*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
За контакти

  ОБЩ.СЛУЖИТЕЛ

  ДЛЪЖНОСТ

 ТЕЛЕФОН

   СЛ.ПОЩА

1

Инж. ДЕЯН ИВАНОВ

КМЕТ ОБЩИНА

05112/25-54

 

2

Марияна Колева

Гл.специалист "Кабинет на кмета"

Факс:
05112/22-14

m.koleva@beloslav.org

3

Инж.Светла Колева

Заместник кмет

05112/35-77

s.koleva@beloslav.org

4

Деница Тодорова

Заместник кмет

05112/35-

d.todorova@beloslav.org

5

Донка Монева

Секретар

05112/35-55

d.moneva@beloslav.org

6

Живко Димитров

Председател Общински съвет

05112/35-60

j.dimitrov@beloslav.org

7

Петранка Душева

Гл.специалист "Об.съвет и архив"

05112/35-54

p.dusheva@beloslav.org

8

Иванка Димитрова

Главен юрисконсулт

05112/35-69

i.dimitrova@beloslav.org

9

Ема Добрева

Гл.специалист "ИПСД"

05112/35-56

e.dobreva@beloslav.org

10

Йорданка Балева

Гл.експерт "ИПСД"

baleva@beloslav.org

11

Теодора Георгиева

секретар МКБППМН

05112/35-68  

t.georgieva@beloslav.bg

12

Дияна Колева

гл.експерт "Образование,култура и връзки с обществеността"

 

obrazovanie.beloslav@abv.bg

d.koleva@beloslav.org

13

Христина Великова  

мл.експерт "Социални дейности"

05112/35-68

hr.velikova@beloslav.org

14

       

15

Светла Маринова

Мл.експерт "ГРАО"

05112/35-49

s.marinova@beloslav.org

16

Мария Анастасова

гл.експерт "СФУК и СД"

m.anastasova@beloslav.org

17

Снежана Атанасова

"Соц.патронаж"

05112/35-65

s.atanasova@beloslav.org

18

Мая Маринова

"Призовки и писма"

m.marinova@beloslav.org

19

Владимир Георгиев

Директор дирекция "Общинска собственост и териториално селищно устройство"

05112/35-40

v.georgiev@beloslav.org

20

Анелия Вълканова-Иванова

Главен архитект

05112/35-57

valkanova@beloslav.org

21

Димитричка Вълчева

гл.специалист "ЦИОУ"

05112/35-42

d.valcheva@beloslav.org

22

Даниела Веселинова

Гл. специалист "ТСУ"

05112/3551
 

d.veselinova@beloslav.org

23

Йоанна Йовева

Мл.експерт "Еколог"

05112/35-48

ekolog@beloslav.org

ekology.bls@gmail.com

24

Любомир Петков

Гл.експерт "ТСУ"

l.petkov@beloslav.org

25

Пeнка Иванова

гл.експерт "Общ.собственост"

05112/35-48

p.ivanova@beloslav.org

26

Даниела Христова

гл.специалист "Общ.собственост"

d.hristova@beloslav.org

27

Маргарита Ламбова

гл.специалист "ТСУ"

05112/35-52

m.lambova@beloslav.org

28

Йорданка Маркова

гл.специалист касиер

05112/35-46

markova@beloslav.org

         

29

Росица Николова

Директор Дирекция "Финанси,бюджет и местни данъци и такси"

05112/35-59

r.nikolova@beloslav.org

30

Катя Павлова

главен счетоводител

05112/35-58

finansi@beloslav.org

31

Румяна Янакиева

гл.специалист "Личен състав"

05112/35-49

r.yanakieva@beloslav.org

32

Нели Йорданова

гл.специалист деловодител

05112/35-53

n.yordanova@beloslav.org

33

Ирина Мирчева

гл.специалист счетоводител

05112/35-61

i.mircheva@beloslav.org

34

Тодорка Недялкова

гл.специалист счетоводител

m.dimitrova@beloslav.org

35

Даниела Янкова

гл.специалист счетоводител

d.yankova@beloslav.org

36

Пенка Костадинова

гл.специалист касиер

05112/35-62

p.kostadinova@beloslav.org

37

Маруся Николова

гл.експерт "МДТ"

05112/35-64

m. nikolova@beloslav.org

38

Стефка Георгиева

гл.специалист счет. "МДТ"

s.georgieva@beloslav.org

39

Жана Димитрова

мл.експерт ЗН и ОМП

05112/35-44

j.dimitrova@beloslav.org

40

Дежурни Община

 

05112/24-45

 

41

Валери Великов

Военен отдел

05112/35-41

voenen@beloslav.org

 

КМЕТСТВО ЕЗЕРОВО

 

 

 

42

Магдалена Ганева

кмет на с.Езерово

05114/21-21

m.ganeva@beloslav.org

43

Тюркян Адемова

гл.специалист

t.ademova@beloslav.org

 

КМЕТСТВО РАЗДЕЛНА

 

 

 

44

Галин Георгиев

кмет на с.Разделна

051127/345

g.georgiev@beloslav.org

45

Иванка Иванова

гл.специалист

i.ivanova@beloslav.org

 

КМЕТСТВО СТРАШИМИРОВО

 

 

 

46

Калоян Николов

кмет на с.Страшимирово

05114/23-31

k.nikolov@beloslav.org

47

Иринка Рашева

гл.специалист

i.rasheva@beloslav.org

адрес за кореспонденция: гр.Белослав  п.к.9178

                                         ул.„Цар Симеон Велики” №23
                                               
е-поща:
beloslav.eu@gmail.com     

             obstinabeloslav@abv.bg
 
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
 
Булстат: 000093403
ИН по ДДС: BG 000093403
 

РАБОТНО ВРЕМЕ
 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ:  

Понеделник- петък
от 8.30 ч. - 12.30 ч.
от 13.00 ч. - 17.00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КМЕТА  инж.ДЕЯН ИВАНОВ:

всяка втора сряда на месеца: 14 ч. - 16ч.                                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ

Председател на Общински съвет:  Живко Димитров
Приемно време: четвъртък 14ч.-16 ч.
Адрес: гр.Белослав  п.к. 9178

          ул. „Цар Симеон Велики”№23
Телефон:  05112/3303

КМЕТСТВО СЕЛО ЕЗЕРОВО 
Кмет: Магдалена Ганева
гл.специалист кметство: Тюркян Адемова
Адрес: с.Езерово п.к.9168

          ул.”Светлина” №5
Тел. 05114 /  21-21
Електронна поща: kmetstvoezerovo@abv.bg
                          m.ganeva@beloslav.org
                          t.ademova@beloslav.org
                   

КМЕТСТВО СЕЛО РАЗДЕЛНА

Кмет: Галин Георгиев
гл.специалист кметство: Иванка Иванова 
Адрес: с.Разделна п.к.9181

          ул."Централна" № 33
Тел. 051127 / 345
Електронна поща: kmetstvo_razdelna@abv.bg 
                          g.georgiev@beloslav.org
                          i.ivanova@beloslav.org


КМЕТСТВО СЕЛО СТРАШИМИРОВО 
Кмет: Калоян Николов 
гл.специалист кметство: Иринка Рашева 
Адрес : с.Страшимирово п.к. 9179

           ул. „Здравец” 30 Д
Тел. 05114/ 23-31
Електронна поща: kmetstvo_strashimirovo@abv.bg
                          k.nikolov@beloslav.org
                          i.rasheva@beloslav.org
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата