Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
ПОКАНА за Информационен ФОРУМ за представяне на резултатите от пилотното прилагане на иновацията в изпълнение на проекта с представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални услуги. - 22.10.2018
05.10.2018

 
П
О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ В
ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ

 Имаме удоволствието да Ви поканим на ИНФОРАМЦИОНЕН ФОРУМ за представяне на резултатите от пилотното прилагане на иновацията в изпълнение на проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ с представители на общината и други местни и регионални органи, на гражданския сектор и потребителите на социални услуги, което ще се проведе на  22.11.2018 г. от 10:00 ч. в ритуална  зала в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926 г“, гр. Белослав.
 ИНФОРМАЦИОННИЯТ ФОРУМ се организира по проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, в изпълнение на  Договор за БФП № BG05M9OP001-4.001-0106-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, по процедура BG05M90P001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” чрез ЕСФ на ЕС, с бенефициент Община Белослав.

 ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Насърчаване повишаването на институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на планиране, координиране и прилагане на социални политики и услуги с оглед постигане на по-ефективно управление.
 По време на събитието ще научите повече за социалната иновационна практика и ще имате възможност пряко да участвате в информационното събитие.

 Може да се регистрирате за участие най късно до 18.10.2018г. – на ел. поща: beloslav.eu@gmail.com
За контакти: Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав и Ръководител проект, тел. +359 (0) 885 555-255, e-mail: beloslav.eu@gmail.com ;

ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМА ОТ ТУК! 


Този публикация е създадена в изпълнение на Договор BG05M9OP001-4.001-0106-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Проект  " Изграждане на институционален капацитет в областта на  социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, Финансиран по ОП „Развитие на  човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата