Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Община Белослав стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2020г.
27.01.2020
 
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,
 
Уведомяваме Ви, че в Община Белослав  стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2020г.
Всички, които желаят да ползват 5% отстъпка от размера на начислените задължения за данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци следва да ги заплатят в срок до 30.04.2020г.  В случай, че решите да ги заплатите след тази дата, може да направите това на два пъти: срокът за плащане на първа вноска е до 30.06.2020г. , а на втора вноска - до 31.10.2020г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие - до 31 януари;  за второто тримесечие - до 30 април;  за третото тримесечие - до 31 юли; за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.  Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването ѝ. Всички, които желаят да ползват 5% отстъпка от размера на начислените задължения следва да ги заплатят в срок до 31.01.2020г. 

Такса куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
         Невнесените в срок данъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Задълженията може да заплащате на касата на Общината, в кметствата по населените места, в пощенските станции на страната, касите на Изипей и Фастпей, Държавна спестовна каса и по банкова сметка на Общината
 
ИНВЕСТБАНК АД
BICIORT BGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG 44 IORT 73778413300000
 
Код за вид плащане: 
Данък върху недвижимите имоти 442100
Такса битови отпадъци 442400
Данък върху превозните средства 442300
Патентен данък 441400
Такса куче 448013
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата