Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
За контакти

  ОБЩ.СЛУЖИТЕЛ

  ДЛЪЖНОСТ

 ТЕЛЕФОН

   СЛ.ПОЩА

1

Инж. ДЕЯН ИВАНОВ

КМЕТ ОБЩИНА

05112/25-54

 

2

Марияна Колева

Гл.специалист "Кабинет на кмета"

Факс:
05112/22-14

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

3

Инж.Светла Колева

Заместник кмет

05112/35-77

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

4

Деница Тодорова

Заместник кмет

05112/35-70

d.todorova.beloslav@gmail.com 
beloslav.eu@gmail.com

obstinabeloslav@abv.bg 

5

Донка Монева

Секретар

05112/35-55

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

6

Живко Димитров

Председател Общински съвет

05112/35-60

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

7

Петранка Душева

Гл.специалист "Об.съвет и архив"

05112/35-54

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

8

Иванка Димитрова

Главен юрисконсулт

05112/35-69

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

9

Ема Добрева

Гл.специалист "ИПСД"

05112/35-56

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

10

Йорданка Балева

Гл.експерт "ИПСД"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

11

Теодора Георгиева

секретар МКБППМН

05112/35-68  

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

12

Дияна Колева

гл.експерт "Образование,култура и връзки с обществеността"

 

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

13

Христина Великова  

мл.експерт "Социални дейности"

05112/35-68

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

14

       

15

Светла Маринова

Мл.експерт "ГРАО"

05112/35-49

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

16

Мария Анастасова

гл.експерт "СФУК и СД"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

17

Снежана Атанасова

"Соц.патронаж"

05112/35-65

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

18

Мая Маринова

"Призовки и писма"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

19

Владимир Георгиев

Директор дирекция "Общинска собственост и териториално селищно устройство"

05112/35-40

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

20

Анелия Вълканова-Иванова

Главен архитект

05112/35-57

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

21

Димитричка Вълчева

гл.специалист "ЦИОУ"

05112/35-42

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

22

Даниела Веселинова

Гл. специалист "ТСУ"

05112/3551
 

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

23

Йоанна Йовева

Мл.експерт "Еколог"

05112/35-48

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

24

Любомир Петков

Гл.експерт "ТСУ"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

25

Пeнка Иванова

гл.експерт "Общ.собственост"

05112/35-48

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

26

Даниела Христова

гл.специалист "Общ.собственост"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

27

Маргарита Ламбова

гл.специалист "ТСУ"

05112/35-52

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

28

Йорданка Маркова

гл.специалист касиер

05112/35-46

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

         

29

Росица Николова

Директор Дирекция "Финанси,бюджет и местни данъци и такси"

05112/35-59

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

30

Катя Павлова

главен счетоводител

05112/35-58

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

31

Румяна Янакиева

гл.специалист "Личен състав"

05112/35-49

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

32

Нели Йорданова

гл.специалист деловодител

05112/35-53

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

33

Ирина Мирчева

гл.специалист счетоводител

05112/35-61

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

34

Тодорка Недялкова

гл.специалист счетоводител

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

35

Даниела Янкова

гл.специалист счетоводител

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

36

Пенка Костадинова

гл.специалист касиер

05112/35-62

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

37

Маруся Николова

гл.експерт "МДТ"

05112/35-64

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

38

Стефка Георгиева

гл.специалист счет. "МДТ"

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

39

Жана Димитрова

мл.експерт ЗН и ОМП

05112/35-44

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

40

Дежурни Община

 

05112/24-45

 beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

41

Валери Великов

Военен отдел

05112/35-41

beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg 

 

КМЕТСТВО ЕЗЕРОВО

 

 

 

42

Магдалена Ганева

кмет на с.Езерово

05114/21-21

kmetstvoezerovo@abv.bg

43

Тюркян Адемова

гл.специалист

kmetstvoezerovo@abv.bg

 

КМЕТСТВО РАЗДЕЛНА

 

 

 

44

Галин Георгиев

кмет на с.Разделна

051127/345

kmetstvo_razdelna@abv.bg 

45

Иванка Иванова

гл.специалист

kmetstvo_razdelna@abv.bg 

 

КМЕТСТВО СТРАШИМИРОВО

 

 

 

46

Калоян Николов

кмет на с.Страшимирово

05114/23-31

kmetstvo_strashimirovo@abv.bg

47

Иринка Рашева

гл.специалист

kmetstvo_strashimirovo@abv.bgадрес за кореспонденция: гр.Белослав  п.к.9178

                                         ул.„Цар Симеон Велики” №23
                                               
е-поща:
beloslav.eu@gmail.com     

             obstinabeloslav@abv.bg
 
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
 
Булстат: 000093403
ИН по ДДС: BG 000093403
 

РАБОТНО ВРЕМЕ
 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ:  

Понеделник- петък
от 8.30 ч. - 12.30 ч.
от 13.00 ч. - 17.00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КМЕТА  инж.ДЕЯН ИВАНОВ:

всяка втора сряда на месеца: 14 ч. - 16ч.                                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ

Председател на Общински съвет:  Живко Димитров
Приемно време: четвъртък 14ч.-16 ч.
Адрес: гр.Белослав  п.к. 9178

          ул. „Цар Симеон Велики”№23
Телефон:  05112/3303

КМЕТСТВО СЕЛО ЕЗЕРОВО 
Кмет: Магдалена Ганева
гл.специалист кметство: Тюркян Адемова
Адрес: с.Езерово п.к.9168

          ул.”Светлина” №5
Тел. 05114 /  21-21
Електронна поща: kmetstvoezerovo@abv.bg
                       
                  
КМЕТСТВО СЕЛО РАЗДЕЛНА

Кмет: Галин Георгиев
гл.специалист кметство: Иванка Иванова 
Адрес: с.Разделна п.к.9181

          ул."Централна" № 33
Тел. 051127 / 345
Електронна поща: kmetstvo_razdelna@abv.bg 
                      


КМЕТСТВО СЕЛО СТРАШИМИРОВО 
Кмет: Калоян Николов 
гл.специалист кметство: Иринка Рашева 
Адрес : с.Страшимирово п.к. 9179

           ул. „Здравец” 30 Д
Тел. 05114/ 23-31
Електронна поща:kmetstvo_strashimirovo@abv.bg
           
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата