За избирателите

Дата на публикуване: 27.01.2021 14:11
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  (публикувано на 04.03.2021 г. )

 

Община Белослав Ви уведомява, че избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.
Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на Централна избирателна комисия(ЦИК)) се подава до кмета на общината на адрес: obshtina_beloslav@beloslav.org  или до кмета на кметство в населеното място по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК). Заявленията се приемат в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК) се подава по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при кмета на общината/кметството от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 02112/22-14;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 05112 / 22-14;
  • заявление, подадено на електронната поща на кмета на общината на адрес:obshtina_beloslav@beloslav.org  или до кмета на кметство без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Преценката, дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция, се извършва от кмета на общината/кметството  въз основа на проверка в Регионална здравна инспекция – Варна или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ-Варна или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.

Кмета на общината/кметството уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване в секция от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за секция, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува в секция, се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 31 март 2021 г. подаде заявление (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).

Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето не се допускат след 1 април 2021 г. (2 дни преди изборния ден), в т.ч. и в изборния ден.

През почивния ден – 27.03.2021 г. в часовете от 08.30 ч. до 17.00 ч. ще бъде организирано дежурство в Общинска администрация – Белослав и в кметствата/населените места на територията на общината.

Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 05112/ 35-55 и 05112/ 35-49 или на сайта на Белослав, в меню „Избори НС 2021”.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме избирателите, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги всеки може да подаде заявление по електронен път, както следва:

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

2.910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67 

3.910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd 

4.910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee  

5.910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284 

6.910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152 

 

Услугите са публикувани на адрес и наhttp://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 
Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта