Важна информация

Дата на публикуване: 17.11.2019 18:00


20.10.2022год.

Съобщение за провеждане на тренировки по Аварийния план

Информация за провеждане на тренировки по изпълнение на Аварийния план за 2022.pdf


ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И СИГНАЛИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЛУЧАЙ НА :30.01.2019
Информация за провеждане на тренировки по изпълнение на Аварийния план за 2019


25.01.2018

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г. и Решение № 273/16.03.2017 г. на Общински съвет - Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ набира доброволци за участие в Доброволно формирование на Община Белослав за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
• навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение;
• физически и психически здрави; 
• неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;
• с умения за работа в екип;
• способни да поемат отговорност.


Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление до кмета на общината по образец.
2. Формуляр за кандидатстване по образец.
3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение.
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец.

Кандидатите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такива.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Белослав.

Наименование Брой тегления
Съобщение за провеждане на тренировки по Аварийния план.pdf 0 Изтегли
Информация за провеждане на тренировки по изпълнение на Аварийния план за 2022.pdf 0 Изтегли
  1. Важна информация - Текуща страница
  2. Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в \" Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива - Варна\", имот 202032, местност \"Манастира\", гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, експлоатирано от \"Газтрейд\" АД, съгласно чл.20, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях
  3. Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в \\" Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива - Варна"
  4. План за защита при бедствия
  5. Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в \\" Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива - Варна\\", имот 202032, местност \\"Манастира\\", гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, експлоатирано от \\"Газтрейд\\" АД, съгласно чл.20, ал.1 от Наредбаза предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта