Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини
По повод Международния ден на околната среда, 5-ти юни, представители на „Манекс Сън“ АД представи в Община Белослав инвестиционната програма на дружеството, касаеща опазване на околната среда.
05.06.2019
По повод Международния ден на околната среда, 5-ти юни, представители на „Манекс Сън“ АД представи в Община Белослав инвестиционната програма на дружеството, касаеща опазване на околната среда.

Срещата беше открита от инж. Светла Колева - Заместник кмет на община Белослав, а г-н Венцислав Николов - Ръковдител "Инвестиционна политика" към "Манекс Сън' АД представи пред аудиторията инвестиционна програма и разрешение за възстановяване на пречиствателна станция и торохранилището на "Манекс Сън" АД. Г-н Николов, също така, подчерта, че Дружеството „МАНЕКС СЪН" АД има планирани промени в работата на инсталациите, разположени на територията на свинекомплекса в с. Слънчево, община Аксаково, обл. Варна. Една от основните промени е изграждането на модерна, съвременна и високоефективна локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) за пречистване на всички производствени и битово-фекални отпадъчни води, генерирани на територията на предприятието.
Тази инвестиционна мярка е продиктувана от стремежа на Дружеството да спазва всички национални и европейски екологични изисквания и норми, както и опазването на здравето на служителите на фирмата и на населението.
Дейностите по изграждането и пускането в експлоатация на модерната пречиствателна станция за отпадъчни води и торово стопанство, отговарящи на изискванията на НДНТ предстои да се състоят до края на 2020 година.

На събитието присъстваха представители на Дружеството "Манкес Сън" АД, РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Общинска администрация - Белослав.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата