З А П О В Е Д № 214 гр.Белослав, 27.03.2020 г. на кмета на община Белослав

З А П О В Е Д № 214 гр.Белослав, 27.03.2020 г. на кмета на община Белослав

З А П О В Е Д
№ 214
гр.Белослав, 27.03.2020 г.

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповеди № № РД-01-124/ 13.03.2020 година и РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб,

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се провежда редовен инструктаж на персонала, шофьори и кондуктори в обслужващите автобуси, изпълняващи превоз по автобусни линии Варна – Белослав и Варна – Разделна. Персоналът да работи задължително с индивидуални предпазни маски и ръкавици и да се засилят хигиенно-противоепидемичните мерки, като за целта се извършва редовна дезинфекция на волана, седалки, дръжки на врати, прозорци и подове и други повърхности с дезинфектанти на алкохолна основа;

2. В автобусите да се разлепят контролни листове за извършените дейности по почистване и хигиенизиране на автобусите преди всяко излизане от гаражите, със записан час на извършената дезинфекция и положен подпис на извършилия дезинфекцията. Така също на видни места в автобусите да се разлепят и информационни листовки със съвети за предпазване от заразяване с опасните вируси;

Настоящата заповед да се доведе до знанието на управителя на „ВОЛАН” ЕООД, на населението на територията на Община Белослав за сведение и изпълнение, като се публикува на интернет страницата на общината и в социалните мрежи.

ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ