Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ И РЕФИНАНСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГ
09.06.2018ОБЩИНА  БЕЛОСЛАВ
 
ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА  ДЪЛГОСРОЧЕН
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ И РЕФИНАНСИРАНЕ НА
       СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГ


           УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
            На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Белослав, кметът на Община Белослав  кани местната общност за провеждане на публично обсъждане на необходимостта от поемане на общински дълг от Община Белослав, на основание чл. 4 т.1 и 2 от Закона за общинския дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност
  1. Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на Община Белослав
  2. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав” в изпълнение на Договор № 03/07/2/0/00250 от 08.11.2017 г. за проект  „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /за оборотно финансиране на проекта и след възстановяване на средствата по договора за БФП, същите ще се насочат към обект 1/
  3. Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Белослав /за оборотно финансиране на проекта и след възстановяване на средствата по договора за БФП, същите ще се насочат към обект 1/
 и рефинансиране на съществуващ дълг към „Инвестбанк”АД
със следните параметри:

1. Максимален размер на дълга – 3 000 000 лв.
Усвояването ще се извърши поетапно, на траншове съобразно изпълнението на инвестиционните проекти.

2. Валута на дълга – лева/BGN/;

3. Вид на дълга- дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 
4. Начин на финансиране – настоящи и бъдещи приходи на Община Белослав, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси, бюджетните взаимоотношения на Община Белослав по чл.52, ал.1 буква  „б“ от Закона за публичните финанси и настоящи и бъдещи вземания по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
5. Начин на обезпечение на кредита:
5.1.Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Белослав, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Белослав по чл.52, ал.1 буква  „б“ от Закона за публичните финанси;
5.2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи вземания по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
6. Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

7. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
7.1 Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 2 % /две на сто/, формиран от Базов лихвен процент /ОЛП или Софибор/ плюс надбавка;
7.2  В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 7.1. завишен с предложена от участниците надбавка;
7.3  Без такси за управление, без такси за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства и плащания по договор за БФП;

В тази връзка на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Ви каня на  18 юни 2018 г. от 13,00 часа в Конферентната зала  в сградата  на Община Белослав за обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг  в размер на 3 000 000лв. за изпълнение на инвестиционни проекти и рефинансиране на дълг.
 
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата