Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
Наръчник за прилагане на социална иновация във връзка с процеси на планиране, координиране и съгласуване на политиката и услугите в сферата на социалното включване
03.09.2018


Настоящият Наръчник е изготвен по проект № BG05M9OP001-4.001-0106 "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване, чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, по процедура BG05M90P001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, с Бенефициент Община Белослав. Основната идея на настоящия проект е да се изгради институционален капацитет в областта на социалното включване, с оглед постигане по-добра и ефективна община. С оглед на идентифицираните предизвикателства и потребности основната цел на проекта е да се насърчи повишаването на институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на планиране, координиране и прилагане на социални политики и услуги с оглед постигане на по-ефективно управление.

ИЗТЕГЛИ НАРЪЧНИК ОТ ТУК!


Този документ е създаден в изпълнение на Договор BG05M9OP001-4.001-0106-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Проект  "Изграждане на институционален капацитет в областта на  социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище  на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата