Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
На 20.08.2020г. от 10:00 часа в конферентната зала на община Белослав се проведе встъпителна пресконференция за анонсиране на проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
20.08.2020На 20.08.2020г. от 10:00 часа в конферентната зала на община Белослав се проведе встъпителна пресконференция за анонсиране на проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, в изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.
Кметът на община Белослав – инж. Деян Иванов откри събитието и съвместно с г-жа Деница Тодорова – заместник-кмет и Ръководител на проекта, запознаха присъстващите с основните цели на одобреното за финансиране проектно предложение, предвидените дейности и резултатите, които следва да бъдат постигнати.

Основната цел на проекта е предотвратяване образуването на битови отпадъци, увеличаване количествата на разделното сметосъбиране и рециклиране на боклука. Въвеждането на системата за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав е насочено към насърчаване на месното население да отделя и събира разделно битови отпадъчни материали като хартия, пластмаси и др. чрез създаване на организация и подобрения в събирането на смет.

На събитието се представи избраната система за поставяне на подземни контейнери, която е взаимствана от прилагани до момента успешни практики в редица държави и градове като Лиеж (Белгия), община Грац (Австрия), гр. Порто и район Портимао (Португалия), община Липе (Германия), гр. Арнем (Холандия) и др. За целта ще се обособят 11 площадки с по 3 контейнера за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

Контейнерите ще се поставят в специално изградени бетонни бункери, състоящи се от надземно и подземно устройство. Определянето на точното местоположение на контейнерите ще се извърши в процеса по изготвянето на техническия проект, като всички те ще бъдат разположени на общински терени, в близост до пътните платна и/или пешеходните тротоари и зони.🟡🔵🟢♻️
Във връзка с популяризирането на резултатите от демонстрационния проект и насърчаване на целевите групи да продължат и да започнат да използват успешни подходи, техники и методи за разделно събиране и рециклиране на битови отпадъци, на официалната интернет страница на община Белослав е обособен информационен портал (достъпен е на следния линк: http://beloslav.org/subsection-290-proekt_bg16m1op002_2009_…#), в който редовно ще бъде публикувана актуална информация относно изпълнението на проекта, а също така е създадена и Facebook страница.

Планираните кампании за популяризиране на резултатите от проекта ще подпомогнат за повишаване на осведомеността и общественото самосъзнание на населението за спазване на високите нива в йерархията за управление на битовите отпадъци. Заложените мерки и очаквани резултати от дейностите са пряко насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и към повишаване дела на разделното събиране, както и към предаваните хартия, картон, стъкло, пластмаса и метал за рециклиране.
Представителите на областният информационен център-Варна се включиха в пресконференцията за представяне на проекта. (Областен информационен център - Варна).

Проект № BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, с Бенефициент Община Белослав, е на стойност 389 700,00 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ, осигурена, както следва:
🇪🇺331 245,00 лв от Европейски фонд за регионално развитие
🇧🇬58 455,00 лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Настоящата публикация е в рамките на Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01 за безвъзмездна финансова помощ  по  процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците»  по  Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата