Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини
В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СТАРТИРА НОВА МОБИЛНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА
05.07.2019
На 02.07.2019 г. кметът на община Белослав инж.Деян Иванов, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0032-С01, „ Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав “ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 59 330, 88 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца и стартира на 01.08.2019г.
Основната цел, която се поставя, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора.
Проектът ще даде възможност на минимум 50 потребители от община Белослав да получат качествена и адекватна на нуждите им почасова патронажна грижа за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници.

Първите два месеца от изпълнението на проектните дейности са подготвителни – сформиране на екип, подбор на потребители и провеждане на обучение за персонала.
Предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги на нуждаещите се лица ще стартира на 01.10.2019 г.

Общинска администрация гр. Белослав

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата