*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Териториално-селищно устройство и екология

1. Издаване и заверяване на копие от разрешение за строеж
Необходими документи:
    -Документ за собственост,
    -доказателства за времето на изпълнение на строежа/скица, проект/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


2. Издаване на удостоверение за търпимост  (за строежи изградени преди 07.04.1987г.)
Необходими документи:

    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -доказателства за времето на изпълнение на незаконния строеж,
    -декларация по §184, ал.8 от ПРЗ от ЗУТ,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

3. Издаване на справка за местонахождението на  обект
Необходими документи:
    -Разрешение за строеж,
    -документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 5 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ

4. Издаване на разрешение за прокопаване (в това число зелени площи, улични  и тротоарни платна)
Необходими документи:
    -Документ за собственост,
    -скица с виза за прокопаване - съгласувана с инстанциите за подземни комуникации,
    -одобрен проект за прокопаване,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ

5. Издаване  на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Необходими документи:
    -документ за самоличност на лицето  или пълномощно,
    -скица с виза от главния архитект,
    -документ за собственост на имота/ако е в собствен имот/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

6. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
Необходими документи:
    -заявление по образец,
    -скица с виза,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ

7. Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност за поставяне на временни съоръжения
Необходими документи:
    -заявление по образец,
    -скица с виза,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


8. Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП
Необходими документи:
    -Актуална скица на имота,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ,
    -задание за проектиране на инвеститора,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


9. Одобряване и обяваване  на проекта за подробен устройствен план
Необходими документи:
    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ,
    -задание за проектиране от инвеститора,
    -проект - 3 екз./хартиен,магнитен носител и милинекс/,
    -становища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


10. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП
Необходими документи:
    -Актуална скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ,
    -задание за проектиране от инвеститора,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


11. Одобряване и обяваване  на проекта за изменение на подробен устройствен план
Необходими документи:
    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ,
    -задание за проектиране от инвеститора, проект - 3 екз./хартиен,магнитен носител и милинекс/, становища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

12. Допускане за изработване на подробен устройствен план в неурегулирани територии
Необходими документи:
    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ,
    -задание за проектиране от инвеститора,
    -станавища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

13. Издаване  на  виза  за проектиране
Необходими документи:
    -Скица на имота ,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление14. Издаване  на удостоверение за степен на завършеност на строеж
Необходими документи:
    -Заявление по образец,
    -скица с виза,
    -документ за собственост,
    -одобрен инвестиционен проект,
    -протокол за откриване на строителна площадка ,
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

15. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване  удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория
Необходими документи:
    -Документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
    -копие от скица с виза,
    -копие от разрешението за строеж,
    -протоколи издавани по време на строежа, заповедна книга, технически паспорт, удостоверение по чл.175, ал.5 от ЗУТ за вписване в кадастъра, окончателни договори с експлоатационните дружества,
    -други документи изискващи се по закон, съобразно сертифицирането на строежа,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

16. Разглеждане  на технически и работни /идейни/ проекти  на  ЕСУТ
Необходими документи:
    -Заявление по образец,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -скица с виза за проектиране,
    -три комплекта от инвестиционен проект,
    -решение по ОВОС/ в случаите, когато няма да има ЕСУТ/,
    -становище от ОПАБ/ в случаите, когато се изисква/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление

17. Издаване  на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект
Необходими документи:
    -Заявление по образец,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -виза за проектиране,
    -три комплекта на инвестиционния проект с нанесените изменения,
    -оценка за съответствие, изготвена от лицензирано лице/ако е необходимо/или решение на ЕСУТ,
    -всички оригинални екземпляри на издаденото разрешение за строеж,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


18. Издаване на разрешение за строеж (в това число строеж в земеделски земи – стопански пострийки до 35кв.м, ремонти и преустройства, промяна предназначението)
Необходими документи:
    -Скица с виза за проектиртане,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -одобрен инвестиционен проект,
    -предварителни договори за присъединяване с експлоатационните дружества,
    -декларация за строеж на границата/ако е необходимо/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

19. Издаване на разрешение за строеж  на ограда
Необходими документи:
    -Скица с виза за проектиране,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -декларация за строеж на границата/ако е необходимо/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


20. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
Необходими документи:
    - Протокол Обр.№2 – мин. 3 бр
Срок за изпълнение: 
     - експресна услуга - веднага
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

21. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен период от време
Необходими документи:
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -одобрен инвестиционен проект,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


22. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
Необходими документи:
    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


23. Издаване на разрешение за допускане изработването  на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
Необходими документи:
    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
    -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ,
    -задание за проектиране от инвеститора,проект - 3 екз./хартиен, магнитен носител и милинекс/,
    -становища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


24. Одобряване  на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
Необходими документи:
    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
    -проект- 3 екз./хартиен,магнитен носитем и милинекс/,
    -становища от различни централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлотационни дружества,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


25. Разрешаване на строителството на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
Необходими документи:
    -Скица с виза за проектиртане,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -одобрен КПИИ,
    -предварителни договори за присъединяване с експлоатационните дружества,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


26. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда
Необходими документи:
    -Технически паспорт в два екземпляра с диск
    -Квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - експресна услуга - веднага
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


27. Издаване на скица с виза за недвижим имот
Необходими документи:
    -Документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


28. Издаване на заверено копие от препис – извлечение от решение на ОЕСУТ
Необходими документи:
    -Документ за собственост,
    - квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 3 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


29. Заверка на строително разрешение
Необходими документи:

    -Разрешение за строеж,
    -документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

30. Заповед за смяна на титуляра на разрешение  за строеж
Необходими документи:
    -Разрешение за строеж,
    -за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


31. Одобряване и съгласуване на технически и работни /идейни/проекти за обекти от инжинерната инфраструктура с оценка по чл.142,ал.5 и ал.6.т.2 от ЗУТ по комплексен доклад на лицензирана фирма
Необходими документи:
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -скица с виза за проектиране,
    -три комплекта от инвестиционен проект,
    -решение от ОВОС/ в случаите, когато се изисква/,
    -доклад за оценка на въздействието /в случаите, когато се изисква/,
    -становище от ОПАБ/в случаите, когато се изисква/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление

32. Одобряване и съгласуване на технически и работни /идейни/  проекти
Необходими документи:
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -скица с виза за проектиране,
    -три комплекта от инвестиционен проект,
    -решение от ОВОС/ в случаите, когато се изисква/,
    -становище от ОПАБ/в случаите, когато се изисква/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


33. Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителна и ремонтна дейност
Необходими документи:
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -скица с виза,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


34. Издаване  на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско или учебно заведение
Необходими документи:
    -Скица, документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

35. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси
Необходими документи:
    -Разрешително за строеж/за строителни отпадъци  и излишни земни маси,
    -документ за заплащане
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 10 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


36. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и 2 дка лози в селскостопански земи
Необходими документи:
    -Нотариален акт за собственост
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


37. Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси
Необходими документи:
    -Разрешително за строеж
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 10 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


38. Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци
Необходими документи:
    -разрешително за строеж
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


39. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
Необходими документи:
    -копие от решение на ЕСУТ за одобрен инвестиционен проект в случаите на чл.38, ал.2 т.1 на Наредба 15 на ОБС
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


40. Издаване на разрешение за преместване на растителност
Необходими документи:

    -Документ за собственост,
    -документ за самоличност
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


41. Издаване на разрешение за бране на лечебни растения на територии общинска собственост
Необходими документи:
    -документ за самоличност
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 10 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"