Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Заповед № 196/ 19.03.2020 г на Кмета на община Белослав за предприемане на допълнителни мерки във връзка с епидемичната обстановка
19.03.2020
З А П О В Е Д
№196/19.03.2020
На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и в изпълнение на Заповеди № № РД-01-124/ 13.03.2020 година и РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб,

 Н А Р Е Ж Д А М : 

І. Изменям   свои  Заповеди № 183 от 13.03.2020 г. и № 190 от 16.03.2020 г , по следния начин: 
  1. Създава се т. 1а, както следва: 
1а.  Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено значение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1 – 1.5 метра между лицата.          
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Светла Коева – заместник кмет на община Белослав и заместник председател на Общинския кризисен щаб и на УП Белослав- Аврен.

Настоящата заповед да се доведе до знанието управителите на всички търговски обекти и обекти за предоставяне на услуги на населението на територията на община Белослав, УП Белослав Аврен за сведение и изпълнение, като се публикува на интернет страницата на общината и в социалните мрежи.
 
инж. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата