*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
НЧ \"СЪЗНАНИЕ - 1926\" - гр.Белослав


Публикувана на 27.02.2018 г. 
Обществена поръчка, с предмет: „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” по три обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела”.
  • Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане”.
  • Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и друга техника”
1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЪЧКА;
2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА;
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ;   и  (Документация за участие в работен вариант) 
4. МЕТОДИКА;
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ;
6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;
7. ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП;
8. КСС ПО ОП 1;
9. КСС ПО ОП 2;
10. КСС ПО ОП 3;


ОТГОВОР на постъпило запитване от участник: публикувано на 06.03.2018 г.
ОТГОВОР на постъпило запитване от участник: публикувано на 14.03.2018 г. 
ОТГОВОР на постъпило запитване от участник:
 публикувано на 19.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ  за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” за Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела” - публикувано на 08.5.2018 г.

♦ПРОТОКОЛ 1 от 22.03.2018 г. (приключен на 08.05.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. 16.09.2016г.
Пазарни консултации за  оборудване  по проект „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав, община Белослав“

09.09.2016г.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата