Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.

ПОКАНА за Информационен ФОРУМ за представяне на резултатите от пилотното прилагане на иновацията в изпълнение на проекта с представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални услуги. - 22.10.2018
05.10.2018
  П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ  Имаме удоволствието да Ви поканим на ИНФОРАМЦИОНЕН ФОРУМ за представяне на резултатите от пилотното прилагане на иновацията в изпълнение на проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ с представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални услуги, което ще се проведе на  22.11.2018 г. от 10:00 ч. в ритуална  зала в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926 г“, гр. Белослав.  ИНФОРМАЦИОННИЯТ ФОРУМ се организира по проект "Изграждане на институционален капацитет...

Наръчник за прилагане на социална иновация във връзка с процеси на планиране, координиране и съгласуване на политиката и услугите в сферата на социалното включване
03.09.2018
Настоящият Наръчник е изготвен по проект № BG05M9OP001-4.001-0106 "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване, чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, по процедура BG05M90P001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, с Бенефициент Община Белослав. Основната идея на настоящия проект е да се изгради институционален капацитет в областта на социалното включване, с оглед постигане по-добра и ефективна община. С оглед на идентифицираните предизвикателства и потребности основната цел на проекта е да се насърчи повишаването на институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално...

Представители на Община Белослав взеха участие в специализиран работен семинар в Майо Каунти Кансъл (Касълбър), Ирландия.
17.06.2018
В изпълнение дейности по Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално  сътрудничество и обмен на добри практики“, представители на Община Белослав извършиха работно посещение в периода 10-15 юни 2018 г. и участваха в специализиран работен семинар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални политики и услуги в Майо Каунти Кансъл (Касълбър), Ирландия. Работното посещение е основна дейност при изпълнението на проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално  сътрудничество и обмен на добри практики“, по Оперативна програма „Развитие на...

СПЕЦИФИЧЕН АНАЛИЗ НА ОПИТА НА ИРЛАНДИЯ, БЕЛГИЯ И ЧЕХИЯ В СЕКТОР ПЛАНИРАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И БОРБА С БЕДНОСТТА
30.04.2018
Настоящият анализ е изготвен в отговор на необходимост и  наличие на съществуващи потребности за повишаване на компетенциите на служителите на община Белослав. Целта на анализа е да се повишат уменията и компетенциите на служителите от общината, като им се осигури възможност за изучаване и черпене на чуждестранен опит за изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване. Чрез познанията за това, какво се прилага в другите страни, какви подходи и техники се използват, административните служители ще могат да адаптират информацията към условията в България и по-конкретно към нуждите на целевата група и общината.     Иновативният подход, който ще се реализира...

Информация за проект Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
30.11.2017
ПРОЕКТ   № BG05M9OP001-4.001-0106 –C01    “Изграждане на институционален капацитет в областта на социланото включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики”   „Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”                 Основната идея на настоящия проект е да се изгради институционален капацитет в областта на социалното включване, с оглед постигане по-добра и ефективна община. С оглед на идентифицираните предизвикателства и потребности основната цел на проекта е да се насърчи повишаването на институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на планиране, координиране и прилагане на социални...

На 23.10.2017 г. се подписа Договор между Община Белослав и Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“
23.10.2017
На 23.10.2017 г. се подписа Договор между Община Белослав и Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) , който е в партньорство с „МАЙО КАУНТИ КАНСЪЛ” /с прилежащата му община Касълбар, ИРЛАНДИЯ/ по процедуура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за .заетост и растеж" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Стойността на проекта е 198 500,00 лв., явяваща се...

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата