Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Обява за работа (за заемане на длъжността Юрисконсулт )
01.09.2020
❗❗❗ОБЯВА ❗❗❗

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ търси да назначи (на трудово правоотношение по заместване на титуляр) лице за заемане на длъжността Юрисконсулт към Общинска администрация – Белослав. Новноназначения служител ще подмомага дейността на Главния юрисконсулт на Община Белослав.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• Минимална степен на завършено образование – магистър;
• Специалност, по която е придобито образованието – право (вкл. Удостоверение за юридическа правоспособност е предимство);
• Минимален професионален опит – не се изисква;
• Минимален размер на основната заплата за длъжността – (по Договаряне с работодателя )
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
• Професионален опит при работа в държавна или общинска администрация, както и по въпроси, свързани с устройството на територията, регламентирани в ЗУТ и Закон за обществени поръчки /ЗОП/ – предимство;
2. Специални умения и компетентност: способност да работи в екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност.
3. Брой работни места – 1.
4. Кратко описание на длъжността: изготвяне на документация за обществени поръчки по ЗОП; участие в разработването на вътрешните актове на общината, инструкции и правила; изготвяне на заповеди, договори, молби, тъжби, заявления, жалби и други документи, свързани с работата на Специализирана администрация; съвети и мнения по правни въпроси във връзка с нормативни и индивидуални административни актове; консултиране на длъжностните лица от общинска администрация по въпроси, свързани със съблюдаване на законите, подзаконовите и други нормативни актове при осъществяване на техните функции.
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите, са:
- документ за придобито образование, специалност или квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв);
- aвтобиография – CV.
6. Документите се представят в Деловодство на Община Белослав (Адрес: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23) от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа до 18.09.2020 г.
8. Съобщения във връзка с обявата ще се обявяват на официалния интернет сайт на община Белослав (http://www.beloslav.org /)
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата