Данъчен календар

Дата на публикуване: 26.05.2014 21:00

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2018 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска до 30.06.2018 г.

Втора вноска до 31.10.2018 г.

/на предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва:

-До 31.01.2018 г.

-До 30.04.2018 г.

-До 31.07.2018 г.

-До 31.10.2018 г.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата на Община Белослав

В брой в кметствата по населените места на общината

  • Безкасово по банкова сметка на Община Белослав:

Име на банката

ИНВЕСТБАНК АД

IBAN

BG44IORT73778413300000

BIC

IORT BGSF

Код

441400

Патентен данък

вид плащане

442100

Данък върху недвижимите имоти

 

442200

Данък върху наследствата

442300

Данък върху превозните средства

442400

Такса битови отпадъци

442500

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800

Туристически данък

443400

Други данъци

446500

Глоби

448013

Такса куче

448007

Такса администр. услуги

  • На касите на Изипей /Easypay/ 
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД 
  • На касите в Банка ДСК

  1. Данъчен календар - Текуща страница
  2. Съобщения по чл.32 от ДОПК
  3. Банкови сметки

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта