Общинска администрация

Дата на публикуване: 25.01.2016 14:43

  ОБЩ.СЛУЖИТЕЛ

  ДЛЪЖНОСТ

 ТЕЛЕФОН

   СЛ.ПОЩА

1

Инж. ДЕЯН ИВАНОВ

КМЕТ ОБЩИНА

05112/25-54

 Obshtina_beloslav@beloslav.org 

2

Марияна Колева

Гл.специалист "Кабинет на кмета"

Факс:
05112/22-14

Obshtina_beloslav@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com

obstinabeloslav@abv.bg 

3

Инж.Светла Колева

Заместник кмет

Ресор "Образование, социални дейности, здравеопазване, домашен социален патронаж, ученически столове"

05112/35-77

beloslav.eu@gmail.com
Obshtina_beloslav@beloslav.org

4

Деница Тодорова

Заместник кмет

Ресор "Общинска собственост и ТСУ, Инвестиционна политика и спомагателни дейности"

05112/35-70

projects@beloslav.org
d.todorova@beloslav.org 
d.todorova.beloslav@gmail.com 
beloslav.eu@gmail.com
 

5

Донка Монева

Секретар

05112/35-55

Obshtina_beloslav@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com


6

Симеон Иванов

Председател Общински съвет

05112/35-60

Obshtina_beloslav@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com
obs@beloslav.org

7

Петранка Душева

Гл.специалист "Об.съвет и архив"

05112/35-54

Obshtina_beloslav@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com
obs@beloslav.org

8

Иванка Димитрова

Главен юрисконсулт

05112/35-69

beloslav.eu@gmail.com
law@beloslav.org

9

Надя Димитрова

Юрисконсулт

05112/35-56

projects@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com
law@beloslav.org

10

Ема Добрева

Гл.специалист "ИПСД"

05112/35-56

ostsu@beloslav.org

11

Йорданка Балева

Гл.експерт "ИПСД"

projects@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com

ipsd@beloslav.org

12

Дебора Дойчева

 Специалист "Държавна администрация"

projects@beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com

obstinabeloslav@abv.bg 

13

Десислава Демирева

секретар МКБППМН

05112/35-68  

beloslav.eu@gmail.com
Obshtina_beloslav@beloslav.org

14

Дияна Колева

гл.експерт "Образование,култура и връзки с обществеността"

 

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

15

Анна Атанасова 

мл.експерт "Социални и младежки дейности"

05112/35-68

beloslav.eu@gmail.com
Obshtina_beloslav@beloslav.org

16

       

18

Светла Маринова

Мл.експерт "ГРАО"

05112/35-49

grao@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

 

19

Мария Анастасова

гл.експерт "СФУК и СД"

grao@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

20

Снежана Атанасова

"Соц.патронаж"

05112/35-65


Obshtina_beloslav@beloslav.org

21

Мая Маринова

"Призовки и писма"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

22

Владимир Георгиев

Директор дирекция "Общинска собственост и териториално селищно устройство"

05112/35-40

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

23

Анелия Вълканова-Иванова

Главен архитект

05112/35-57

architect @beloslav.org

24

Димитричка Вълчева

гл.специалист "ЦИОУ"

05112/35-42

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

25

Даниела Веселинова

Гл. специалист "ТСУ"

05112/3551
 

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

26

Йоанна Йовева

Мл.експерт "Еколог"

05112/35-48

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

27

Любомир Петков

Гл.експерт "ТСУ"

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

28

Пeнка Иванова

гл.експерт "Общ.собственост"

05112/35-48

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

29

Даниела Христова

гл.специалист "Общ.собственост"

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

30

Маргарита Ламбова

гл.специалист "ТСУ"

05112/35-52

ostsu@beloslav.org
Obshtina_beloslav@beloslav.org

31

Йорданка Маркова

гл.специалист касиер

05112/35-46


Obshtina_beloslav@beloslav.org

         

32

Росица Николова

Директор Дирекция "Финанси,бюджет и местни данъци и такси"

05112/35-59

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

33

Катя Павлова

главен счетоводител

05112/35-58

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

34

Румяна Янакиева

гл.специалист "Личен състав"

05112/35-49

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

35

Нели Йорданова

гл.специалист деловодител

05112/35-53

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

36

Ирина Мирчева

гл.специалист счетоводител

05112/35-61

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

37

Тодорка Недялкова

гл.специалист счетоводител

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

38

Даниела Янкова

гл.специалист счетоводител

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

39

Пенка Костадинова

гл.специалист касиер

05112/35-62

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

40

Маруся Николова

гл.експерт "МДТ"

05112/35-64

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

41

Стефка Георгиева

гл.специалист счет. "МДТ"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

42

Жана Димитрова

мл.експерт ЗН и ОМП

05112/35-44

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

43

Дежурни Община

 

05112/24-45

 beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

44

Валери Великов

Военен отдел

05112/35-41

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

 

КМЕТСТВО ЕЗЕРОВО

 

 

 

45

Магдалена Ганева

кмет на с.Езерово

05114/21-21

kmetstvoezerovo@beloslav.org

46

Тюркян Адемова

гл.специалист

kmetstvoezerovo@beloslav.org

 

КМЕТСТВО РАЗДЕЛНА

 

 

 

47

Галин Георгиев

кмет на с.Разделна

051127/345

kmetstvorazdelna@beloslav.org

48

Иванка Иванова

гл.специалист

kmetstvorazdelna@beloslav.org

 

КМЕТСТВО СТРАШИМИРОВО

 

 

 

49

Калоян Николов

кмет на с.Страшимирово

05114/23-31

kmetstvostrashimirovo@beloslav.org

50

Иринка Рашева

гл.специалист

kmetstvostrashimirovo@beloslav.orgадрес за кореспонденция: гр.Белослав  п.к.9178

                                         ул.„Цар Симеон Велики” №23
                                                
е-поща: 
Obshtina_beloslav@beloslav.org
              beloslav.eu@gmail.com      

             
 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 
 

Наименование на сметката

IBAN

КЛИЕНТ

Банкова сметка за средства от Европейския съюз

BG84STSA93003210300005

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Банкова сметка за чужди средства/депозити/

BG85STSA93003310300003

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Банкова сметка, разплащателна за дебитни карти

BG15STSA93003910300001

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Банкова сметка за предоставяне на временни безлихвени заеми от централния бюджет, за финансиране на разходи по проекти

BG17STSA93003110301001

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Банкова сметка за средства от европейски съюз на Разплащателна агенция към  ДФ „Земеделие”

BG25STSA93003210300000

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Банкова набирателна сметка за собствени приходи

BG29STSA93008413300000

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Банкова набирателна сметка за собствени приходи - събирателна

BG77STSA93008413300009

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Банкова бюджетна сметка

BG78STSA93003110300000

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Булстат: 000093403
ИН по ДДС: BG 000093403
 

РАБОТНО ВРЕМЕ
 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ:  

Понеделник- петък
от 8.30 ч. - 12.30 ч.
от 13.00 ч. - 17.00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КМЕТА  инж.ДЕЯН ИВАНОВ:

всяка втора сряда на месеца: 14 ч. - 16ч.                                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ

Председател на Общински съвет:  Симеон Иванов 
Приемно време: четвъртък 14ч.-16 ч.
Адрес: гр.Белослав  п.к. 9178

          ул. „Цар Симеон Велики”№23
Телефон:  05112/3303

КМЕТСТВО СЕЛО ЕЗЕРОВО 
Кмет: Магдалена Ганева
гл.специалист кметство: Тюркян Адемова
Адрес: с.Езерово п.к.9168

          ул.”Светлина” №5
Тел. 05114 /  21-21
Електронна поща: kmetstvostrashimirovo@beloslav.org

                       
                  
КМЕТСТВО СЕЛО РАЗДЕЛНА

Кмет: Галин Георгиев
гл.специалист кметство: Иванка Иванова 
Адрес: с.Разделна п.к.9181

          ул."Централна" № 33
Тел. 051127 / 345
Електронна поща:  kmetstvorazdelna@beloslav.org

                      


КМЕТСТВО СЕЛО СТРАШИМИРОВО 
Кмет: Калоян Николов 
гл.специалист кметство: Иринка Рашева 
Адрес : с.Страшимирово п.к. 9179

           ул. „Здравец” 30 Д
Тел. 05114/ 23-31
Електронна поща: kmetstvostrashimirovo@beloslav.org

           

  1. Общинска администрация - Текуща страница
  2. Учебни заведения
  3. Други институции

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта