Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.

Представители на Община Белослав взеха участие в специализиран работен семинар в Майо Каунти Кансъл (Касълбър), Ирландия.
17.06.2018
В изпълнение дейности по Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално  сътрудничество и обмен на добри практики“, представители на Община Белослав извършиха работно посещение в периода 10-15 юни 2018 г. и участваха в специализиран работен семинар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални политики и услуги в Майо Каунти Кансъл (Касълбър), Ирландия. Работното посещение е основна дейност при изпълнението на проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално  сътрудничество и обмен на добри практики“, по Оперативна програма „Развитие на...

Информация за проект Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
30.11.2017
ПРОЕКТ   № BG05M9OP001-4.001-0106 –C01    “Изграждане на институционален капацитет в областта на социланото включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики”   „Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”                 Основната идея на настоящия проект е да се изгради институционален капацитет в областта на социалното включване, с оглед постигане по-добра и ефективна община. С оглед на идентифицираните предизвикателства и потребности основната цел на проекта е да се насърчи повишаването на институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на планиране, координиране и прилагане на социални...

На 23.10.2017 г. се подписа Договор между Община Белослав и Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“
23.10.2017
На 23.10.2017 г. се подписа Договор между Община Белослав и Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) , който е в партньорство с „МАЙО КАУНТИ КАНСЪЛ” /с прилежащата му община Касълбар, ИРЛАНДИЯ/ по процедуура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за .заетост и растеж" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Стойността на проекта е 198 500,00 лв., явяваща се...

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ В ПАРТНЬОРСТВО С МАЙО КАУНТИ КАНСЪЛ, ИРЛАНДИЯ.
21.08.2017
С Решение № РД05-96/18.08.2017 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж", е одобрено проектно предложение с наименование „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) , който е в партньорство с „МАЙО КАУНТИ КАНСЪЛ” /с прилежащата му община Касълбар, РЕПУБЛИКА...

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата