Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Общ устройствен план на община Белослав (ОУПО)

СЪОБЩЕНИЕ (публикувано на 19.11.2019 г.)
за провеждане на консултации
 
За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Белослав (ОУПО Белослав) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.)
 1. Информация за възложителя на плана:
 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 3. Възложител: Община Белослав
 4. Седалище и адрес на управление: гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23
 5. Лице за контакти: Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
 6. Телефон/Факс/Е-mail: 05112/25-54, факс: 05112/22-14; е-mail: beloslav.eu@gmail.com, obstinabeloslav@abv.bg; www.beloslav.org
 

Обща информация за предложения план
а)  Основание за изготвяне на плана
Нормативните основания за разработване на плана произтичат от Закон за устройство на територията. ОУП на Община Белослав е възложено на Обединение „УЛТРА КОНСУЛТ БЕЛОСЛАВ“ ДЗЗД след проведена открита процедура за  възлагане на обществена поръчка № 00185-2016-0006 в Регистъра на обществени поръчки към АОП с Договор за обществена поръчка № 128 от 06.12.2016 г. Проекта е изработен е въз основа на Протокол № 22/13.06.2013 г. от заседание на Общински съвет Белослав и Решение № 251 на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
б)   Период на действие и етапи на изпълнение на плана
Съгласно чл. 17, ал. 3 на Наредба №8, ОУПО Белослав се изработва с прогнозен период от 15 – 20 години.
в)   Териториален обхват
Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Белослав.
г)    Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/
В територията на община Белослав НЕМ включва:
 
 • ВG0002046 „Ятата” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-81/12.02.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 26/2008 г.);
 • ВG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 22/2012 г.);
 • ВG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитените зони, приет от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.;
 • ВG0000132 „Побитите камъни” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитените зони, приет от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.
г)     Основни цели на плана
Основна стратегическа цел на Общия устройствен план на община Белослав е да служи като управленски инструмент в планирането и устройствената политика на местната власт, като да  създава оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие, изграждане и комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство на урбанизираните територии и на природните дадености, изхождайки от специфичните, регионални и местни условия.
Стратегическата цел на ОУПО Белослав ще се реализира чрез постигането на няколко групи специфични цели:
 • Идентифициране възможностите и ограниченията за развитие, като се изведат потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното ползване:
 • Оценяване на регионалните връзки и контакти като се изведат възможните насоки на общи действия със съседни и други общини в постигането на общи цели:
 • Развитие и трансформация на съществуващи и създаване на нови функции, както в населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на общината; предлагане на функционално дефиниране на населените места:
 1. Финансиране на плана
Планът се финансира със средства от общинския бюджет.
 1. Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността
Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му.
 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана
Отговорен орган за прилагането на плана е община Белослав.
 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана
Общински съвет - Белослав.                                
 1. Място за публичен достъп
Документите са предоставени за достъп в сградата на Община Белослав, гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, всеки работен ден от 14.00 до 16.30 ч. и са публикувани на електронната страница на община Белослав (www.beloslav.org).
 1. Време за публичен достъп
30 дни от датата на публикуване: от 19.11.2019 г. до 19.12.2019 г.
 1. Начин за изразяване на становище
Становищата и мненията могат да се депозират на място в деловодството на община Белослав: всеки работен ден от 08:00 до 17:00ч. в сградата на Община Белослав, гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, с писма на адрес: гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23 и по електронна поща: e-mail: beloslav.eu@gmail.com, obstinabeloslav@abv.bg
За контакти: 05112/25-54.
 1. Лице, отговорно за предоставяне на допълнителни разяснения на място по плана; 
 1. Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав моб. (+359) 0885 / 555 -255; e-mail: eu@gmail.com ;
 2. Йоанна Йовева – Главен експерт „Еколог” Дирекция „ОСТСУ”; тел. за връзка: 05112/ 35-48; моб. (+359) 0896 / 820 -137; e-mail: ecology.bls@gmail.com
 3. Експерт „Селищна мрежа и устройство на територии“ - инж. и арх. Николай Димитров Андреев – Моб. тел. 0888 478799;
 
След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Белослав, доклада за ЕО, и всички приложения към него. За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ще бъде публикувано и изпратено до заинтересуваните страни отделно съобщение/обява.

Изтеглете:
Доклад за Екологична оценка
Нетехническото резюме
проект за Общ устройствен план 


ДОКЛАД за оценка степента на въздействие на план/програма: „Общ устройствен план на Община Белослав“ с  предмета и целите на защитени зони по Директивата за Птиците 2009/147/ЕИО: BG0002046 „Ятата“, BG00000191 „Варненско-Белославско езеро“ и защитени зони по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО: BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“ BG0000132 „Побитите камъни“, с Възложител: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ (Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 31.08.2007 г. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г., в сила от 15.10.2010 г., бр. 3 от 11. 01.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.)
 • Изтегли ДОСВ на ППОУПО  от ТУК
  Изтегли графични материали към ДОСВ на ППОУПО (висока резолюция) от ТУК


 • Оценка качество на Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ върху предмета и целите на опазване за защитени зони към Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белослав, с възложител: Община Белослав. - Изтегли от ТУК

 


                                                      
                                                            С Ъ О Щ Е Н И Е

                                               /Публикувано на 12.04.2018 г. /

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО обявявам за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Белослав” и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица.

Становища и мнения могат да се депозират до 12.05.2018 г. в община Белослав всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в сградата на Община Белослав, гр. Белослав, ПК 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23 и по електронна поща: e-mail: beloslav.eu@gmail.com и obstinabeloslav@abv.bg  

От тук можете да изтеглите следните документи: 
1. Предварителен проект на Общ устройствен план на община Белослав /ППОУПО/;
2. Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересовани органи и трети лица;
3. Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка /ЗООСДЕО/;


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Белослав съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Белослав.
Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Община Белослав или да бъде изтеглена от официалния информационен портал на Община Белослав: http://www.beloslav.org/
Общественото обсъждане ще се проведе на 15.06.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Народно читалище "Съзнание – 1926 г.“ в гр. Белослав, община Белослав.
Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в сградата на Община Белослав се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.
За предоставяне на допълнителна информация при необходимост:
Лице за контакт: Деница Тодорова – Директрор Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ при Община Белослав;
Тел.: +359 (0) 885 555-255, +359 (0) 5112 35-54


КАРТИ

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ТОМ 1 

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ТОМ 2


        На 15.06.2017 г. в салона на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ се състоя общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Белослав.
В него участие взеха жители на общината, представители на бизнеса и институциите, както и общински съветници. Кметът на общината инж. Деян Иванов откри общественото обсъждане и представи присъстващите от страна на изпълнителя – Арх. Николай Андреев, арх. Димитър Кьосев и Г-жа Елена Дякова - Управител на ДЗЗД „УЛТРА КОНСУЛТ - БЕЛОСЛАВ“
Г-жа Дякова даде начало на общественото обсъждане с благодарност, която отправи към присъстващите в залата, които взеха участие в един доста отговорен за бъдещото развитие на общината проблем – обсъждането на предварителния проект на ОУП на община Белослав.
Кметът припомни пред присъстващите пътя, който администрацията извървя до провеждане на общественото обсъждане - със свое решение Общинският съвет даде съгласие общинска администрация да започне работа по изработването на ОУП, след което одобри техническото задание за разработването му и възложи последващи действия по изработването на плана. Проведени бяха две задължителни съгласувания – от Министерство на културата и от Министерство на околната среда и водите. През 2016 г., след проведена обществена поръчка бе избран изпълнител – ДЗЗД „УЛТРА КОНСУЛТ - БЕЛОСЛАВ“.
Към настоящия момент са предадени резултатите от първата фаза на работа по изготвяне на ОУП на Община Белослав и Предварителния проект. Предстои съгласуване на предварителния проект с Министерство на регионалното развитие и Регионална инспекция по околната среда и водите, очаква се и становище от Националния институт за недвижимо културно наследство, следвано от подготовка на окончателния проект и одобряването му в рамките на следващата година.
„ОУП е един изключително важен документ за развитието на общината, защото той на практика е основният документ за пространствено развитие на община Белослав, в който се отразяват съвременните тенденции в устройството на територията, изискванията за регионално и пространствено развитие и постановките на приети водещи документи на Европейския съюз за един период от време 20-25 години напред“, подчерта инж. Деян Иванов по отношение на стратегическия документ.
Проектантският колектив представи експозе на ОУП, с разяснения относно същността и основната роля на ОУП; идеите, подходите и принципите на устройство на територията; предвижданията за селищната мрежа на общината. Пред присъстващите бяха представени предвижданията за урбанистичното ядро – гр. Белослав, с предложения за решаването на важни проблеми, като производствени зони, устройване на крайградски паркове, терени за спорт и озеленяване и др.
Предстои последната, най-активна фаза за обсъждане и отправяне на предложения към проектантите.
Привличането на гражданите и бизнеса в тази финална задача е важно за Община Белослав. Всеки, който желае може да изпрати своите предложения по отношение на ОУП на e-mail адрес: beloslav.eu@gmail.com
Още веднъж призоваваме всички жители на общината да се отнесат с необходимото внимание и да дадат своите идеи и предложения по стратегическия документ, който ще очертае развитието на общината за следващите 20-25 години.

                                                          Общият устрйствен план на Община Белослав се изготвя в изпълнение на Споразумение №РД-02-30-94 от 13.05.2016г., между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Белослав с предмет финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен план на община (ОУПО) по чл.105, т.1 от ЗУТ със средства предвидени от бюджета на МРРБ.
  
  


Протокол от проведеното обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП Белослав на 15.06.2017г.

Приложение 1 - присъствен списък

Приложение 2- публикация1 и публикация 2 в пресата 

Приложение 3 - Презентацияe-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата