ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОЛАГА ОСНОВИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Дата на публикуване: 13.07.2022 10:00         

Община Белослав проведе публична среща на 12.07.2022 г. в конферентната зала към Общинска администрация – Белослав, с представители на всички заинтересовани страни относно намерението й за установяване на местно партньорство, с цел учредяване на Местна инициативна група и подготовка за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Събитието протече при следния дневен ред:

  1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие”;
  2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на територията и възможностите на ВОМР за подпомагане на развитието на местната икономика.
  3. Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

              Целта на срещата бе да се учреди местно партньорство между община Белослав, НПО сектора и бизнеса, за да се положат основите при прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на територията на община Белослав.   

 

Присъстващите на срещата бяха приветствани от Кмета на Община Белослав – инж. Деян Иванов. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели, в специалното си обръщение към аудиторията, ползите от това Община Белослав и представители на стопанския и нестопанския сектор да развиват техническата, културна, туристическа и социална инфраструктура на територията на Община Белослав, чрез създаването на Местна инициативна група.

 

          Срещата продължи водена от г-жа Деница Тодорова – Заместник-кмет на Община Белослав, която чрез презентация представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането на съвместен проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

          Обърна се специално внимание на това, че създаването на Местна инициативна група ще допринесе до увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на територията на общината, създаване на нови работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.  Досегашният опит, при прилагането на подхода ВОМР, показва, че чрез включването на стопанския и нестопанския сектор, се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги, без това да води до повишаване на бюджетните разходи за общината.

 

В допълнение, беше представено пред аудиторията, че с прилагането на подхода ВОМР, се постигат основни цели и приоритети на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., която е основният стратегически документ за прилагане на Втори стълб на Общата селскостопанска политика в България за периода 2014-2020 г. Като инструмент на Втори стълб, ПРСР 2014 - 2020 г. е насочена към постигане на трите основни цели на ОСП:

  • Първа цел: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
  • Втора цел: Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
  • Трета цел: Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по- добро качество на живот.

 

            По време на срещата взеха участие представители от НПО и Бизнес секторите, служители на община Белослав, представители на  читалищните настоятелства и жители на общината.   

 

След проведени дискусии, участниците в срещата издигнаха следните кандидатури за партньори и за водещ партньор в местното партньорство, а именно:

 

За публичния сектор се  направи следното предложение:

            ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ - Включване на всички населени места, попадащи в административните граници на територията на общината, вкл. и град Белослав.

           

За водещ партньор:

  • Община Белослав да бъде водещ партньор и кандидат за финансовата помощ на местното партньорство по проекта по процедура чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014–2020 год.

 

За нестопанския сектор бяха направени следните предложения:

  • НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ-1926“, представлявано от Д-р Росен Ивов Гацин, в качеството си на председател на читалищното настоятелство.

За стопанския сектор бяха направени следните предложения:

  • „БУЛМАК 2005“ ЕООД, представлявано от Денис Юсюмбели, в качеството си на Управител.

 

  • ЗП АТАНАСКА ИВАНОВА КАЛЧЕВА – Земеделски производител.

 

Законните представители на издигнатите за партньори в местното партньорство, присъстваха на публичната среща и представиха накратко дейността на своите организации/дружества.  Излъчените от участниците в съвместната среща кандидатури от нестопанския, стопанския и публичния сектор, от територията на община Белослав, бяха подложени на обсъждане преди вземането на валидно решение за техния избор като партньори в местното партньорство, които да подпишат Споразумението за партньорство за създаване на МИГ.

Предстои Община Белослав, в качеството й на водещ партньцор и кандидат да подаде проектно предложение  по процедура чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  до 31.07.2022 г.

 

ГалерияВремето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта