Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
Проведе се информационен форум за за разпространение на постигнатите резултати от реализираните дейности по проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“
22.10.2018


На 22 октомври 2018 г. в ритуална зала при „Народно читалище Съзнание – 1926“ в гр. Белослав, се проведе информационен форум  за разпространение на постигнатите резултати от реализираните дейности по проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“,  с  представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални услуги.
Присъстващите на информационния форум  бяха приветствани от Кмета на Община Белослав – инж. Деян Иванов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от реализирането на настоящия проект.
Срещата продължи водена от г-жа Деница Тодорова – Заместик кмет на община Белослав и ръководител на проекта, която чрез презентация представи пред аудиторията целите, дейностите и постигнатите  резултати при реализирането на „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“.  Също така, на форума г-жа Тодорова  представи резултатите от пилотното прилагане на иновацията.“Общностни бъднини“, представители на целевата група имаха възможност да споделят опита и знанията, натрупани в рамките на проекта , а също и да обсъдят евентуални последващи дейности.
В допълнение, пред аудиторията, г-жа Тодорова представи проучената иновативна практика по време на работното посещение на експертите от община Белослав в старанта – партньор Ирландия, а именно програма „Общностни бъднини” (Тhe Mayo „Community Futures” Programme)  - успешна практика, която се провежда от партньора по проекта „Майо Каунти Кансъл” с прилежащата му община Касълбар, Ирландия, за да помага за укрепване и развитие на местни обществени организации, и да дава възможност да се представят гражданските интереси на местно, областно и национално ниво. Програмата включва провеждането на публични консултации в процеса на планиране на социални политики и услуги в комбинация със съпътстващи неформални събития за ангажиране на заинтересованите страни: обособяване на зони за неформални разговори, панели за кратки режисирани дискусии за даване на отговори, интерактивни игри, тематични фестивали, стимулиращи включване на лица от уязвимите групи и лица, живеещи под прага на бедността.
Отчетено беше, че основната идея на иновативната практика е използването на нова форма на взаимодействие за решаване на социалните проблеми на гражданското общество в отговор на обществените нужди за нови и по-добри начини на работа и разрешаване на проблеми. Програмата представлява един добър пример, който успешно бе трансфериран от община Белослав, на база обменения опит и добри практики, по време на работното посещение до партньора по проекта и изпълнението на заложените дейности и индикатори.
Чрез провеждането на този форум, на който бяха представени  резултатите от трансферираната иноваци, което  допринесе за достигането до по-голяма част от потребителите на социални услуги и други заинтересовани страни. Също така ще продължи  да повишава интереса им за участие в последващи публични консултации, основаващи се на иновативния подход.
Това от друга страна ще допринесе за мотивация на служителите в Общщинска администрация - Белослав да развиват компетенциите и уменията си и да поддържат една добре организирана и ефективна администрация, която да отговаря на нуждите на обществото.

Изтегли информационна брошура от ТУК.
Изтегли информационен флайер от ТУК.
Изтегли информационна презентация от ТУК.

Тази публикация  е създадена в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0106-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020г.
 
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата