Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година, Общинска администрация Белослав уведомява населението на общината, че:
 
  1. На 15.04.2019 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинска администрация по адреса на пребиваване в Република България / чл. 359, ал. 1 от ИК/;
  2. На 11.05.2019 г. изтича срокът, в който избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес / чл. 36 от ИК/;
  3. На 11.05.2019 г. изчита срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявления имат право да подават избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ / в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес/ е на територията на съответното населено място. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя не му позволява да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. / чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/
  4. На 11.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление- декларация за гласуване на друго място. Заявленията се подават само от кандидати за членове на Европейския парламент, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели /Чл. 34, ал. 1 и 2 от ИК/;
  5. На 11.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление от избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и искат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. / чл. 36, ал. 1 и 4 от ИК/;
  6. На 18.05.2019 г. изтича срокът за подаване на заявления от избиратели за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци / чл. 43/ ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от ИК/;
Заявления ще се приемат в работните дни и на 11 и 18.05.2019 г. / събота/ от 08.30 до 17.00 часа в Общинска администрация Белослав и кметствата на територията на общината.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата