Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”
03.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”, договор BG05M9OP001-2.040-0032-С01 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Кандидатите за потребители трябва да бъдат:
➢ Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
➢ Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия; 
➢ Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
➢ Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи;
➢ Семейства на горепосочените лица.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА:
• Заявление по образец;
• Документ за самоличност на лицето ( за справка);
• Актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол от ЛКК, други медицински документи);
• Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец).
Документи ще се приемат в периода от 01.08.2019 г. до 13.09. 2019 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в стая 406 в сградата на общинска администрация Белослав.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата