Заповед № 460/09.07.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Белослав , считано от 10 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

Заповед № 460/09.07.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Белослав , считано от 10 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

З А П О В Е Д
№ 460 / 09.07.2020 г.

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповед № РД-01-393/09.07.2020 година на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 418 на Министерски съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор,

Н А Р Е Ж Д А М :

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белослав , считано от 10 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:
1. Преустановяват се присъствените учебните занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца и на ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 6 и съобразно указанията на ресорните министри.
2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат без публика.
3.Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет при условията на т. 7 и съобразно указанията на ресорните министри.
4.Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и на открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) при спазване на физическа дистанция 1.5 м., условията на т. 7 и съобразно указанията на ресорните министри.
5. Не се разрешават посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Посещенията в тези заведения се допускат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м., при условията на т. 7 и съобразно указанията на ресорните министри.
6 . Не се разрешават групови празненства с присъствие над 30 човека на закрито и на открито / в т.ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства/, като се организират при спазване на дистанция от 1.5 м. при условията на т. 7 и съобразно указанията на ресорните министри.
7. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
8. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Светла Коева – заместник кмет на община Белослав и заместник председател на Общинския кризисен щаб и на УП Белослав- Аврен.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението на територията на община Белослав, като се публикува на интернет страницата на общината и в социалните мрежи.

инж. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ