Уведомления / съобщения

Дата на публикуване: 29.03.2017 07:41

10.02.2022год.


Съобщение

Определен състав на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

С решение № 321 от 22.12.2021 на Общински съвет – Белослав, е сформиран

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. Съгласно Закона за младежта при провеждане на общинската политика за младежта кметовете на общини могат да се подпомагат от общински консултативни съвети по въпросите за младежта, създадени с решение на общинския съвет.

За Община Белослав общинският съвет утвърди следния състав на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта:

Председател: инж. Светла Колева – зам.-кмет на община Белослав

Членове:

 1. Анатоли Апостолов – представител на Общински съвет Белослав;
 2. Нели Атанасова – представител от НЧ „Добруджа - 1929“ с. Разделна;
 3. Антонио Павлов – представител на НЧ „Пробуда“ с. Страшимирово;
 4. Даниел Димитров – представител от Шахматен клуб „Гебедже“;
 5. Александър Николов – представител от кметство Езерово;
 6. Стелиян Илиев – представител от кметство Разделна;
 7. Йордан Чомаков – представител от кметство Страшимирово;
 8. Красимир Кръстев – представител от ФК „Белослав – 1918“;
 9. Румен Добрев – представител от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белослав;
 10. Дияна Георгиева – гл. експерт „Образование, култура и връзки с обществеността“ при община Белослав;
 11. Анна Атанасова – мл. експерт „Социални и младежки дейности“ при община Белослав;
 12. Стилияна Петрова – юрисконсулт при община Белослав. 

Работата на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта  ще се свежда до:

 1. Предоставяне на становища и участие в разработването на  общинския план за младежта преди приемането му от Общински съвет Белослав;
 2. Предоставяне на становища и участие в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до общинската политика в сферата на младежките дейности;
 3. Участие в обсъждането на въпроси, свързани с финансирането на младежки проекти и инициативи;
 4. Съдействие за изпълнение на проекти, свързани с финансирането на младежки политики на европейско, национално, регионално и общинско ниво;
 5. Обсъждане на други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.

 

На 10.02.2022 г., Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта проведе първата си работна среща. На срещата се прие Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта. Обсъди се проект на Общински план за младежта 2022 г. и проект на Отчет на плана за изпълнение на Проект на Националната стратегия за младежта /2021-2030 г./ за 2021 г.

 


 1. Уведомления / съобщения - Текуща страница
 2. Анализи и справки
 3. Общински план за младежта за 2017г.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта