Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
11-03-2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав  две обособени позиции: обособена позиция 1:”Доставка на закуски и хранителни продукти” и обособена позиция 2: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”
Обявление - http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653478&newver=2
Решение- http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653481&newver=2
Документация: Изтеглете от тук

14.04.2015год.
Протокол от 14.04.2015год.

22.04.2015год.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет„Доставка на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по две обособени позиции:
обособена позиция 1:”Доставка на закуски и хранителни продукти” и
обособена позиция 2: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”
с уникален номер в Регистър на обществените поръчки 00185-2015-0003 обявява, че ценовите оферти на участника ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 27.04.2015 г. (понеделник) от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация Белослав, ул. "Цар Симеон Велики” №23, Заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
Иванка Димитрова
Гл.юрисконсулт и председател на комисията

27.04.2015год
Доклад
Решение за класиране
 
08.05.2015г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата