Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
124815.2.2016 г. Частна  БелославСевер Изток: Юг: Запад:  Не
124718.1.2016 г. Частна  БелославСевер Изток: Юг: Запад:  Не
124306.1.2016 г.чл.2, ал.1,, т.2, чл. 58, ал.1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС и одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК.Частна Имот с идентификатор 69763.501.80/шест,девет,седем,шест,три,точка, пет,нула,едно,точка,осем,нула/, трайно предназначение на територията- урбанизиранаОбласт Варна, Община Белослав, село Страшимирово, урбанизирана територия за имот 69763.501.80 в Страшимирово, Александър Стамболийски № 14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК.Север: ПИ 69763.501.449 Изток: ПИ 69763.501.81 Юг: ПИ 69763.501.95 Запад: ПИ 69763.501.452НямаНа Кмета на Общината на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОСНе
124506.1.2016 г.чл. 2, ал.1, т. 2, чл. 58, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС , чл. 25, ал. 1, от ЗСПЗЗ и заповед № РД -18 - 31/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК.Частна Поземлен имот с идентификатор 03719.203.26 /нула,три,седем,едно,девет,точка,две,нула,едно,точка,две,шест/, трайно предназначение на територията - земеделска с площ 10847 кв. метра, с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя. Х категория при неполивни условияОбласт Варна, Община Белослав, град Белослав, поземлен имот с идентификатор 03719.203.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белослав и заповед № РД -18 - 31/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.203.36 Изток: ПИ 03719.802.161 Юг: ПИ 03719.802.160, ПИ 03719.802.159, 03719.802.158,03719.802.154,03719.802.153,03719.802.152,03719.802.151 Запад: ПИ 03719.802.151Нямана Кмета на Общината на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОСНе
124205.1.2016 г.Чл. 2, ал. 1, т.2, чл. 58, ал .1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС и Заповед № РД- 18 - 31/05.05.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГККЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.2, чл. 58, ал .1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС и Заповед № РД- 18 - 31/05.05.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГККПоземлен имот с идентификатор 03719.502.3131 / нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, три, едно, три, едно / , трайно предназначение на територията - Урбанизирана, начин на трайно ползване - незастроен имот за спортен обект, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белослав, Община Белослав, целият с площ 6471 кв. м. / шест хиляди четиристотин седемдесет и един квадратни метра/.Област Варна, Община Белослав, град Белослав, улица " Стадиона " , поземлен имот с идентификатор 03719.502.3131 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД - 18- 31/ 05.05.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГККСевер : ПИ 03719.505.1817 Изток: ПИ 03719.502.6044 Юг: ПИ 03719.502.6045 Запад: ПИ 03719.502.299АОС № 222 / 28.08.2001 г.На Кмета на Общината на основание чл. 12, ал. 5, от ЗОСНе
124015.10.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58, ал.1, чл.59,ал.1 от ЗОС и Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Публична 1. Сграда за образование с индентификатор № 27125.501.260.1 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула, точка, едно/, година на строеж 1968 г. /хиляда деветстотин шестдесет и осма година/, на 2 /два/ етажа със ЗП 658 кв.м /шестстотин петдесет и осем кв.м/ 2. Сграда за образование с индентификатор № 27125.501.260.2 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула, точка, две/, година на строеж 1968 г. /хиляда деветстотин шестдесет и осма година/, на 1 /един/ етаж със ЗП 345 кв.м /триста четиридесет и пет кв.м/. 3. Друг вид обществена сграда с индентификатор № 27125.501.260.3 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула, точка, три/, година на строеж 1968 г. /хиляда деветстотин шестдесет и осма година/, на 1 /един/ етаж със ЗП 34 кв.м /тридесет и четири кв.м/. 4. Спортна сграда, база с индентификатор № 27125.501.260.4 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула, точка, четири/, година на строеж 2003 г. /две хиляди и трета година/, на 1 /един/ етаж със ЗП 316 кв.м /триста и шестнадесет кв.м/. 5. Спортна сграда, база с индентификатор № 27125.501.260.7 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула, точка, седем/, година на строеж 2003 г. /две хиляди и трета година/, на 1 /един/ етаж със ЗП 99 кв.м /деветдесет и девет кв.м/. 6. Селскостопанска сграда с индентификатор № 27125.501.260.8 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула, точка, осем/, година на строеж 2014 г. /две хиляди и четиринадесета година/, на 1 /един/ етажа със ЗП 56 кв.м /петдесет и шест кв.м/, използвана за котелно и складово помещение. 7. Поземлен имот с индентификатор 27125.501.260 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула./, трайно предназначение на територията- урбанизирана с начин на трайно ползване- за обект комплекс за образование с площ 10412 кв.м /десет хиляди четиристотин и дванадесет метра/област Варна, община Белослав, село Езерово, улица "Светлина" № 2 ПИ 27125.501.260 и сгради с ПИ 27125.501.260.1, ПИ 27125.501.260.2, ПИ 27125.501.260.3, ПИ 27125.501.260.4, ПИ 27125.501.260.7, ПИ 27125.501.260.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 27125.501.252, ПИ 27125.501.253, ПИ 27125.501.254, ПИ 27125.501.255, ПИ 27125.501.256, ПИ 27125.501.257 и ПИ 27125.501.258- Изток: ПИ 27125.501.259 и ПИ 27125.501.261 Юг : ПИ 27125.501.377 Запад: ПИ 27125.501.250АОС № 41/22.07.1998 г. и АОС № 349/23.01.2004 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
124115.10.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58, ал.1, чл.59,ал.1 от ЗОС и Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Сграда за култура и изкуство с индентификатор № 27125.501.260.5 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула, точка, пет/, година на строеж 2010 г. /две хиляди и десета година/, на 1 /един/ етаж, конструкция масивна със ЗП 391 кв.м /триста деветдесет и един кв.м/, състояща се от сцена със ЗП 45,7 кв.м /четиридесет и пет кв.м и седемдесет кв.см/, салон със ЗП 140,7 кв.м /сто и четиридесет кв.м и седемдесет кв.см/, библиотека със ЗП 47,5 кв.м /четиридесет и седем кв.м и петдесет кв.см/, музей с изложбена зала с ЗП 36 кв.м /тридесет и шест кв.м/, фоайе със ЗП 12,2 кв.м /дванадесет кв.м и двадесет кв.см/, мъжка тоалетна със ЗП 7,2 кв.м /седем кв.м и двадесет кв.см/, женска тоалетна със ЗП 3,1 кв.м /три кв.м и десет кв.см/, коридор със ЗП 12,2 кв.м /дванадесет кв.м и двадесет кв.см/, стая със ЗП 9,8 кв.м /девет кв.м и осемдесет кв.см/, стая със ЗП 9,5 кв.м /девет кв.м и петдесет кв.см/, стая за артисти със ЗП 19,8 кв.м /деветнадесет кв.м и осемдесет кв.см/, тоалетна със ЗП 2,3 кв.м /два кв.м и тридесет кв.см/, сградата е разположена в поземлен имот с индентификатор 27125.501.260 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, нула./област Варна, община Белослав, село Езерово, улица "Светлина" № 2 сграда ПИ 27125.501.260.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.От всичките страни ПИ 27125.501.260АОС № 963/28.10.2010 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123707.10.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58, ал.1, § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.501.106 /шест,девет, седем, шест, три, точка, пет, нула, едно, точка, едно нула, шест/, трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 1082 кв.м /хиляда осемдесет и два кв.м/.област Варна, община Белослав, село Страшимирово, улица "Цар Асен" № 1 поземлен имот с индентификатор 69763.501.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.501.105 Изток: ПИ 69763.501.450 Юг : ПИ 69763.501.107 и 69763.501.108 Запад : ПИ 69763.501.110 и 69763.501.111НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123807.10.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58,ал.1 и чл.59,ал.1 от ЗОС, Протокол от 24.06.2015 г. издаден от ОСЗ- гр.Варна и Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.801. 194 /нула, три, седем, едно, девет, точка, осем, нула, едно, точка едно, девет, четири/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - дере, категория на земята X /десета/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 10 411 кв.м /десет хиляди четиристотин и единадесет кв.м/област Варна, община Белослав, град Белослав, поземлен имот с индентификатор 03719.801.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.91.6 и ПИ 03719.85.3 Изток: ПИ 03719.801.164,ПИ 03719.801.184, ПИ 03719.801.185, ПИ 03719.801.191, ПИ 03719.801.186, ПИ 03719.801.187, ПИ 03719.801.188, ПИ 03719.801.195, ПИ 03719.801.189 и ПИ 03719.801.197 Юг : ПИ 03719.801.160 Запад : ПИ 03719.51.6, ПИ 03719.86.3, ПИ 03719.86.4, ПИ 03719.86.5, ПИ 03719.51.3 и ПИ 03719.51.2АОС 1099/17.09.2013 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123907.10.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58, ал.1, чл.59, ал.1 от ЗОС и Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.502.3271 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, три, две, седем, едно/, трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване - комплексно застрояване, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 7732 кв.м /седем хиляда седемстотин и тридесет и два кв.м/.област Варна, община Белослав, град Белослав, поземлен имот с индентификатор 03719.502.3271 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.502.6072 и ПИ 03719.502.1875 Изток: ПИ 03719.502.3274, ПИ 03719.502.3275, ПИ 03719.502.6074 и ПИ 03719.502.1875 Юг : ПИ 03719.502.3273, ПИ 03719.502.3272 и 03719.502.6074 и ПИ 03719.502.1875 Запад : ПИ 03719.502.3270 ПИ 03719.502.6068 и ПИ 03719.502.1875АОС № 247/05.03.2002 г. и АОС № 681/06.08.2007 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123807.10.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58,ал.1 и чл.59,ал.1 от ЗОС, Протокол от 24.06.2015 г. издаден от ОСЗ- гр.Варна и Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.801. 194 /нула, три, седем, едно, девет, точка, осем, нула, едно, точка едно, девет, четири/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - дере, категория на земята X /десета/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 10 411 кв.м /десет хиляди четиристотин и единадесет кв.м/област Варна, община Белослав, град Белослав, поземлен имот с индентификатор 03719.801.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.91.6 и ПИ 03719.85.3 Изток: ПИ 03719.801.164,ПИ 03719.801.184, ПИ 03719.801.185, ПИ 03719.801.191, ПИ 03719.801.186, ПИ 03719.801.187, ПИ 03719.801.188, ПИ 03719.801.195, ПИ 03719.801.189 и ПИ 03719.801.197 Юг : ПИ 03719.801.160 Запад : ПИ 03719.51.6, ПИ 03719.86.3, ПИ 03719.86.4, ПИ 03719.86.5, ПИ 03719.51.3 и ПИ 03719.51.2АОС 1099/17.09.2013 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123417.9.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58, ал.1, чл.59,ал.1 от ЗОС, § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директое на АГКК.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.501.124 /нула, три, седем, едно девет, точка, пет, нула, едно, точка едно, две, четири/, трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 399 кв.м /триста деветдесет и девет кв.м/.област Варна, община Белослав, град Белослав, улица "Побити камъни" № 11 поземлен имот с индентификатор 03719.501.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.501.123 Изток: ПИ 03719.501.6022 Юг : ПИ 03719.501.6021 Запад : ПИ 03719.501.125АОС № 1040/06.06.13 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123517.9.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58, ал.1, чл.59,ал.1 от ЗОС и Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Самостоятелен обект в сграда № 2, с индентификатор № 03719.502.458.2.2 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, осем, точка, две, точка, две/, година на строеж 1979 г. /хиляда деветстотин седемдесет и девета година/- 1983 г. /хиляда деветстотин осемдесет и трета година/, разположена в ПИ 03719.502.458 /нула, три, седем, едно, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, осем/, предназначение на самостоятелния обект- за здравни и социални услуги, състоящ се от аптека, складово помещение и два броя санитарни възли със ЗП 47 /четиридесет и седем кв.м/, ведно с 1,89 % /едно цяло и осемдесет и девет процента/ идеални части от общите части на сградата по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав.област Варна, община Белослав, град Белослав, улица "Св.Св Кирил и Методий" № 27, ет.2, обект 2 СОС с индетификатор 03719.502.458.2.2, разположен в ПИ 03719.502.458 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.От всички страни 03719.502.458.2.3, под обекта 03719.502.458.2.1 и над обекта 03719.502.458.2.4АОС № 980/22.02.12 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123617.9.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58, ал.1, чл.59,ал.1 от ЗОС и Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Самостоятелен обект в сграда № 1, с индентификатор № 03719.502.458.1.1 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, осем, точка, едно, точка, едно/, година на строеж 1979 г. /хиляда деветстотин седемдесет и девета година/- 1983 г. /хиляда деветстотин осемдесет и трета година/, разположена в ПИ 03719.502.458 /нула, три, седем, едно, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, осем/, предназначение на самостоятелния обект- за здравни и социални услуги, състоящ се от топла кухня, разливно, стая за домакин, склад за амбалаж, битовка, миялна, складове, подготвителна за месо, зеленчуци и хляб със ЗП 234 /двеста тридесет и четири кв.м/, ведно с 9.41 % /девет цяло и четиридесет и един процента/ идеални части от общите части на сградата по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав.област Варна, община Белослав, град Белослав, улица "Св.Св Кирил и Методий" № 27, ет.1, обект 1 СОС с индетификатор 03719.502.458.1.1, разположен в ПИ 03719.502.458 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.От всички страни 03719.502.458 и над обекта 03719.502.458.1.2АОС № 979/22.02.12 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123102.9.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58,ал.1 и чл.59,ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Поземлен имот с индентификатор 27125.503.98 /две, седем, едно, две, пет, точка, пет, нула, три, точка девет, осем/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - мочурище, категория на земята X /десета/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, община Белослав, целият с площ 15230 кв.м /петнадесет хиляда двеста и тридесет кв.м/област Варна, община Белослав, село Езерово, поземлен имот с индентификатор 27125.503.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 27125.49.51 Изток: ПИ 27125.503.99 Юг : ПИ 27125.50.128 Запад : ПИ 69763.118.1, ПИ 69763.28.33 и ПИ 69763.117.2АОС № 1160/27.06.14 г. Не
123202.9.2015 г.чл.2, ал.1, т.2, чл.58,ал.1 и чл.59,ал.1 от ЗОС, чл.25, ал1 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.117.1 /шест, девет, седем, шест, три, точка, едно, едно, седем, точка,едно/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, категория на земята X /десета/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 5328 кв.м /пет хиляди триста двадесет и осем кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, поземлен имот с индентификатор 69763.117.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.117.14 и ПИ 69763.28.33 Изток: ПИ 69763.117.2 Юг : ПИ 69763.117.3, 69763.117.4 и ПИ 69763.117.5 Запад : ПИ 69763.117.10, ПИ 69763.501.483, ПИ 69763.501.468 и ПИ 69763.501.467НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123302.9.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.117.2 /шест, девет, седем, шест, три, едно, едно, седем, две/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - мочурище, категория на земята X /десета/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 6690 кв.м /шест хиляди шестстотин и деветдесет кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, поземлен имот с индентификатор 69763.117.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.28.33 Изток: ПИ 27125.49.51 и ПИ 27125.503.98 Юг : ПИ 69763.118.1 Запад : ПИ 69763.117.9, ПИ 69763.117.3 и ПИ 69763.117.1АОС 1031/06.06.2013 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122925.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС, протокол от 27.04.2015 г. на комисия назначена със з-д № РД-15-7706-280/24.04.2015 г. на Областния управител на област с административен център гр.Варна и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.5.1 /шест, девет, седем, шест, три, пет, едно/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - мочурище, категория на земята X /десета / при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 5376 кв.м /пет хиляда триста седемдесет и шест кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, поземлен имот с индентификатор 69763.5.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГККСевер: ПИ 03719.501.6181 и ПИ 69763.502.8 Изток: ПИ 69763.5.20 Юг : ПИ 69763.118.1 и ПИ 03719.501.6184 Запад : ПИ 03719.501.6183АОС № 1006/05.12.12 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
123025.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.501.3100 /нула, три, седем, едно девет, пет, нула, едно, три, едно нула, нула/, трайно предназначение на територията- урбанизирана-начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 3103 кв.м /три хиляда сто и три кв.м/област Варна, община Белослав, град Белослав, поземлен имот с индентификатор 03719.501.3100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.501.3099 Изток: ПИ 03719.501.6040 Юг : ПИ 03719.501.6040 и ПИ 03719.501.3101 Запад : ПИ 03719.501.3099АОС № 1177/14.01.15 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122011.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.22.36 /шест, девет, седем, шест, две, две, три, шест/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 6781 кв.м /шест хиляди седемстотин и осемдесет и един кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, местност "Корията", поземлен имот с индентификатор 69763.22.36, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.17.51 Изток: ПИ 69763.22.10 Юг: ПИ 69763.22.14 и ПИ 69763.22.15 Запад: ПИ 69763.22.35АОС № 1159/25.06.2014 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122211.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.811.713 /нула, три, седем, едно, девет, осем, едно, едно, седем, едно, три/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, категория на земята X /десета/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 4 138 кв.м /четири хиляди сто тридесет и осем кв.м/област Варна, община Белослав, град Белослав поземлен имот с индентификатор 03719.811.713, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.811.712 и ПИ 03719.811.4 Изток: ПИ 03719.117.48 Юг: ПИ 03719.501.6038 Запад: ПИ 03719.811.712АОС № 1066/25.08.14 г., АОС № 1168/09.09.14 г., АОС № 1169/09.09.14 г., АОС № 1207/12.05.15 г. и АОС № 1210/12.06.15 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОСНе
122111.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.19.214 /шест, девет, седем, шест, три, едно, девет, две, едно, четири/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 690 кв.м /шестстотин и деветдесет кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, местност "Пясъка", поземлен имот с индентификатор 69763.19.214, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.19.213 Изток: ПИ 69763.19.62 Юг: ПИ 69763.19.66 Запад: ПИ 69763.19.254НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122311.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.811.712 /нула, три, седем, едно, девет, осем, едно, едно, седем, едно, две/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, категория на земята X /десета/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 5 847 кв.м /пет хиляди осемстотин и четиридесет и седем кв.м/област Варна, община Белослав, град Белослав поземлен имот с индентификатор 03719.811.712, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.811.1 и ПИ 03719.811.2 Изток: ПИ 03719.117.48, ПИ 03719.811.3 и ПИ 03719.811.4 Юг: ПИ 03719.501.6038 и ПИ 03719.811.713 Запад: ПИ 03719.811.1АОС № 1066/25.08.14 г., АОС № 1168/09.09.14 г., АОС № 1169/09.09.14 г., АОС № 1207/12.05.15 г. и АОС № 1211/12.06.15 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122411.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.122.40 /нула, три, седем, едно, девет, едно, две, две, четири, нула/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята VI /шеста/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 1042 кв.м /хиляда четиридесет и два кв.м/област Варна, община Белослав, град Белослав, местност "Дълбоки дол", поземлен имот с индентификатор 03719.122.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.122.27 Изток: ПИ 03719.122.28, ПИ 03719.122.39 и ПИ 03719.122.43 Юг: ПИ 03719.122.42 и ПИ 03719.122.44 Запад: ПИ 03719.122.41АОС № 1204/28.04.15 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122511.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.122.39 /нула, три, седем, едно, девет, едно, две, две, три , девет/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята VI /шеста/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 581 кв.м /петстотин осемдесет и един кв.м/област Варна, община Белослав, град Белослав, местност "Дълбоки дол", поземлен имот с индентификатор 03719.122.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.122.28 Изток: ПИ 03719.122.38 Юг: ПИ 03719.122.43 Запад: ПИ 03719.122.40АОС № 1206/28.04.15 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122611.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 03719.122.27 /нула, три, седем, едно, девет, едно, две, две, две , седем/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята VI /шеста/ при неполивни условия по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав, целият с площ 1240 кв.м /хиляда двеста и четиридесет кв.м/област Варна, община Белослав, град Белослав, местност "Дълбоки дол", поземлен имот с индентификатор 03719.122.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.122.19 Изток: ПИ 03719.122.86, ПИ 03719.122.18, ПИ 03719.122.28- Юг: ПИ 03719.122.40 Запад: ПИ 03719.122.41, ПИ 03719.122.26 и ПИ 03719.122.21АОС № 1205/28.04.15 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122711.8.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59, ал.1 от ЗОС и чл.58, ал.1 от ЗОС.Публична Поземлен имот с идентификатор 03719.502.3142 /нула, три, седем, едно, девет, пет, нула, две, три, едно, четири, две/, трайно предназначение на територията- урабанизирана, начин на трайно ползване - обществен селещен парк, градина по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, община Белослав с площ 6464 кв.м /шест хиляди четиристотин шестдесет и четири кв.м/обл.Варна, община Белослав, град Белослав поземлен имот с идентификатор 03719.502.3142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 03719.502.6043 Изток: ПИ 03719.502.6053 Юг: ПИ 03719.502.3143, ПИ 03719.502.6052 и ПИ 03719.502.6046 Запад: ПИ 03719.502.3141АОС № 571/22.06.2006 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
122811.8.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59, ал.2 от ЗОС, Решение № КЗЗ-12/11.06.2015 г. издадено от Комисия по земеделските земи към МЗХ, и чл.58,ал.1 от ЗОС.Частна Имот № 000164 /три нули, сто шестдесет и четири/, местност "Стара гара", землището на село Разделна с площ 3,001 дка /три дка и един кв.м/, отреден за "Помпена станция".обл.Варна, общ.Белослав, землището на село Разделна, местност "Стара гара", имот № 000164Север: имот № 000165 изток: водно течение № 000062 Югозапад:III- то класен път № 000059 запад: имот № 000165АОС № 917/14.04.2010 г. и АОС № 1132/11.02.2014 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121921.7.2015 г.21.07.2015 г.Публичначл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 58, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 03719.502.458 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за обект комплекс за здравеопазване, представляващ дворно място с площ 7 387 кв.м. /седем хиляди триста осемдесет и седем кв.м./област Варна, община Белослав, гр.Белослав, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 27, поземлен имот с идентификатор 03719.502.458 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, одобрени със Заповед № РД-18-31/05.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГККСевер: ПИ 03719.502.3201, ПИ 03719.502.6063 Изток: ПИ 03719.502.6064 Юг: ПИ 03719.502.6081 Запад: ПИ 03719.502.3200, ПИ 03719.502.6063АДС № 15/25.09.1984, АОС № 54/01.07.1999 г.на Кмета на общината, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОСНе
121829.6.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.19.33 /шест, девет, седем, шест, три, едно, девет, три,три/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване -лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 16244 кв.м /шестнадесет хиляди двеста и четиридесет и четири кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, местност "Пясъка", поземлен имот с индентификатор 69763.19.33, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.19.28 Изток: ПИ 69763.19.34, ПИ 69763.19.35, ПИ 69763.19.38, ПИ 69763.19.39, ПИ 69763.19.240, ПИ 69763.19.241 Юг: ПИ 69763.19.86, ПИ 69763.19.44 и ПИ 69763.19.53 Запад: ПИ 69763.19.31 и ПИ 69763.19.30, ПИ 69763.19.42 и ПИ 69763.19.43АОС № 1202/12.03.2015 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121424.6.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 27125.35.13 /две, седем, едно, две, пет, три, пет, едно три/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване -лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, община Белослав, целият с площ 1010 кв.м /хиляда и десет кв.м/област Варна, община Белослав, село Езерово, местност "Пътека тала", поземлен имот с индентификатор 27125.35.13, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 27125.35.169 Изток: ПИ 27125.35.134 Юг: ПИ 27125.35.142 и ПИ 24125.143 Запад: ПИ 27125.35.12АОС № 1199/12.03.2015 гНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121524.6.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.19.165 /шест, девет, седем, шест, три, едно, девет, едно, шест,пет/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване -лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 924 кв.м /деветстотин двадесет и четири кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, местност "Пясъка", поземлен имот с индентификатор 69763.19.165, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.19.160 и ПИ 69763.19.161 Изток: ПИ 69763.19.166 и ПИ 69763.19.167 Юг: ПИ 69763.19.192 и ПИ 69763.19.193 Запад: ПИ 69763.19.164АОС 1178/27.01.15 Г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121624.6.2015 г.чл.3, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59, ал.2 от ЗОС, Пълна история на имот № 000088 към 05.06.2015 г. издаден от ОС "Земеделие" гр.Варна и чл.58, ал.1 от ЗОС.Публична Земеделска земя с начин на трайно ползване "Пасище, мера", представляваща имот № 000158 /нула, нула, нула, едно, пет, осем/ местност "Боджака", землището на село Разделна, общ. Белослав категория на земята X /десет римско/ при неполивни условия с площ 243,764 дка /двеста четиридесет и три дка и седемстотин шестдесет и четири кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на село Разделна, местност "Боджака", имот № 000158Север: землищна граница Изток: землищна граница Юг: полски път № 000159 и водно течение № 000163 Запад: имот № 000139 и имот № 000140АОС № 922/22.04.2010 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121724.6.2015 г.чл.3, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59, ал.2 от ЗОС, Пълна история на имот № 000088 към 05.06.2015 г. издаден от ОС "Земеделие" гр.Варна и чл.58, ал.1 от ЗОС.Публична Земеделска земя с начин на трайно ползване "Пасище, мера", представляваща имот № 000156 /нула, нула, нула, едно, пет, шест/ местност "Боджака", землището на село Разделна, общ. Белослав категория на земята X /десет римско/ при неполивни условия с площ 3,440 дка /три дка и четиристотин и четиридесет кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на село Разделна, местност "Боджака", имот № 000156Север: водно течение № 000163 Изток: полски път № 000161 Юг: полски път№ 000161 Запад: водно течение № 000163АОС № 922/22.04.2010 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
120912.6.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.19.58 /шест, девет, седем, шест, три, едно, девет, пет, осем/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване -лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 593 кв.м /петстотин деветдесет и три кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, Поземлен имот с индентификатор 69763.19.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГККСевер: ПИ 69763.19.20, ПИ 69763.19.245 и ПИ 69763.19.28 Изток: ПИ 69763.19.57 Юг: ПИ 69763.19.59 Запад: ПИ 69763.19.254АОС № 1140/03.04.2014 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121112.6.2015 г.чл.2, ал.1. т.2 от ЗОС, Решение № 521 от Протокол № 43/28.05.2015 г. нa Общински съвет- Община Белослав и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с начин на трайно ползване "Друг селскостопански терен" представляваща имот № 000712 /нула, нула, нула, седем, едно, две/ находящ се землището на град Белослав, категория на земята X /десет римско/ при неполивни условия с площ 5,853 дка /пет дка и осемстотин петдесет и три кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на гр.Белослав имот № 000712Север: имот № 000039 и залесена територия № 811001 Изток: имот № 000049, имот № 000050 и имот № 000713 Юг: жилищна територия № 000454 Запад: залесена територия № 811001АОС № 1207/12.05.2015 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121312.6.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.19.60 /шест, девет, седем, шест, три, едно, девет, шест, нула/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване -лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 1003 кв.м /хиляда и три кв.м/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, Поземлен имот с индентификатор 69763.19.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.19.59 Изток: ПИ 69763.19.57 Юг: ПИ 69763.19.61, ПИ 69763.19.62 и ПИ 69763.19.63 Запад: ПИ 69763.19.254АОС № 1139/03.04.2014 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121011.6.2015 г.чл.2, ал.1. т.2 от ЗОС, Решение № 521 от Протокол № 43/28.05.2015 г. нa Общински съвет- Община Белослав и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с начин на трайно ползване "Друг селскостопански терен" представляваща имот № 000713 /нула, нула, нула, седем, едно/ находящ се землището на град Белослав, категория на земята X /десет римско/ при неполивни условия с площ 4,148 дка /четири дка и сто четиридесет и осем кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на гр.Белослав имот № 000713Север: имот № 000712 Изток: имот № 000050 и полски път № 000568 Юг: жилищна територия № 000454 Запад: имот № 0007121207/12.05.2015 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
121211.6.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 69763.19.59 /шест, девет, седем, шест, три, едно, девет, пет, девет/, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване -лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, община Белослав, целият с площ 616 кв.м /шестстотин и шестнадесет/област Варна, община Белослав, село Страшимирово, Поземлен имот с индентификатор 69763.19.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 69763.19.58 Изток: ПИ 69763.19.57 Юг: ПИ 69763.19.60 Запад: ПИ 69763.19.254АОС № 1138/03.04.2014 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
120802.6.2015 г.чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.59 от ЗОС § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Поземлен имот с индентификатор 27125.501.268 /две, седем, едно, две, пет, пет, нула, едно, две, шест, осем/, трайно предназначение на територията- урабанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, община Белослав, целият с площ 730 кв.м /седемстотин и тридесет кв.м/област Варна, община Белослав, село. Езерово, Поземлен имот с индентификатор 27125.501.268 , с адрес на поземления имот ул. "Александър Стамболийски" № 11, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/25.02.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Север: ПИ 27125.501.266 и ПИ 27125.501.267 Изток: ПИ 27125.501.274 Юг: ПИ 27125.501.377 Запад: ПИ 27125.501.269АОС № 824/16.12.2008 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
120712.5.2015 г.чл.2, ал.1. т.2 от ЗОС, Решение № 508 от Протокол № 42/23.04.2015 г. нa Общински съвет- Община Белослав и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с начин на трайно ползване "Друг селскостопански терен" представляваща имот № 000711 /три нули, седемстотин и единадесет/ находящ се в землището на град Белослав, категория на земята X /десет римско/ при неполивни условия с площ 10,001 дка /десет дка и един кв.м/обл.Варна, общ. Белослав, землището на гр.Белослав, имот № 000711Север: залесена територия № 811001 и имот № 000039 Изток: имот № 000049, имот № 000050 и полски път № 000568 Юг: жилищна територия № 000454 и имот № 000049 Запад: залесена територия № 811001АОС № 1168/09.09.2014 г. и 1169/09.09.2014 г.На Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОСНе
120428.4.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе", представляваща имот № 122040 /сто двадесет и две, нула, четиридесет/, местност "Дълбок дол", землището на град Белослав, категория на земята VI /шест римско/ при неполивни условия с площ 1,042 дка /един дка, четиридесет и два кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на град Белослав, местност "Дълбоки дол", имот № 122040Север: имот № 122027 Изток: имот № 122028, имот № 122039 и имот № 122043 Юг: имот № 122042 Запад: имот № 122041НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
120528.4.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе", представляваща имот № 122027 /сто двадесет и две, нула, двадесет и седем/, местност "Дълбок дол", землището на град Белослав, категория на земята VI /шест римско/ при неполивни условия с площ 1,240 дка /един дка, двеста и четиридесет кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на град Белослав, местност "Дълбоки дол", имот № 122040Север: имот № 122019 Изток: имот № 122086, имот № 122018 и имот № 122028 Юг: имот № 122040 Запад: имот № 122041, имот № 122026 и имот № 122021НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
120628.4.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе", представляваща имот № 122039 /сто двадесет и две, нула, тридесет и девет/, местност "Дълбок дол", землището на град Белослав, категория на земята VI /шест римско/ при неполивни условия с площ 581 кв.м /петстотин осемдесет и един кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на град Белослав, местност "Дълбоки дол", имот № 122039Север: имот № 122028 Изток: имот № 122038 Юг: имот № 122043 Запад: имот № 122040НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
119912.3.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе" представляваща имот № 035013 /нула, тридесет и пет, нула, тринадесет/, находяща се в местност "Пътека тала", землището на село Езерово, категория на земята IV /четири римско / при неполивни условия с площ 1,010 дка /един дка и десет кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на с.Езерово, местност "Пътека тала" , имот № 035013Север: полски път № 000104 Изток: имот № 035134 Юг: имот № 035142 и имот № 035143 Запад: имот № 035012НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
120012.3.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе", представляваща имот № 019193 /нула, деветнадесет, сто деветдесет и три/, местност "Пясъка", землището на село Страшимирово, категория на земята IV /четири римско/ при неполивни условия с площ 382 кв.м /триста осемдесет и два кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на село Страшимирово, местност "Пясъка", имот № 019193Север: имот № 019163, имот № 019164 и имот № 019165 Изток: имот № 019192 Юг: гробище № 000067 Запад: полски път № 000103НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОСНе
120112.3.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе", представляваща имот № 020192 /нула, двадесет, сто деветдесет и две/, местност "Пясъка", землището на село Страшимирово, категория на земята IV /четири римско/ при неполивни условия с площ 1,372 /един дка триста седемдесет и два кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на село Страшимирово, местност "Пясъка", имот № 020192Север: имот № 020180, имот № 020190 Изток: имот № 020193 Юг: имот № 020315 и имот № 020316 Запад: имот № 020191Няма Не
120212.3.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе", представляваща имот № 019033 /нула, деветнадесет, нула, тридесет и три/, местност "Пясъка", землището на село Страшимирово, категория на земята IV /четири римско/ при неполивни условия с площ 16,244 дка /шестнадесет дка двеста четиридесет и четири кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на село Страшимирово, местност "Пясъка", имот № 019033Север: полски път № 000104 Изток: имот № 019034, имот № 019035, имот № 019038, имот № 019039, имот № 019240, имот № 019241 Юг: имот № 019086, имот № 019044 и имот № 019053 Запад: имот № 019042, имот № 019031 и имот № 019030НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
120312.3.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе", представляваща имот № 019056 /нула, двадесет, нула, петдесет и шест/, местност "Пясъка", землището на село Страшимирово, категория на земята IV /четири римско/ при неполивни условия с площ 716 кв.м /седемстотин и шестнадесет кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на село Страшимирово, местност "Пясъка", имот № 019056Север: имот № 019055 и имот № 019053 Изток: имот № 019054 Юг: имот № 019246 Запад: имот № 019064 и имот № 019063НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
119024.2.2015 г.чл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.58, ал.1 от ЗОС.Частна Земеделска земя с НТП "Лозе" представляваща имот № 122074 /сто двадесет и две, нула, седемдесет и четири/, находящ се в местност "Дълбоки дол", землището на град Белослав, категория на земята VI / шеста/ при неполивни условия с площ 2,909 дка /два дка и деветстотин и девет кв.м/обл.Варна, общ.Белослав, землището на гр.Белослав, местност "Дълбоки дол" , имот № 122074Север: имот № 122073 Изток: имот № 122078 Юг: имот № 122076 Запад: имот № 122071 и имот № 122075НямаНа Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
18
19
20
Next
[Condition]Създай филтър