Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
Представители на Община Белослав взеха участие в специализиран работен семинар в Майо Каунти Кансъл (Касълбър), Ирландия.
17.06.2018
В изпълнение дейности по Проект Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално  сътрудничество и обмен на добри практики“, представители на Община Белослав извършиха работно посещение в периода 10-15 юни 2018 г. и участваха в специализиран работен семинар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални политики и услуги в Майо Каунти Кансъл (Касълбър), Ирландия.

Работното посещение е основна дейност при изпълнението на проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното  включване чрез транснационално  сътрудничество и обмен на добри практики“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура  BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и ррастеж” на Приоритетна ОС „Транснационално сътрудничество“, финансиран съгласно Договор за БФП с рег. № BG05M9OP001-4.001-0106-С01, чийто партньор е Майо Каунти Кансъл (Касълбър), Ирландия,  представлявано от Ричърд Фин – Кмет.
Посещението продължи 5 дни. Десетина представители на Общинска администрация - Белослав обменихана информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални политики и услуги, които ще спомогнат при адаптирането на иновативен модел на територията на Община Белослав, както и повишаване на административният капацитет в процеса на прилагане и изпълнение на политики в сферта на социалното включване. 

Представителите от Община Белослав посетиха административната сграда на община Майо Каунти Кенсъл, където бе проведена и първата работна среща, водена от кмета Ричърд Фин и неговия екип. Работни посещения бяха извършени в Център „Седър Хаус”, Касълбар, където беше проведена среща с представители на Община Майо Каунти Кенсъл, които представиха мрежата за участие на обществеността в Майо (Mayo Public Participation  Network - PPN). Проведена беше среща в Failte go hÁras Inis Gluaire - единственият двуезичен център (Келтски и английски език) за предоставяне на услуги и обслужване на местната общност в Ирландия, разположен в град Белмулет на полуостров Ерис, регион  Майо Каунти Кенсъл,  Общински Център в Геезала ( Geesala Community Center, Co. Mayo), където беше проведена работна среща с Джери Коил – Общински съветник в Майо Каунти Кенсъл, представляващ Район Геезала.

Престои изпълнението на  друга дейност по проекта по отношение на Адаптиране на социалната иновация и изготвяне на наръчник (във връзка с процеси на планиране, координиране и съгласуване на политиката и услугите в сферата на социалното включване), на база иновативните модели и практики, проучени и анаизирани в резултат от участието на Община Белослав в специализирания работен семинар в Майо Каунти Кансъл (Касълбър), Ирландия.

www.eufunds.bg

Настоящата публикация е създадена в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0106-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Проект  "Изграждане на институционален капацитет в областта на  социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“, Финансиран по ОП „Развитие на  човешките ресурси” 2014-2020, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата