Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
ПРОМО КЛИП ПО ПРОЕКТА: АКТИВНИ И ПО-СИЛНИ ЗАЕДНО! ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ !
20.11.2018


ГЛЕДАЙ ВИДЕО - КЛИП ТУКНастоящият промоционален клип е създаден в изпълнение на Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване, чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ, с Бенефициент ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, който се реализира в партньорство с Майо Каунти Кансъл и прилежащата му община Касълбар (Ирландия).
Основната идея на проекта е насърчаване повишаването на институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на планиране, координиране и прилагане на социални политики и услуги с оглед постигане на по-ефективно управление.
Иновативният подход, който се реализира по проекта е свързан с провеждането на публични консултации чрез организиране на цялостни съпътстващи неформални публични прояви за ангажиране на заинтересованите страни. Чрез този нов процес на организация, се стремим да създадем активно сътрудничество на служителите както в общинска администрация - Белослав, то така и с други административни структури, предоставящи социални и здравни услуги с крайните потребители, а именно жителите на община Белослав.
Това е една възможност за всички, активно да се ангажират в процеса на планиране на политики в тези сфери.
Допълнителна информация за реализираните дейности по настоящия проект на Община Белослав, който се реализира в партньорство с Ирландия, можете да намерите тук: http://beloslav.org/section-78-partnorski_mrezhi_za_.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ! КОГАТО СМЕ АКТИВНИ, СМЕ ПО-СИЛНИ ЗАЕДНО !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ, КОИТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ВИДЕО-КЛИП.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия промоционален клип и настоящата публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този продукт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата