*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Общинска собственост и стопанска дейност

1. Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове
Необходими документи: 
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него, 
    -декларация по чл.2 ал.1 от ЗУПГМЖСВ, 
    -други документи доказващи събитието
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
2. Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог
Необходими документи: 
    -проверка в Справка за жилищноспестовни влогове, включени в окончателен списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ, 
    -други документи, доказващи събитието
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
3. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
    -скица на имота, 
    -документ за собственост, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
4. Приемане на документи за продажба на общинско  жилище
Необходими документи: 
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
    -удостоверение за декларирани данни за недвижими имоти на всеки член от семейството или за липсата на такива, 
    -удостоверение, че е включен в окончателния списък по чл.8 от ППЗУЖВГМЖСВ, 
    -копие от документ за платен наем, ел.енергия, ВиК и топлоенергия, 
    -копие от договор за наем и настанителна заповед, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 90 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
5. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижим имот - общинска собственсост
Необходими документи:
    -Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
    -скица на имота, 
    -документ за собственост,
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
     - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
6. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него, 
    -документ за собственост, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 15 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
7. Установяване на жилищни нужди
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето; 
    -декларация, служебна бележка за доходите от предприятието, където лицето работи или от социални грижи, 
    -удостоверение за адресна регистрация, 
    -удостоверение за декларирани данни от данъчна служба, 
    -ТЕЛК за процент инвалидност, ако има такова, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
    - обикновена услуга - 180 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
8. Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищни-спестовни влогове
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето; 
    -декларация по чл.2 ал.1 от ЗУПГМЖСВ, 
    -други документи, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 19 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
9. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него; 
    -документ за собственост, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 3 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
10. Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост
Необходими документи: 
    -актуална скица на имота; 
    -документи относно собствеността, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
   - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
11. Справка по актовите книги
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето; документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 3 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
12. Учредяване право на надстрояване и пристрояване
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето; 
    -документ за собственост на имота, 
    -актуална скица с виза за проектиране, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 150 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
13. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
    -документ за собственост на сградата, разрешение за строеж или акт за узаконяване, 
    -документ за учредено право на строеж, 
    -удостоверение за наследници/ако искането е от наследници/,
    -декларация за липса на задължения към общината,
    -актуална скица,
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 90 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
14. Ползване на клубове общинска собственост
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето; 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 90 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
15. Регистрация на пчелни семейства
Необходими документи: 
    -регистрационен номер на пчелина; 
    -описание на местонахождението на пчелните семейства
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
16. Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства
Необходими документи: 
    -документ за регистрация на пчелина от ветеринарна служба, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
17. Регистрация на домашни кучета
Необходими документи: 
    -ветеринарно-медицински паспорт; 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 2 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ
 
18. Издаване на удостоверение за собственост на регистрирано куче
Необходими документи: 
    -ветеринарно-медицински паспорт, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
19. Издаване акт за приплод
Необходими документи: 
    -Заявление по образец, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
20. Издаване на скици за недвижими имоти, раздадени по ПМС
Необходими документи: 
    -заявление по образец,
    -документ за собственост
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 15 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
21. Попълване приложение на данъчна декларация
Необходими документи: 
    -заявление по образец,
    -данъчна декларация, приложение на данъчна декларация, 
    -документ за собственост, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 3 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
22. Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и други документи
Необходими документи: 
    -заявление по образец,
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
23. Прекратяване на договора за наем от наемател преди изтичане на договорения срок
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно 
    -удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице 
    -копие от договора за наем с общината, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
24. Процедура по ликвидиране на съсобственост между общината и физически и/или юридически лица
Необходими документи: 
    -документ за собственост на съсобствения имот, 
    -актуална скица, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 90 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
25. Издаване на удостоверение за собственост на едър рогат добитък
Необходими документи: 
    -документ за собственост на животното или акт за приплод, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 7 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
26. Издаване на заповед по чл.34 от ЗСПЗЗ /изземване на имот/
Необходими документи: 
    -решение на поземлената комисия, 
    -договор за доброволна делба или нотариален акт, 
    -протокол за въвод във владение и скица, 
    -удостоверение за наследници/ в случай, че собственикът на възстановения имот е починал/,
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 45 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 
 
27. Промяна в обстоятелствата по вече сключен договор  за наем на общински имот
Необходими документи: 
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него, 
    -удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице и копие от договора за наем с общината, 
    -документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
       - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги 

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"