*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Проект - ОПАК
За модерна и компетентна администрация в община Белослав" по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос ІІ " Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. " Компетентна и ефективна държавна администрация" по бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.-07, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

"Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация". 
                    Периода на обучението е: 11-13 октомври 2013 г.
Обучение на тема: "Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи".
Период на провеждане 13-15 декември 2013 г.ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата