ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

Дата на публикуване: 08.08.2022 15:16

В продължение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.002-0161-С01“Патронажна грижа + в община Белослав”, по процедура чрез директно предоставяне на БФП „Патронажна грижа  +”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ, община Белослав подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.004-0168-С01“Патронажна грижа + в община Белослав”, по процедура за предоставяне на БФП BG05М9OР001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2“ .

Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е  29 665,44 лв. и чрез него се осигурява  продължаваща  подкрепа чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най –застрашени от Корона вируса.

Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца и стартира на 02.07.2022г.

С реализирането на проектните дейности ще се даде възможност  на минимум 27 потребители от община Белослав да получат качествена и адекватна на нуждите им почасова патронажна грижа за период от 6 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници.

 

Общинска администрация гр. Белослав

 

Галерия



Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта