Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 
Долуподписаният/ата
………………………………………………………………………………………………………
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН………………..…….,Адрес: гр.(с)……………………………………………………………
ж.к. ……………………..  ул. …………………………….  № …… бл.…………………………
вх. ……. , ет. …… , ап. ……., тел: ……………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните  (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета) и Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с ....................................................................................................................................................................................

ЗАПОЗНАТ/А СЪМ С:

  • Целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
  • Правото на достъп и коригиране на събраните данни;
  • Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на обработващия данните служител, определени със Заповед на Кмета на ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ;

 

С настоящата декларация ДЕКЛАРИРАМ СЪГЛАСИЕ
за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните  (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета).

 
Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА СЪГЛАСИЕ  от тук. 

 

Дата:                                                                           Декларатор:

гр.                                                                                   Подпис………………...

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата