Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Новини
❗️ СЪОБЩЕНИЕ ❗️ Кампания за плащане на местни данъци и такси 2019
01.02.2019

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

Уведомяваме Ви, че в Община Белослав стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2019г.

Всички, които желаят да ползват 5% отстъпка от размера на начислените задължения за данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци следва да ги заплатят в срок до 30.04.2019г. В случай, че решите да ги заплатите след тази дата, може да направите това на два пъти: срокът за плащане на първа вноска е до 30.06.2019г. , а на втора вноска - до 31.10.2019г.

В случай, че не сте платили дължимия патентен данък до 31.01.2019г., може да направите това в законовоопределените за това срокове, както следва: за второто тримесечие - до 30 април; за третото тримесечие - до 31 юли; за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването ѝ.

Такса куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. 
Невнесените в срок данъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Задълженията може да заплащате на касата на Общината, в кметствата по населените места, в пощенските станции на страната, касите на Изипей, Държавна спестовна каса и по банкова сметка на Общината: IBAN BG44IORT73778413300000; BIC IORT BGSF; код за вид плащане: 
442100 - данък върху недвижимите имоти
442400 – такса битови отпадъци
442300 – данък върху превозните средства
441400 - патентен данък
448013 – такса за притежавано куче

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата