Програми

Дата на публикуване: 03.04.2013 21:002021


Програма за опазване на околната среда
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021год. актуализирана на 18.11.2021год.


Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Белослав 2021 год. -2030 год.  

2020


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год.  актуализирана на 29.10.2020год.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Белослав за период 2020год.-2022год.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав 2020 - 2022

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Белослав за периода 2020 - 2029 г. 2019

Общинска програма за закрила на детето 2018 година.


Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби 2018 година.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. актуализирана на 12.09.2019год.


2018

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018
 -
актуализирана на 13.12.2018г.
Програма за опазване на околната среда на Община Белослав (2018-2020) 
- актуализирана на 25.02.2020год.

2017
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  за 2017
-
актуализирана на 14.12.2017г.

Правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в община Белослав -
нови

Програма за превенция на ранното напускане на образователната система-
приета на 15.06.2017г.

Общинска програма за закрила на детето 2017 -
приета с реш.№ 276/16.03.2017г.

Програма за управление на отпадъците на община Белослав 2016-2020

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ - Актуализирана 19.07.2018год.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав   2016-2019 г.

Общинска програма за закрила на детето на община Белослав за 2016 година

2016 год.
 
 
 
 
2015 год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Програми - Текуща страница
  2. Анализи
  3. Планове
  4. Стратегии

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта