Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
З А П О В Е Д № 214 гр.Белослав, 27.03.2020 г. на кмета на община Белослав
27.03.2020

З А П О В Е Д
№ 214
гр.Белослав, 27.03.2020 г.

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповеди № № РД-01-124/ 13.03.2020 година и РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб,

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се провежда редовен инструктаж на персонала, шофьори и кондуктори в обслужващите автобуси, изпълняващи превоз по автобусни линии Варна – Белослав и Варна – Разделна. Персоналът да работи задължително с индивидуални предпазни маски и ръкавици и да се засилят хигиенно-противоепидемичните мерки, като за целта се извършва редовна дезинфекция на волана, седалки, дръжки на врати, прозорци и подове и други повърхности с дезинфектанти на алкохолна основа;

2. В автобусите да се разлепят контролни листове за извършените дейности по почистване и хигиенизиране на автобусите преди всяко излизане от гаражите, със записан час на извършената дезинфекция и положен подпис на извършилия дезинфекцията. Така също на видни места в автобусите да се разлепят и информационни листовки със съвети за предпазване от заразяване с опасните вируси;

Настоящата заповед да се доведе до знанието на управителя на „ВОЛАН” ЕООД, на населението на територията на Община Белослав за сведение и изпълнение, като се публикува на интернет страницата на общината и в социалните мрежи.

ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата