Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ
07.11.2018

Настоящият доклад представлява анализ и оценка на цялостното прилагане на социалната иновация в рамките на проект № BG05M9OP001-4.001-0106 „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“.
Основната цел на оценката е да се представи независимo разглеждане и зиследване с цел  да се оцени степента на усвояване на средствата, ефективността и ефикасността на цялостното прилагане на социалната иновация, социално-икономическите ефекти и въздействие, както и съответствието между заложените цели, постигнати индикатори и реални резултати. Идентифицирани са факторите, довели до успеха или неуспеха при прилагането на иновативната практика по проекта. Определени са основните проблеми и добрите практики, формулирани са препоръки за изпълнението на аналогични бъдещи дейности.
В подкрепа на гореизложеното са заложени следните специфични цели: 
 • да се оцени доколко постигнатите резултати от прилаганата иновация отговарят на заложените цели, на нуждите на бенефициентa и целевите групи и спомагат за постигането на очаквания социално-икономически ефект; 
 • да се оцени доколко ефикасни и устойчиви са реализираните дейности за адаптиране и трансфериране на иновацията; 
 • да се оцени ефектът от прилагането на различните мерки, както върху заинтересованите страни, така и за реформиране на съответните сектори в съответствие с европейските и национални стратегически документи; 
 • да се очертаят основните проблеми при изпълнението на проекта, както и да се дадат препоръки; 
 • въз основа на проучването на постигнатия напредък да се формулират препоръки с цел ефективно и ефикасно програмиране, управление и изпълнение; 
Оценката обхваща всички дейности и поддейности, включително сключените и изпълнените договори. Освен това, оценката допълва и надгражда резултатите от извършените предходни оценки и анализи, като се фокусира върху   цялостното изпълнение, постигнатите резултати и устойчивост на ниво проект. Оценката обхваща постигнатите резултати в рамките на проекта за целия период, както и ефикасността и устойчивостта на реализираните дейности.
При оценката са взети предвид следните критерии:
 • Релевантност - степен на взаимовръзка между определените цели и съществуващите социални-икономически проблеми, които трябва да бъдат разрешени чрез въвеждането на социалната иновация; 
 • Ефективност - степен на постигане на целите, определени на проектно ниво (постигане на заложените индикатори за резултат и изпълнение); 
 • Ефикасност - до каква степен постигнатите резултати съответстват на направените разходи; 
 • Съгласуваност - съответствие на дейностите, реализирани чрез прилагането на иновацията, към националните и европейските политики; 
 • Въздействие - въздействие на иновативната практика върху заинтересованите страни; 
 • Устойчивост - определяне на устойчивостта на постигнатите резултати от иновативния подход след приключване на финансирането; 
 • Приложимост - анализ на целите на проекта и тяхната адекватност по отношение на промените в социален, икономически и политически аспект по време на проектния период.

Изтегли Доклад за оценка на цялостното прилагане на социалната иновация ОТ ТУК. 


www.eufunds.bg

 Този доклад е създаден в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0106-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020г.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата