*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
09-03-2015
09-03-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав"

Документация:
„Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”.
Обявление:
 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652824&newver=2

Решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652823&newver=2

Документи


28.04.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 Община Белослав уведомява че ценовите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав” ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 04.05.2015 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Белослав, ул. "Цар Симеон Велики” №23, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

03.12.2015год.

Протокол 1

Протокол 2 и 3

Решение

Договор

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата