Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Проект - ОПАК
За модерна и компетентна администрация в община Белослав" по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос ІІ " Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. " Компетентна и ефективна държавна администрация" по бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.-07, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

"Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация". 
                    Периода на обучението е: 11-13 октомври 2013 г.
Обучение на тема: "Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи".
Период на провеждане 13-15 декември 2013 г.e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата