Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.

ПРОМО КЛИП ПО ПРОЕКТА: АКТИВНИ И ПО-СИЛНИ ЗАЕДНО! ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ !
20.11.2018
ГЛЕДАЙ ВИДЕО - КЛИП ТУКНастоящият промоционален клип е създаден в изпълнение на Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване, чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ, с Бенефициент ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, който се реализира в партньорство с Майо Каунти Кансъл и прилежащата му община Касълбар (Ирландия). Основната идея на проекта е насърчаване повишаването на институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на планиране, координиране и прилагане на социални политики и услуги с...

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ
07.11.2018
Настоящият доклад представлява анализ и оценка на цялостното прилагане на социалната иновация в рамките на проект № BG05M9OP001-4.001-0106 „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“. Основната цел на оценката е да се представи независимo разглеждане и зиследване с цел  да се оцени степента на усвояване на средствата, ефективността и ефикасността на цялостното прилагане на социалната иновация, социално-икономическите ефекти и въздействие, както и съответствието между заложените цели, постигнати индикатори и реални резултати. Идентифицирани са факторите, довели до успеха или неуспеха при прилагането на иновативната практика по проекта. Определени са основните проблеми и...

Проведе се информационен форум за за разпространение на постигнатите резултати от реализираните дейности по проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“
22.10.2018
На 22 октомври 2018 г. в ритуална зала при „Народно читалище Съзнание – 1926“ в гр. Белослав, се проведе информационен форум  за разпространение на постигнатите резултати от реализираните дейности по проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“,  с  представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални услуги. Присъстващите на информационния форум  бяха приветствани от Кмета на Община Белослав – инж. Деян Иванов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от реализирането на...

Експерти от Общинска администрация - Белослав допринасят и подпомогназа пилотното прилагане на социалната иновация " „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme) - успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия
20.10.2018
Петима експерти от Община Белослав допринасят и подпомогнат за пилотното прилагане на социалната иновация " „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme)  - успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия. Изпълнението на дейността по проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ допринася за изграждане на засилено сътрудничество с чуждестранни партньори и предоставя възможност представителите на целевата група от община Белослав да приложат на практика вече натрупаните умения и компетенции по отношение на чуждестранния опит.Взаимстваната социална иновация от страната - партньор: ...

ПОКАНА за Информационен ФОРУМ за представяне на резултатите от пилотното прилагане на иновацията в изпълнение на проекта с представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални услуги. - 22.10.2018
05.10.2018
  П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ  Имаме удоволствието да Ви поканим на ИНФОРАМЦИОНЕН ФОРУМ за представяне на резултатите от пилотното прилагане на иновацията в изпълнение на проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ с представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални услуги, което ще се проведе на  22.11.2018 г. от 10:00 ч. в ритуална  зала в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926 г“, гр. Белослав.  ИНФОРМАЦИОННИЯТ ФОРУМ се организира по проект "Изграждане на институционален капацитет...

ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
07.09.2018
Програма „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme) е успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия, за да помага за укрепване и развитие на местни обществени организации, и да дава възможност да се представят гражданските интереси на местно, областно и национално ниво. Програмата включва провеждането на публични консултации в процеса на планиране на социални политики и услуги в комбинация със съпътстващи неформални събития за ангажиране на заинтересованите страни: обособяване на зони за неформални разговори, панели за кратки режисирани дискусии за даване на отговори, интерактивни игри, тематични фестивали, стимулиращи включване...

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата