*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Програми
Общинска програма за закрила на детето 2018 година.

Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби 2018 година.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  за 2017 -
актуализирана на 14.12.2017г.

Правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Белослав -
нови

Програма за превенция на ранното напускане на образователната система-
приета на 15.06.2017г.

Общинска програма за закрила на детето 2017 -
приета с реш.№ 276/16.03.2017г.

Програма за управление на отпадъците на община Белослав 2016-2020

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ  

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав   2016-2019 г.

Общинска програма за закрила на детето на община Белослав за 2016 година

2016 год.
 
 
 
 
2015 год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата