Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Предстои подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по пореден спечелен проект на община Белослав.
17.09.2019

С Решение № РД05-208 от 26.082019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е одобрен проект на Община Белослав " Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки" по Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., възлизащ на обща стойност 391 156.00 лв.

С реализацията на проекта ще се адресират потребности от:
разнообразяване на предоставяните социални и здравни услуги и разширяване на обхвата им на терен;
увеличение на лицата, предоставящи услуги за лична помощ;
осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава почасова грижа за деца, вкл. с увреждания, отглеждани в семейна среда, според техните потребности, съобразно нарастващото търсене;
образователни и консултантски услуги за професионална реализация и устойчива заетост.

Обща цел на проекта е: 🎯Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на община Белослав, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни социални и здравни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда.

Специфични цели:
🎯Разширяване на възможностите за предоставяне на иновативни, интегрирани и многосекторни социални и здравни услуги на хората с увреждания, зависимите лица и техните семейства;
🎯Установяване на нагласите на лицата, изграждане на взаимно доверие и задоволяване по най-ефективен начин на идентифицираните потребности;
🎯Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания и мотивиране на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, чрез предоставяне на актуална информация относно търсенето на пазара на труда и възможностите за обучение;
🎯Повишаване квалификацията на лица от целевите групи, придобиване на знания и умения, необходими за повишане адекватността им на пазара на труда

 
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата