Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
273 лица от община Белослав ще получат хранителни продукти по програма «Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти», финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.
27.01.2020
273 лица от община Белослав ще получат хранителни продукти по програма «Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти», финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.

Уважаеми жители на община Белослав,

От 30.01.2020г. ще започне предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост, осигурени по програма "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Списъци на лицата, на които ще се предоставят продукти се изготвят от Дирекция „Социално подпомагане”. Правоимащите лица ще получат по 24,570 кг. от 16 вида хранителни продукти на стойност 50,82 лв.
Всеки правоимащ ще получи съответните продукти, срещу документ за самоличност и подпис. Право на подпомагане по програмата, съгласно Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. имат:
• Лица и семейства, подпомагани по Наредаба № РД 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващите изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през месец 08.2019 г.;
• Лица и семейства, получили еднократратна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
• Лица с над 90 на 100 степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през месец 08.2019 г.;
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през месец 08.2019 г.;
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията от Правилника за прилагане на Закона за акрила на детето (ППЗЗД) през месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи за периода от 01.01.2019 г.до 31.08.2019 г.;
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с едникратна помощ по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г.до 31.08.2019 г.

Раздаването на хранителните продукти в община Белослав ще бъде в периода от 30.01.2020 г. до 28.02.2020 г., от 14,30 часа до 16,00 часа в Медицински център I - Белослав, който се намира на ул. "Св. св. Кирил и Методий" №27.

Общинска администрация - Белослав

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата