Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
СПЕЦИФИЧЕН АНАЛИЗ НА ОПИТА НА ИРЛАНДИЯ, БЕЛГИЯ И ЧЕХИЯ В СЕКТОР ПЛАНИРАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И БОРБА С БЕДНОСТТА
30.04.2018

Настоящият анализ е изготвен в отговор на необходимост и  наличие на съществуващи потребности за повишаване на компетенциите на служителите на община Белослав. Целта на анализа е да се повишат уменията и компетенциите на служителите от общината, като им се осигури възможност за изучаване и черпене на чуждестранен опит за изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване. Чрез познанията за това, какво се прилага в другите страни, какви подходи и техники се използват, административните служители ще могат да адаптират информацията към условията в България и по-конкретно към нуждите на целевата група и общината.    
Иновативният подход, който ще се реализира по Договор №BG05M9OP001-4.001-0106-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване, чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище  на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
"Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване, чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, е свързан с провеждането на публични консултации, в процеса на планиране на социални политики и услуги, чрез организиране цялостни съпътстващи неформални публични прояви за ангажиране на заинтересованите страни. Tози нов процес на организация ще създаде активно сътрудничество на служителите в структури на публичната администрация, предоставящи социални и здравни услуги с крайните потребители и ще осигури възможност активно да бъдат ангажирани в процеса на планиране на политики в тази сфера. Освен в процеса на планиране и координиране на политики и услуги, иновативният подход ще може да се прилага и във връзка с продължаване, изменение, допълване или прекратяване на съответната политика или услуга. 

В тази връзка информацията от анализа ще подпомага и допълва процеса на адаптиране на планираната социална иновация по проекта, като предоставя по-широка картина и избор от добри примери и конкретни мерки и практически похвати, които потенциално могат да бъдат използвани и адаптирани за българската действителност и за целите на иновацията. Представеният анализ може да се използва като добър пример и за останалите общини в България, които желаят да въведат ефективни модели и подходи в процеса на планиране и координиране на социални политики и услуги, в т.ч. изградени инструменти за взаимодействие с гражданите.
СПЕЦИФИЧЕН АНАЛИЗ НА ОПИТА НА ИРЛАНДИЯ, БЕЛГИЯ И ЧЕХИЯ В СЕКТОР ПЛАНИРАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И БОРБА С БЕДНОСТТА - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК! www.eufunds.bg

Този документ е създаден в изпълнение на Договор BG05M9OP001-4.001-0106-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Проект  "Изграждане на институционален капацитет в областта на  социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище  на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.


Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата