.03.2018


Заповед N 193/19.03.2018 г., относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 14.03.2018 г.19.03.2018


Община Белослав на основание заповед № 190/15.03.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  за срок от една учебна година помещения-физк.салони в учебни заведения на територията на Община Белослав . Търгът ще се проведе на 30.03.2018 г. от 10:30 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.


22.02.2018

Община Белослав на основание заповед № 120/20.02.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 03719.816.69 по КККР на гр. Белослав. Търгът ще се проведе на 14.03.2018 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.


19.01.2018г.
Община Белослав на основание заповед № 50/17.01.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – частна общинска собственост с идентификатор 61741.21.5 и 61741.20.3 по КККР на с. Разделна. Търгът ще се проведе на 16.02.2018 г. от 10:30 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.

12.01.2018г.
Община Белослав на основание заповед № 35/10.01.2018г. обявява да се проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от  5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 69763.29.364 по КККР на с. Страшимирово. Търгът ще се проведе на 16.02.2018 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23.

03.01.2018г.
Община Белослав на основание заповед №2/02.01.2018г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) учебни години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващa помещение с площ от 8,42 кв.м, разположенo в сградата на ПГ „Св. Димитър Солунски”, на 17.01.2018 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул. „Цар Симеон Велики" № 23.


14.12.2017г.
Община Белослав на основание заповед №885/12.12.2017г. обявява спечелил публичен търг с явно наддаване на 05.12.2017 г. за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти–частна общинска собственост на с. Разделна.


21.11.2017г.
Община Белослав на основание заповед № 833/20.11.2017г. обявява да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти – частна общинска собственост на 05.12.2017 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав.


20.10.2017г.
Община Белослав на основание заповед № 753/20.10.2017г. на кмета на община Белослав обявява спечелил публичния търг с тайно наддаване на 17.10.2017 г. за отдаване под наем за срок до 31.05.2018 г. на помещения, представляващи части от сгради на детски градини на територията на Община Белослав – публична общинска собственост - физкултурни салони

Община Белослав на основание заповед № 755/20.10.2017г. на кмета на община Белослав обявява спечелил публичния търг с тайно наддаване на 17.10.2017 г. за отдаване под наем за срок до 31.05.2018 г. на помещения, представляващи части от сгради на детски градини на територията на Община Белослав – публична общинска собственост - методически кабинети.12.10.2017г.
Препис -извлечение на заповед № 670 / 11.10.2017г. за придобиване право на собственост на поземлен имот с идентификатор 69763.501.98 по КККР на с. Страшимирово, идентичен с парцел III-98, кв. 11 по предходен план на с. Страшимирово, находящ се на ул. ”Стефан Караджа” № 52, идентификатор по КККР на с.Страшимирово. 

Препис-извлечение на заповед № 669 / 11.10.2017г. за придобиване право на собственост върху поземлен имот с индетификатор 27125.501.297 по КККР на с. Езерово, находящ се в с. Езерово, ул. ”В.Левски” № 54.

Препис-извлечение на заповед № 668 / 11.10.2017г. за изкупуване право на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 69763.501.99 по КККР на с. Страшимирово, находящ се на ул. ”Стефан Караджа” № 52А.

Препис -извлечение на заповед № 667 / 11.10.2017г. за придобиване право на собственост на поземлен имот с идентификатор 69763.501.81 по КККР на с. Страшимирово, находящ се на ул. ”Стефан Караджа” № 40.


06.10.2017г.
Община Белослав на основание заповед № 647/ 05.10.2017г. обявява да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 31.05.2018 г. на помещения, представляващи части от сгради на детски градини на територията на Община Белослав - публична общинска собственост.
Препис-извлечение на заповед № 647/05.10.2017г.

Община Белослав на основание заповед № 644/ 04.10.2017г. обявява да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост , представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР на гр. Белослав, отреден за дискотека със ЗП 272,90 кв.м., описан в АОС N 1410 / 15.08.2016 г., с местонахождение: гр. Белослав, ул. „Св.св. Кирил и Методий” N 7, в сградата на Народно читалище „Съзнание-1926”.
Препис-извлечение на заповед № 644/04.10.2017г.


30.08.2017г.

Във връзка с писмо на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с вх.№5800-29/30.08.2017г., относно създаване на кадастралната карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Каменар, с. Разделна, с. Господиново и с. Дюлино, обл. Варна
община Белослав Ви информира, че Заповед №РД-16-14 от 01.08.2017г. за откриване на производство по създаване на КККР на горепосочените територии е достъпна на следните места:
- на информационното табло на община Белослав;
- на информационното табло в кметство Разделна;
- на beloslav.org 


01.08.2017г.

Община Белослав на основание заповед № 516/31.07.2017г. на кмета на община Белослав обявява спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на недвижими имоти – публична общинска собственост за пасищно отглеждане на животни.
Препис-извлечение на заповед №516/31.07.2017г.

Община Белослав на основание заповед № 515/31.07.2017г. на кмета на община Белослав обявява спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 03719.122.92 по КККР на гр. Белослав, с трайно предназначение на територията – земеделска  и  начин  на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, 
Препис-извлечение на заповед №515/31.07.2017г.


Община Белослав на основание заповед № 514/31.07.2017г. на кмета на община Белослав обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР на гр. Белослав.
Препис-извлечение на заповед №514/31.07.2017г.


12.07.2017г.
Община Белослав на основание Заповед 474 / 10.07.2017 г. на Кмета на Община Белослав обявява публичен търг с явно наддаване на 25.07.2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Белослав за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР на гр. Белослав, отреден за дискотека със ЗП 272,90 кв.м., описан в АОС N 1410 / 15.08.2016 г., с местонахождение: гр. Белослав, ул. „Св.св. Кирил и Методий” N 7, в сградата на Народно читалище „Съзнание-1926”.
Препис - извлечение на заповед № 474/10.07.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ


06.07.2017г.

Заповед № 462/06.07.2017г. за придобиване право на собственост на поземлен имот с идентификатор по КККР на с.Страшимирово.

Препис-извлечение на заповед № 463/06.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор по КККР на гр. Белослав

Препис - извлечение на заповед № 464 / 06.07.2017г.
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на недвижими имоти – публична общинска собственост за пасищно отглеждане на животни.


Заповед № 465 / 06.07.2017г
., във връзка с постъпило заявление с вх.№ УПП-3/20.06.2016 г. от Д.П.К. за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот в с.Страшимирово

Заповед № 466/ 06.07.2017г. за да се е учреди на „Белфери” ЕООД безвъзмездно право на ползване на следните имоти- частна общинска собственост08.06.2017г.
Заповед № 400/ 06.06.2017г.,
във връзка с постъпило заявление за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот в с.Страшимирово, местност "Пясъка"


19.05.2017г.

Община Белослав на основание Заповед № 347/18.05.2017 г. на Кмета на Община Белослав ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  на 14.06.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Белослав за отдаване под наем, за срок от една стопанска година, недвижими имоти – публична общинска собственост, предназначени за пасищно отглеждане на животни, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 61741.18.28 по КККР на с.Разделна, с трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване – пасище, X категория при неполивни условия, с площ 3 340 кв.м., описани в АОС N 1471/13.03.2017 г.
  2. Поземлен имот с идентификатор 61741.18.30 по КККР на с.Разделна, с трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване – пасище, X категория при неполивни условия, с площ 243 742 кв.м., описани в АОС N 1472/13.03.2017 г.

Място, дата и  час на провеждане на публичния търг:
В заседателната зала на първия етаж в сградата на Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23 на 14.06.2017.г. от 10.00 ч. ;

Цена на тръжната документация -120,00 лв., с включен ДДС.Тръжната документация се закупува от  „Център за информация и общински услуги”  при Община Белослав в срок до 15:00 часа на 13.06.2017 г.  Депозитът за участие в търга се внася в касата на „Център за информация и общински услуги” при Община Белослав  или  по  сметка BG03 IORT 7377 3310 3000 03, BIC: IORTBGSF  при                         ТБ” Инвестбанк” АД  гр. Варна в срок до 16:00 часа на 13.06.2017 г.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 9:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:00 ч. – 16:00 ч. в срок до 13.06.2017 г. Тръжните документи се подават в „Общо деловодство” на община Белослав в срок до 16:30 ч. на 13.06.2017 г. Изисквания за участие – Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДПК към държавата и към община Белослав, както и да има регистрация като земеделски производител.За информация тел. 05112 / 35 - 48


25.04.2017г.
Заповед № 270/21.04.2017 г. на Кмета на Община Белослав за прекратяване на договор за наем на обект общинска собственост.


29.03.2017г.
На основание Заповед № 217/29.03.2017 г. на Кмета на Община Белослав обявява  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  на 20.04.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Белослав за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
Заповед 
Обява


20.03.2017г.
Заповед № 178 / 17.03.2017г., относно забрана на къпането и плуването във всички водни обекти на територията на община Белослав.01.03.2017г.
Общинска администрация Белослав уведомява всички заинтересовани лица земеделски производители и ползватели на общински пасища и мери, че е публикуван Списък на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, с категории за стопанската 2017/2018 г.

Лицата подават заявление за индивидуално ползване на пасища и мери по образец до кмета на Община Белослав в срок до 10.03.2017 г., към което прилагат документи, определени в правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Изтегли формулярите от тук 
Заявленията могат да се подават лично или по пощата на адрес:
гр.Белослав
П.К. 9178
ул."Цар Симеон Велики" № 23

01.03.2017г.
Заповед № 131/28.02.2017г. относно заявление на "Аресгаз" АД

17.01.2017г.
Обявление за публичен търг с явно наддаване на 07.02.2017г.от 10.00 часа в заседателната зала на Община Белослав.

27.12.2017г.


06.12.2016г.
Заповед № 874/06.12.2016г. относно обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване, проведен на 01.12.2016г.

09.11.2016г.
Обявление за търг на 25.11.2016г.

02.11.2016г.
Препис-извлечение на заповед №806/02.11.2016г.

31.10.2016г.
Препис-извлечение на заповед № 792/31.10.2016г.
Препис-извлечение на заповед № 793/31.10.2016г.
Обявление за търг на 01.12.2016г.

24.10.2016г.
Заповед №747/19.10.2016г.- 1 стр. и 2 стр.


19.10.2016г.
Обявление за търг на 28.10.2016г.

Обявление за търг на 01.11.2016г.


17.10.2016год.
Заповед №740/14.10.2016г. - 1 стр. и  2.стр


12.09.2016год.
Препис извлечение на Заповед № 634/12.09.2016 г.

Препис извлечение на Заповед № 635/12.09.2016 г.

02.09.2016год.
Препис извлечение на Заповед № 609/31.08.2016 г.

Препис извлечение на Заповед № 610/31.08.2016 г.


26.08.2016г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 08.09.2016Г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 15.09.2016Г.

21.07.2016г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 08.08.2016 г.

28.06.2016г.
Препис извлечение на заповед № 461/28.06.2016г.

22.06.2016г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 06.07.2016г.

03.06.2016г.

Заповед № 376/02.06.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 22.06.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 24.06.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 28.06.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА 30.06.2016г.;

 

26.04.2016г.

Заповед № 290/25.04.2016г.

18.04.2016г.

Заповед № 260/ 15.04.2016г.

Заповед № 261/ 15.04.2016г.

Заповед № 262/ 15.04.2016г.

18.04.2016г.                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация при община Белослав публикува настоящото съобщение на основание чл. 66 от АПК, с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствени недвижими имоти, находящи се на територията на гр.Белослав, община Белослав, както следва:

 

  • Жилище, представляващо апартамент № 18, находящо се в гр.Белослав, кв.”Младост”, бл.14, вх.В, ет.2, идентичен със СОС с идентификатор 03719.502.3200.2.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав    и
  • Втори етаж от жилищна сграда (близнак), находяща се в гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 13, състоящ се от три стаи, кухня, ниша, входно антре, баня-тоалетна, ½ идеална част от стълбището и общите части на сградата, без подпокривното пространство, както и на две избени помещения с източно изложение, идентичен със самостоятелен обект от сграда (СОС) с идентификатор 03719.503.590.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 13.

 

На основание чл. 69 от АПК в едномесечен срок от датата на обявяване на съобщението на описаните по-горе имоти, заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта за завземането им могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения до община Белослав.

 

В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственик/ци на гореописаните два имота, кметът на община Белослав ще издаде заповед за установяване на владението им, като същата ще съдържа точно описанието им, местонахождението им, площ, граници и други мероприятия, които трябва да се проведат за привеждането им в състояние да бъдат използвани по предназначение. 

 

24.03.2016г. На основание заповед № 203 / 24.03.2016г. на Кмета на община Белослав инж.Деян Иванов , обявява пуличен търг ...

 

4.02.2016г. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА 

  В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2016 г.  

 

15.01.2016г.            

            На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Белослав съобщава на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Триадица, ул.”Гоце Делчев” № 105 – Мрежови експлоатационен район Варна с адрес: гр.Варна, ул.”Оборище” № 13А решението на комисията, назначена със заповед № 38/11.01.2016 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация към заявление с вх.№ УПП-4/26.08.2015 г. за учредяване право на прокарване на обект:  ”Изграждане на нова кабелна линия 20 KV за захранване на трансформатор СН 20/04 KV в П/СТ ТЕЦ Варна” с дължина на трасето 37,08 м. и сервитутна площ с ограничение в ползването 77,04 кв.м. през общински поземлен имот с идентификатор 27125.501.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Езерово, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица „Цар Самуил”, целият с площ 11 925 кв.м. в полза на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, във връзка с необходимостта от промяна на захранването за собствени нужди 0,4 kV на п/ст „ТЕЦ Варна”, указано в карта, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Варна, че същият следва да внесе цена в размер на 395,00 лв. (триста деветдесет и пет лева), без ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 12.01.2016 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – Мрежови експлоатационен район Варна на адрес: гр.Варна, ул.”Оборище” № 13А за сведение и изпълнение.

 

  *****

15.01.2016г.    

На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Белослав съобщава на „МТГ-Делфин” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Дръзки” № 8 решението на комисията, назначена със заповед № 37/11.01.2016 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация към заявление с вх.№ УПП-13/18.12.2015 г. за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот с идентификатор 03719.2.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав при засегната площ от имота от 100,20 кв.м. при точно определени граници на прохода, че същото следва да внесе цена в размер на 775,00 лв. (седемстотин седемдесет и пет лева), без ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 12.01.2016 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на „МТГ-Делфин” АД за сведение и изпълнение.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – Мрежови експлоатационен район Варна на адрес: гр.Варна, ул.”Оборище” № 13А за сведение и изпълнение.

 

  *****

15.01.2016г.    

            На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Белослав съобщава на Петър Иванов Иванов от гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.15, вх.1, ет.5, ап.13 и Йорданка Петрова Иванова от гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.32, вх.1, ет.5, ап.24 решението на комисията, назначена със заповед № 40/11.01.2016 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация към заявление с вх.№ УПП-12/17.12.2015 г. за учредяване право на прокарване на обект:  „Сградно електропроводно отклонение, с дължина 107 м.” през общински поземлен имот с идентификатор 03719.501.6010 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, представляващ второстепенна улица „Райна Княгиня” в кв.”Акации”, гр.Белослав, с дължина на трасето 107 м. за захранване на жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 03719.501.3022 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, ул.”Райна Княгиня” № 30 или в УПИ V в кв.132 по действащия регулационен план на гр.Белослав, в полза на собствениците на имота, че същите следва да внесат цена в размер на 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева), без ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 12.01.2016 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на Петър Иванов Иванов на адрес: гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.15, вх.1, ет.5, ап.13 и на Йорданка Петрова Иванова на адрес: гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.32, вх.1, ет.5, ап.24 за сведение и изпълнение.

 

  *****

12.01.2016г.  

На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Белослав съобщава на Мирослав Димитров Вълчев, с постоянен адрес: гр.Белослав, ул.”Акации” № 5 решението на комисията, назначена със заповед № 38/11.01.2016 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация към заявление с вх.№ УПП-1/27.03.2015 г. заучредяване право на преминаване през общински поземлен имот с идентификатор 69763.19.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Страшимирово, местност „Пясъка” (АОС № 1218/29.06.2015 г.) при засегната площ от имота от 613 кв.м. при точно определени граници на прохода, че същият следва да внесе цена в размер на 610,00 лв. (шестотин и десет лев), без ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 12.01.2016 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде връчено на Мирослав Димитров Вълчев за сведение и изпълнение.


Наименование Брой тегления
заповед препис.pdf 5 Изтегли
779.pdf 6 Изтегли
778.pdf 6 Изтегли
777.pdf 15 Изтегли
776.pdf 12 Изтегли
702.pdf 6 Изтегли
уведомление Разделна.pdf 9 Изтегли
RD-21-04-215.pdf 12 Изтегли
625.pdf 26 Изтегли
594.pdf 15 Изтегли
593.pdf 16 Изтегли
579.pdf 33 Изтегли
542.pdf 11 Изтегли
544.pdf 6 Изтегли
543.pdf 9 Изтегли
528.pdf 10 Изтегли
515.pdf 8 Изтегли
514.pdf 6 Изтегли
511.pdf 5 Изтегли
145.pdf 17 Изтегли
399.pdf 18 Изтегли
400.pdf 24 Изтегли
387.pdf 17 Изтегли
387(1).pdf 25 Изтегли
388.pdf 29 Изтегли
363.pdf 35 Изтегли
245(1).pdf 30 Изтегли
324.pdf 45 Изтегли
323.pdf 49 Изтегли
316.pdf 47 Изтегли
175.pdf 73 Изтегли
174.pdf 80 Изтегли
170 08_03_2021.pdf 89 Изтегли
148 za polzvane na obshtinski pat.pdf 45 Изтегли
149_za specialno polzwane na pyt_.pdf 49 Изтегли
chasovi grafik rali.pdf 82 Изтегли
91.pdf 252 Изтегли
UVEDOMLENIE 03719.503.717.pdf 308 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта