Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Партньорски мрежи за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики между Община Белослав и други български и чуждестранни организации.
Информация за проект Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
30.11.2017


ПРОЕКТ
 
BG05M9OP001-4.001-0106 –C01
 
 “Изграждане на институционален капацитет в областта на социланото включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики
 
„Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”

 

              Основната идея на настоящия проект е да се изгради институционален капацитет в областта на социалното включване, с оглед постигане по-добра и ефективна община. С оглед на идентифицираните предизвикателства и потребности основната цел на проекта е да се насърчи повишаването на институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на планиране, координиране и прилагане на социални политики и услуги с оглед постигане на по-ефективно управление.
 
              В този контекст проектът включва дейности, които ще повишават компетенциите на целевата група чрез мерки за изучаване на чуждестранен опит и засилено транснационално сътрудничество в т.ч. изготвяне на анализ за опита на държави от ЕС и обмяна на иновативни практики и ноу-хау по време на специализиран работен семинар.Това допринася за успешен последващ трансфер на идентифицираната социална иновация, която има основна роля за повишаване на институционалния капацитет. Идеята на този нов подход е при провеждане на публични консултации в процеса на планиране на социални политики и услуги, да се организират цялостни съпътстващи неформални публични прояви за ангажиране на заинтересованите страни. Tози нов процес на организация ще създаде активно сътрудничество на служителите в структури на публичната администрация, предоставящи социални и здравни услуги с крайните потребители и ще осигури възможност активно да бъдат ангажирани в процеса на планиране на политики в тази сфера
 
              Освен в процеса на планиране и координиране на политики и услуги, иновативният подход ще може да се прилага и във връзка с продължаване, изменение,допълване или прекратяване на съответната политика или услуга. За това допринасят дейности за оценка на приложимостта на иновацията и разпространение на резултатите от нея. Това ще подпомогне по-ефективното управление на общината и превръщане в добре функционираща администрация, способна да отговори на очакванията на гражданите.
 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА: „МАЙО КАУНТИ КАНСЪЛ” , Касълбар, ИРЛАНДИЯ           

СТОЙНОСТ НА ПРЕКТА: 198 500.00 лв.  – 100 % БФП

95 % СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ: 188 575.00 лв.

5 % НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 9 925.00 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 13 МЕСЕЦИ

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 24.10.2017 г. – 24.11.2018 г.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Насърчаване повишаването на  институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на планиране, координиране и прилагане на социални политики и услуги с оглед постигане на по-ефективно управление.
 
Специфична цел 1: Повишаване уменията и компетенциите на служителите в структури на публичната администрация на Oбщина Белослав, предлагащи социални и здравни услуги, по отношение планиране и изпълнение на политики и услуги в сферата на социалното включване, посредством мерки за анализ на чуждестранния опит и обмяна на добри и иновативни практики в тази област.
 
Специфична цел 2: Трансфериране и въвеждане на нов подход на сътрудничество с гражданите и потребителите на социални услуги при организиране на публични консултации като инструмент за по-ефективно планиране и координиране на политики и услуги в сферата на социалното включване.
 
Специфична цел 3: Създаване на подходящи условия за устойчиво прилагане на иновативния подход чрез оценка и разпространение на резултатите.
                                                                                                                                                         Целите в настоящия проект са изцяло насочени към определените потребности на целевата  група, що се отнася до подобряване ефикасността на публичната администрация. Транснационалното сътрудничество по отношение обмяната на опит и добри практики предоставя възможност, служителите в структури на публичната администрация, предоставящи социални и здравни услуги, да черпят идеи и да изградят умения и  компетенции, които след това да приложат на практика на местно ниво.
 
Дейности по проекта:
 
ДЕЙНОСТ I. Изготвяне на специфичен анализ на опита на държави-членки на ЕС в сектор планиране, взаимодействия и координиране на политики и услуги в сферата на социално включване и борба с бедността.
ДЕЙНОСТ II. Повишаване на капацитета на партньорите по отношение разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи, в т.ч. чрез организиране на специализиран работен ссеминар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални политики и услуги.
ДЕЙНОСТ III.  Адаптиране на социалната иновация (във връзка с процеси на планиране, координиране и съгласуване на политиката и услугите в сферата на социалното включване), на база иновативните модели и практики от друга/и държава/и; Пилотно прилагане на социалната иновация;
ДЕЙНОСТ IV. Оценка на постигнатите резултати относно приложимостта на иновативните елементи.
ДЕЙНОСТ V. Разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).
ДЕЙНОСТ VI.  Организация и управление на проекта
ДЕЙНОСТ VII.  Информация и комуникация по проекта.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001- 4.001 ’’Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. 

Изтегли информационни материали за проекта от ТУК.
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата