Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
Експерти от Общинска администрация - Белослав допринасят и подпомогназа пилотното прилагане на социалната иновация " „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme) - успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия
20.10.2018

Петима експерти от Община Белослав допринасят и подпомогнат за пилотното прилагане на социалната иновация " „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme)  - успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия. 

Изпълнението на дейността по проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ допринася за изграждане на засилено сътрудничество с чуждестранни партньори и предоставя възможност представителите на целевата група от община Белослав да приложат на практика вече натрупаните умения и компетенции по отношение на чуждестранния опит.

Взаимстваната социална иновация от страната - партньор:  „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme)  - успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия, за да помага за укрепване и развитие на местни обществени организации, и да дава възможност да се представят гражданските интереси на местно, областно и национално ниво. Програмата включва провеждането на публични консултации в процеса на планиране на социални политики и услуги в комбинация със съпътстващи неформални събития за ангажиране на заинтересованите страни: обособяване на зони за неформални разговори, панели за кратки режисирани дискусии за даване на отговори, интерактивни игри, тематични фестивали, стимулиращи включване на лица от уязвимите групи и лица, живеещи под прага на бедността.


Предвид изградената основа от предходните две дейности сега на практика ще могат да приложат иновативния модел, съобразно условията на страната и общината. Експертите работят пряко по трансфериране на иновацията, чиято основна идея е да се въведе нова форма на взаимодействие с гражданското общество като отговор на обществените очаквания за нови и по-добри начини за решаване на социалните проблеми и удовлетворяване на социалните нужди на територията на общината ни.
Новият подход има за цел в процеса на организиране на събития за публични консултации при планирането на социални услуги и политики, да се организират цялостни съпътстващи неформални публични прояви за ангажиране, в т.ч. обособяване на зони за неформални консултации и разговори, панели за кратки режисирани дискусии за даване на необходимите отговори в съчетание с организиране на фестивали, игри, които да насърчат посещаемост, особено от лица в риск от социално изключване.
Всички тези неформални публични прояви са предпоставка за изграждането на една приятелска среда, в която хората могат да се отпуснат и да бъдат по-активни в споделянето на мнения и идеи. Изграждането на активно взаимодействие с гражданите пък допринася за укрепване на капацитета на целевата група при изпълнение на задълженията им за ефективно и ефикасно планиране на социални услуги и политики.

Тази публикация  е създадена в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0106-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата