Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Новини
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”
01.08.2019
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”, договор BG05M9OP001-2.040-0032-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Белослав 

О Б Я В Я В А

подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа на територията на община Белослав
• Здравни /социални специалисти 
• Психолог

Изисквания за заемане длъжността здравни /социални специалисти: образователно-квалификационна степен "специалист", професионална квалификация "Медицинска сестра", "Фелдшер" или "Акушерка";
Допълнителни умения и компетенции, които носят предимство: нагласа за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни; готовност за работа на терен в дома на потребителите; професионален опит.

Изисквания за заемане длъжността психолог: образователно-квалификационна степен "бакалавър", професионална квалификация "Психолог".
Допълнителни умения и компетенции, които носят предимство: нагласа за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни; готовност за работа на терен в дома на потребителите; професионален опит;опит в работата с целевата група.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :
• Заявление по образец;
• Документ за самоличност (за справка);
• Автобиография - европейски формат;
• Копие на диплома за завършено образование;
• Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера / ако е приложимо/;
С кандидатите за работа по предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъде проведено интервю/беседа, като преди това се следи дали всеки кандидат е представил пълния комплект от изискуеми документи. 
Списъците с одобрените кандидати за работа ще бъдат изнесени на информационното табло на община Белослав и публикувани на сайта на общината www.beloslav.org.
Документи ще се приемат в периода от 01.08.2019 г. до 23.08. 2019 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в стая 406 в сградата на общинска администрация Белослав.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата