Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИ ЕТАП ОТ РАБОТАТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ТРАНСПОРТНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА КАНАЛА БЕЛОСЛАВ-ВАРНА, ИЗГОТВЕНО ОТ ЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, В РЕЗУЛТАТ НА ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪПРОСИ.
18.10.2019
Целта на изследването е да идентифицира потенциални инвестиции в транспортния сектор и мобилността около езерата на Белослав и Варна. Това е една от важните индустриални зони в България, в която са разположени Варненското пристанище и Варненско-Белославското езеро, част от НАТУРА 2000. Изследването също така разглежда ключовите предизвикателства пред транспорта на пътници и товари от гледна точка на морските, железопътните и пътни мрежи, тяхната поддръжка, свързаността им по отношение на канала, ефикасност, достъп до оборудване и подвижен състав. В същото време дава и предложения за потенциалните инвестиции.
 
В заключителната част от Анализа от извършеното пред-инвестиционно проучване се твърди, че всички заинтересовани страни в Зоната на изследване смятат, че изграждането на втора директна връзка значително ще подобри транспортната осигуреност в района. Различни алтернативи за изграждане на такава директна връзка са разгледани в настоящия доклад, като се разглежда възможността  за „Изграждане на Тунел под плавателен Канал 2, свързващ Северна и Южна част на Община Белослав“.

Една от алтернативите  е за изграждането на връзка в Белослав. Идеята е за  пренасочване на транзитния трафик по път I 9 (бъдеща магистрала „Черно море“) от юг към индустриалната зона на община Девня и автомагистрала „Хемус“, като същевременно се справя с предизвикателствата за движението в Белослав и съседните населени места. Тунелът ще предостави алтернатива на фериботната услуга, с което  ще се подобри пътническия трафик от и до град Белослав и селата в района.
Той ще служи и като пътна връзка за товарните камиони от южната страна на канала  до индустриалните зони и пристанищата, разположени  северно от района на проучването. Концепцията на проекта е разработена от кмета на община Белослав, и там тунелът може да премине под най-краткото разстояние между бреговете на езерото 268 м).
 
Предимства
Биха решили ефективно проблемите със задръстванията за трафик в Белослав и околните села по време на пик.
Би подобрил достъпа на населението на юг от езерото до работните им  места;
►Би спестил разходи за ферибота (който може да остане като спомагателна услуга или да бъде пренасочен напр. за обслужване на трафика във Варна)
► Преминава езерото най-кратко. Това предимство е частично компенсирано от
дължината на тунела поради неговата крива.
► Би осигурила пътна връзка за превоз на товари от и до югът.
 
Преминаването през Варненско-Белославско езеро на този етап е възможно само през Аспаруховия мост, поради което движението по моста е интензивно. Тази пътна артерия има потенциала да се превърне в основно затруднение по отношение на преминаването на пътни превозни средства (ППС). Понастоящем всяко събитие, което блокира моста изцяло или частично (ежегодни ремонти или форсмажорни обстоятелства) води до значителни затруднения. Единствената съществуваща алтернатива за заобикаляне на езерото е общинска фериботна връзка на територията на град Белослав, разработена за обслужване на нуждите на града. Фериботът обаче е достигнал максималния си капацитет за превозване на пътници в пиковите часове и също така няма способност да превозва тежкотоварни автомобили. В допълнение, в пиковите часове движението на товарни кораби по Канал 2 (за достигане на пристанище Варна-Запад) често забавя дейността на ферибота и причинява задръствания на пътищата в град Белослав.
 
Като допълнение към списъка с потенциални проекти, които изследването идентифицира, бихме искали да обърнем внимание на поредица от допълнителни инвестиции и мерки, които също могат да бъдат проучени, за да се подобри достъпа на настоящи и бъдещи пътници и товари в областта на Белославското и Варненско езера.
Едно от ключовите предизвикателства относно транспортното планиране в областта е липсата на надеждна и актуална информация за потока от превозни средства и пътници и влиянето, което оказват по отношение на шума и замърсяването на въздуха. За справяне с този въпрос се предлага една потенциална инвестиция, а именно инсталиране на устройства за мониторинг на трафика и замърсяването, както и интелигентна транспортна система в цялата разглеждана област. Това ще гарантира, че бъдещи стратегически инвестиции ще бъдат обезпечени с данни.
 
Сухопътният достъп е единственият възможен за индустриалните обекти по протежение на канала. Служителите обикновено използват личните си автомобили или осигурен от фирмите транспорт. Съществуващата ситуация може да предостави идеалната възможност да се тества електромобилността, както и възможностите за обществен транспорт, за да се намалят задръстванията, шума и замърсяването на въздуха, както и безопасността по пътищата.
 
Друга потенциална инвестиция би била в железопътна инфраструктура и подвижен състав, особено за превоз на товари. За момента се счита, че състоянието им не отговаря на нуждите на бизнеса в района и използването им е доста по-рядко в сравнение с това на пътната инфраструктура. Така съществуващата ситуация може да окаже още по-голям натиск върху пътнотранспортната мрежа в региона и всъщност да доведе до оттегляне на инвеститори. По- внимателно проучване на използването на железопътния транспорт и нуждите на бизнеса по цялата верига ще допълни необходимите данни, които да послужат за планиране на бъдещ железопътен товарен превоз във Варненска област и България като цяло.
 
Инвестиции, проучвания и пилотни проекти, подобни на споменатите по-горе са само няколко примера за индустриално-производственото и дигитално-технологичното ноу-хау, което Варненски регион предлага и което може да бъде използвано, за да се подобри мобилността и да се увеличат данните, на които да се облягат бъдещи стратегически инвестиции.
 
Можете да се запознаете с Анализа от прединвестиционното проучване за изграждането на тунел в община Белослав, на следния линк:  ANALYSIS

 

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата